Zarządzenie nr 51 /2022

Zarządzenie nr  51 /2022
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 17 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 podstawa prawna

 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust.1, art.149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art.153
i art.154 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

 § 1

 • Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik medyczny/ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 2. Ustalić treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do zarządzenia.

 • § 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 • § 3
 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
 • Dr n. med. Wojciech Jaszczurowski – Przewodniczący Komisji
 • Juraszek – Basa Alina – Członek Komisji
 • Anna Mielnikiewicz – Członek Komisji
 • Alicja Mazur – Sekretarz Komisji
 • Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4  do niniejszego Zarządzenia.
 • § 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2022 r., o godz. 10:30.

 

 • § 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

 • §6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

Dyrektor  Szpitala Wojewódzkiego

                                   w Bielsku-Białej

   Sabina Bigos – Jaworowska

 

Załączniki