fotografia

Sprzedaż używanego sprzętu i wyposażenia Pralni

Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Uchwały nr 686/326/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 20.04.2022 r. w sprawie przyjęcia Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie z późniejszymi zmianami, Kodeksu cywilnego oraz Uchwały nr 18/2022 Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej dotyczącego zbycia poprzez sprzedaż składników majątku trwałego.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-300 Bielsko-Biała ogłasza przetarg na: zbycie poprzez sprzedaż  używanego sprzętu i wyposażenia Pralni.

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest niżej wymieniony sprzęt i wyposażenie Pralni:

 • Dezynfektor do kocy i materacy AKD4, z 1999r.

Cena wywoławcza brutto: 16 783,00 PLN

 • Myjnia wózków transportowych FAN EC, z 1999r.

Cena wywoławcza brutto: 8 989,00 PLN

 • Pralnico-wirówka 80GWL 570 HYGIENIC, z 1999r.

Cena wywoławcza brutto: 7 417,00 PLN

 • Pralnico-wirówka Elektrolux, z 2020r.

Cena wywoławcza brutto: 27 852,00 PLN

 • Pralnico-wirówka R22, z 1999r.

Cena wywoławcza brutto: 1 262,00 PLN

 • Prasa do bielizny fasonowej Astra, z 1999r.

Cena wywoławcza brutto: 1 954,00 PLN

 • Prasa do odzieży TECHNOMATIC, z 1999r.

Cena wywoławcza brutto: 1 318,00 PLN

 • Prasa kabinowa do fartuchów AMCO sp, z 1999r.

Cena wywoławcza brutto: 7 929,00 PLN

 • Prasa kabinowa do kołnierzyków i mankietów, z 1999r.

Cena wywoławcza brutto: 2 223,00 PLN

 • Prasa kabinowa do rękawów AMCO maxi, z 1999r.

Cena wywoławcza brutto: 2 745,00 PLN

 • Prasownica dwunieckowa JENROLLEX1, z 1999r.

Cena wywoławcza brutto: 24 700,00 PLN

 • Składarka wzdłużno poprzeczna JENFRO, z 1999r.

Cena wywoławcza brutto: 8 309,00 PLN

 • Stacja dozowania środków piorących, z 1999r.

Cena wywoławcza brutto: 4 529,00 PLN

 • Sterylizator do pieluch AS 669 PA, z 1999r.

Cena wywoławcza brutto: 6 302,00 PLN

 • Suszarka bębnowa LAWENDA, z 1999r. – w ilości 2 sztuki

Cena wywoławcza brutto: 1 062,00 PLN za 1 sztukę

 • Suszarko roztrząsarka LAVENDRY TT 73, z 1999r. – w ilości 2 sztuki

Cena wywoławcza brutto: 7 961,00 PLN za 1 sztukę

 • Transporter rozdzielczy EHP 1024, z 1999r.

Cena wywoławcza brutto: 3 799,00 PLN

 • Transporter załadowczy 35 NF-4, z 1999r.

Cena wywoławcza brutto: 2 714,00 PLN

 • Tunel susząco-płuczący JENFROM 202, z 1999r.

Cena wywoławcza brutto: 11 320,00 PLN

 • Wirówka do bielizny LAVENTEC 12 281, z 1999r.

Cena wywoławcza brutto: 18 273,00 PLN

 • Wprowadzarka do bielizny JENFEED BA, z 1999r.

Cena wywoławcza brutto: 3 626,00 PLN

 • Urządzenie do pakowania W A 22s, z 2004r.

Cena wywoławcza brutto: 837,00 PLN.

Oferty można składać na każdy sprzęt i wyposażenie oddzielnie. Szczegółowy opis – Specyfikacja Warunków Przetargu oraz wzór Umowy z załącznikami dostępne są na stronie Sprzedającego: www.hospital.com.pl. Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem sprzedaży po wcześniejszym umówieniu terminu. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży udziela: Pani Patrycja Polak  tel.: 33/ 810 2708, e-mail: ppolak@hospital.com.pl

Wadium:

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, w zakresie:

1) Dezynfektor do kocy i materacy AKD4, z 1999r. – w kwocie: 1 678,30 PLN

2) Myjnia wózków transportowych FAN EC, z 1999r. – w kwocie: 898,90 PLN

3)Pralnico-wirówka 80GWL, z 1999r. – w kwocie: 741,70 PLN

4) Pralnico-wirówka 80GWL 570 HYGIENIC, z 1999r. – w kwocie: 741,70 PLN

5) Pralnico-wirówka Elektrolux, z 2020r. – w kwocie: 2 785,20 PLN

6) Pralnico-wirówka R22, z 1999r. – w kwocie: 126,20 PLN

7) Prasa do bielizny fasonowej Astra, z 1999r. – w kwocie: 195,40 PLN

8) Prasa do odzieży TECHNOMATIC, z 1999r. – w kwocie: 131,80 PLN

9) Prasa kabinowa do fartuchów AMCO sp, z 1999r. – w kwocie: 792,90 PLN

10) Prasa kabinowa do kołnierzyków i mankietów, z 1999r. – w kwocie: 222,30 PLN

11) Prasa kabinowa do rękawów AMCO maxi, z 1999r. – w kwocie: 274,50 PLN

12) Prasownica dwunieckowa JENROLLEX1, z 1999r. – w kwocie: 2 470,00 PLN

13) Składarka wzdłużno poprzeczna JENFRO, z 1999r. – w kwocie: 830,90 PLN

14) Stacja dozowania środków piorących, z 1999r. – w kwocie: 452,90 PLN

15) Sterylizator do pieluch AS 669 PA, z 1999r. – w kwocie: 630,20 PLN

16) Suszarka bębnowa LAWENDA, z 1999r. – w ilości 2 sztuki – w kwocie: 106,20 PLN za 1 sztukę

17) Suszarko roztrząsarka LAVENDRY TT 73, z 1999r. – w ilości 2 sztuki – w kwocie: 796,10 PLN za 1 sztukę

18) Transporter rozdzielczy EHP 1024, z 1999r. – w kwocie: 379,90 PLN

19) Transporter załadowczy 35 NF-4, z 1999r. – w kwocie: 271,40 PLN

20) Tunel susząco-płuczący JENFROM 202, z 1999r. – w kwocie: 1 132,00 PLN

21) Wirówka do bielizny LAVENTEC 12 281, z 1999r. – w kwocie: 1 827,30 PLN

22) Wprowadzarka do bielizny JENFEED BA, z 1999r. – w kwocie: 362,60 PLN

23) Urządzenie do pakowania W A 22s, z 2004r. – w kwocie: 83,70 PLN

należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954 lub w Kasie Szpitala (blok „C” III piętro pokój 325). Brak potwierdzenia kwoty wadium na rachunku bankowym Sprzedającego, będzie jednoznaczne z brakiem wniesienia wadium przez Oferenta i skutkować odrzuceniem oferty.

Oferta wymagania:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej na formularzu ofertowym i zawierać wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI Specyfikacji Warunków Przetargu p.n. „Zawartość Oferty i wymagania wobec oferentów”. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w kolejności określonej w ww. punkcie Specyfikacji.

Terminy i miejsce składania ofert:

Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała (III piętro, pokój 302) w terminie do dnia:  7 lipca 2022r. do godz. 12:00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta kupna sprzętu i wyposażenia Pralni– nie otwierać przed  7 lipca 2022 r. godz. 12:30”.

Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  7 lipca 2022 r. o godz. 12:30 w siedzibie Sprzedającego (Szpital) (blok „C” III piętro pokój 306).

Wybór oferty:

Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana Umowa sprzedaży. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu:

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie niniejszego przetargu jest: Pani Barbara Czajor– pokój nr 315, tel. 33 810 21 64, e-mail: bczajor@hospital.com.pl

Załączniki