Zarządzenie nr 53/2022

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 18 marca 2022 roku

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii wchodzących w zakres działania Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej oraz Poradni Urologicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Podstawa prawna
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) .

1. Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

1) wykonywanie przez Przyjmującego zamówienie na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii wchodzących w zakres działania Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej (zwany dalej także „Oddziałem”) oraz Poradni Urologicznej (zwanej dalej także „Poradnią”) przy zapewnieniu ze strony Przyjmującego zamówienie zespołu lekarzy posiadających kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu umowy przy zapewnieniu koordynacji pracy tego zespołu.

2) Przez świadczenia zdrowotne w zakresie urologii wchodzące w zakres przedmiotu udzielenia zamówienia rozumie się w szczególności:
– lekarskie świadczenia zdrowotne w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznej wynikające z realizacji umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,
– pełnienie dyżurów lekarskich w wyżej wymienionym Oddziale,
– całodobowy merytoryczny nadzór nad Oddziałem – tzw. dyżur pod telefonem,
– świadczenie usług medycznych w zakresie urologii w innych oddziałach i komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia, w tym w szczególności w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, bądź na rzecz pacjentów innych podmiotów medycznych na terenie Szpitala na podstawie umów zawartych z tymi podmiotami,
– świadczenie specjalistycznych usług medycznych w zakresie urologii w innych podmiotach medycznych w zakresie umów, które są bądź będą zawarte przez Udzielającego zamówienia,
– lekarskie świadczenia zdrowotne w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Poradni nie wynikające z realizacji umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia dla pacjentów nieobjętych ubezpieczeniem,
– lekarskie świadczenia zdrowotne w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznej na rzecz pacjentów innych podmiotów medycznych na podstawie umów które są bądź będą zawarte z tymi podmiotami przez Udzielającego zamówienia.

2. Ustalam treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1) Dr n. med. Jaszczurowski Wojciech – Przewodniczący Komisji
2) Wykręt Barbara – Członek Komisji
3) Mielnikiewicz Anna – Sekretarz Komisji

2. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu ofert, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2022r. o godz. 11:00

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Sabina Bigos – Jaworowska

 

Zarządzenie nr 53/2022
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 18 marca 2022 roku
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii wchodzących w zakres działania Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej oraz Poradni Urologicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Podstawa prawna
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) .


1. Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:


1) wykonywanie przez Przyjmującego zamówienie na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii wchodzących w zakres działania Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej (zwany dalej także „Oddziałem”) oraz Poradni Urologicznej (zwanej dalej także „Poradnią”) przy zapewnieniu ze strony Przyjmującego zamówienie zespołu lekarzy posiadających kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu umowy przy zapewnieniu koordynacji pracy tego zespołu.

2) Przez świadczenia zdrowotne w zakresie urologii wchodzące w zakres przedmiotu udzielenia zamówienia rozumie się w szczególności:
 lekarskie świadczenia zdrowotne w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznej wynikające z realizacji umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,
 pełnienie dyżurów lekarskich w wyżej wymienionym Oddziale,
 całodobowy merytoryczny nadzór nad Oddziałem – tzw. dyżur pod telefonem,
 świadczenie usług medycznych w zakresie urologii w innych oddziałach i komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia, w tym w szczególności w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, bądź na rzecz pacjentów innych podmiotów medycznych na terenie Szpitala na podstawie umów zawartych z tymi podmiotami,
 świadczenie specjalistycznych usług medycznych w zakresie urologii w innych podmiotach medycznych w zakresie umów, które są bądź będą zawarte przez Udzielającego zamówienia,
 lekarskie świadczenia zdrowotne w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Poradni nie wynikające z realizacji umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia dla pacjentów nieobjętych ubezpieczeniem,
 lekarskie świadczenia zdrowotne w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznej na rzecz pacjentów innych podmiotów medycznych na podstawie umów które są bądź będą zawarte z tymi podmiotami przez Udzielającego zamówienia.

2. Ustalam treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1) Dr n. med. Jaszczurowski Wojciech – Przewodniczący Komisji
2) Wykręt Barbara – Członek Komisji
3) Mielnikiewicz Anna – Sekretarz Komisji

2. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu ofert, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2022r. o godz. 11:00

§ 5
Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.


Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Sabina Bigos – Jaworowska

 

Załączniki