fotografia

Zarządzenie nr 80/2022

Zarządzenie nr 80/2022
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 633 późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) .

§ 1

1. Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

PAKIET 1
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji i w godzinach dyżuru lekarskiego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej zgodnie z harmonogramem.

PAKIET 2
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach dyżuru lekarskiego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej zgodnie z harmonogramem.

PAKIET 3
udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie
z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

PAKIET 4
udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie
z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Z-cy Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

2. Ustalić treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1) Dr n. med. Jaszczurowski Wojciech – Przewodniczący Komisji
2) Wykręt Barbara – Członek Komisji
3) Mielnikiewicz Anna – Sekretarz Komisji
4) Mazur Alicja – Członek Komisji

2. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2022 r., o godz. 10:30.

§ 5


Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska

Załączniki