fotografia

Zarządzenie nr 68/2022

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 633 późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) .

§ 1


1. Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie
z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.


2. Ustalić treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do zarządzenia.


§ 2


Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3


1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1) dr n. med. Jaszczurowski Wojciech – Przewodniczący Komisji
2) Wykręt Barbara – Sekretarz Komisji
3) Mielnikiewicz Anna – Członek Komisji

2. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2022 r., o godz. 11:00.

§ 5


Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.


Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska

Załączniki