fotografia

Zarządzenie nr 81/2022

Zarządzenie nr 81/2022
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 633 późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) .

§ 1

1. Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

PAKIET 1
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:
1) Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych,
2) Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
3) Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,
4) Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
5) Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,

PAKIET 2
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:
1) Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych,
2) Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
3) Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,
4) Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
5) Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,

PAKIET 3
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii – wykonywanie znieczuleń porodów, zabiegów endoskopowych wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

PAKIET 4
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w dziedzinie patomorfologii wraz z pełnieniem funkcji i obowiązków Kierownika Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

PAKIET 5
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w dziedzinie patomorfologii w Zakładzie Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

2. Ustalić treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1) Dr n. med. Jaszczurowski Wojciech – Przewodniczący Komisji
2) Wykręt Barbara – Członek Komisji
3) Mielnikiewicz Anna – Sekretarz Komisji
4) Mazur Alicja – Członek Komisji

2. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2022 r., o godz. 11:30.

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska

Załączniki