fotografia

Zarządzenie nr 82/2022

Zarządzenie nr 82/2022
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 633 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust.1, art.149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art.153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

PAKIET 1
Poradnia Otolaryngologiczna

PAKIET 2
Poradnia Ortopedyczno – Urazowa

PAKIET 3
Poradnia Alergologiczna

PAKIET 4
Poradnia Kardiologiczna

PAKIET 5
Poradnia Hematologiczna

PAKIET 6
Zakład Rehabilitacji

2. Ustalić treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1) Dr n. med. Wojciech Jaszczurowski – Przewodniczący Komisji
2) Alina Juraszek-Basa – Członek Komisji
3) Alicja Mazur – Sekretarz Komisji
4) Anna Mielnikiewicz – Członek Komisji

2. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2022 r., o godz. 11:00.

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska

Załączniki