fotografia

Zarządzenie nr 65/2022

Zarządzenie nr 65/2022

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

z dnia 19 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 633 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) .

§ 1

Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

PAKIET 1

Kompleksowe świadczenie usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa    w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG oraz wykonywanie opisów badań tomografii komputerowej zrealizowanych
w zewnętrznym podmiocie leczniczym przy użyciu łącza teleinformatycznego (teleradiologii).

PAKIET 2

Kompleksowe świadczenie usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa    w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG oraz wykonywanie opisów badań tomografii komputerowej zrealizowanych
w zewnętrznym podmiocie leczniczym przy użyciu łącza teleinformatycznego (teleradiologii),
 a także pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1.Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  • dr n. med. Wojciech Jaszczurowski – Przewodniczący Komisji
  • Mielnikiewicz Anna – Sekretarz Komisji
  • Mazur Alicja – Członek Komisji
  • Bachniak Marta – Członek Komisji

2. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2022r. o godz. 13:15.

§5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego  w Bielsku-Białej

Sabina Bigos – Jaworowska

Załączniki