Zarządzenie nr 57/2022

Zarządzenie nr 57/2022
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 25 marca 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) .

  • §1
  1. Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

 PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji i w godzinach dyżuru lekarskiego w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej zgodnie z harmonogramem.

 PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach dyżuru lekarskiego w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej zgodnie z harmonogramem.

  1. Ustalić treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do zarządzenia.

 §2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

  • §3
  1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
  • Dr n. med. Jaszczurowski Wojciech – Przewodniczący Komisji
  • Wykręt Barbara – Członek Komisji
  • Mielnikiewicz Anna – Sekretarz Komisji
  1. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4  do niniejszego Zarządzenia.

 §4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2022 r., o godz. 13:00.

 §5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 §6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

  Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

          w Bielsku-Białej

          Sabina Bigos – Jaworowska

Załączniki