Zarządzenie nr 64/2022

Zarządzenie nr 64/2022

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

z dnia 19 kwietnia 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2022r. poz. 633 późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) .

§1

1. Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału  i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

 • Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych,
 • Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
 • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,
 • Oddział Hematologii,
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

 • Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych,
 • Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
 • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,
 • Oddział Hematologii,
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia

2. Ustalić treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do zarządzenia.

§2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§3

1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 • Dr n. med. Jaszczurowski Wojciech – Przewodniczący Komisji
 • Wykręt Barbara – Członek Komisji
 • Alicja Mazur – Członek Komisji
 • Mielnikiewicz Anna – Sekretarz Komisji

2. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4  do niniejszego Zarządzenia.

§4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2022 r., o godz. 13:00.

§5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego  w Bielsku-Białej

Sabina Bigos – Jaworowska

 

Załączniki