fotografia

Ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

Zarządzenie nr 55/2022

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) .

§1

1. Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

 PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału  i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

  • Oddział Patologii Noworodka,
  • Oddział Hematologii,
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

 PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie  z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

  • Oddział Patologii Noworodka,
  • Oddział Hematologii,
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

PAKIET 3

udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Z-cy Kierownika Oddziału Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

2.Ustalić treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do zarządzenia.

§2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§3

1.Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  • Dr n. med. Jaszczurowski Wojciech – Przewodniczący Komisji
  • Wykręt Barbara – Członek Komisji
  • Mielnikiewicz Anna – Sekretarz Komisji

2. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4  do

niniejszego Zarządzenia.

§4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2022 r., o godz. 14:00.

§5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska

Załączniki