fotografia

Sprzedaż – pralnica tunelowa Lavatrac LT 35×10

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Uchwały nr 686/326/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 20.04.2022 r. w sprawie przyjęcia Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie z późniejszymi zmianami, Kodeksu cywilnego oraz Uchwały nr 18/2022 Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej dotyczącego zbycia poprzez sprzedaż składników majątku trwałego.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-300 Bielsko-Biała ogłasza przetarg na: zbycie poprzez sprzedaż  używanego sprzętu.

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest używana pralnica tunelowa Lavatrac LT 35×10, z 1999r.

Cena wywoławcza brutto: 32 748,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych 00/100).

Szczegółowy opis – Specyfikacja Warunków Przetargu oraz wzór Umowy z załącznikami dostępne są na stronie Sprzedającego: www.hospital.com.pl. Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem sprzedaży po wcześniejszym umówieniu terminu. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży udziela: Pani Patrycja Polak  tel.: 33/ 810 2708, e-mail: ppolak@hospital.com.pl

Wadium:

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi: 3 274,80 PLN (słownie: trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote 80/100).

należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954 lub w Kasie Szpitala (blok „C” III piętro pokój 325). Brak potwierdzenia kwoty wadium na rachunku bankowym Sprzedającego, będzie jednoznaczne z brakiem wniesienia wadium przez Oferenta i skutkować odrzuceniem oferty.

Oferta wymagania:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej na formularzu ofertowym i zawierać wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI Specyfikacji Warunków Przetargu p.n. „Zawartość Oferty i wymagania wobec oferentów”. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w kolejności określonej w ww. punkcie Specyfikacji.

Terminy i miejsce składania ofert:

Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała (III piętro, pokój 302) w terminie do dnia:  14 lipca 2022r. do godz. 12:00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta kupna pralnicy tunelowej Lavatrac LT 35×10 – nie otwierać przed   14 lipca 2022 r. godz. 12:30”.

Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   14 lipca 2022 r. o godz. 12:30 w siedzibie Sprzedającego (Szpital) (blok „C” III piętro pokój 306).

Wybór oferty:

Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana Umowa sprzedaży. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu:

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie niniejszego przetargu jest: Pani Barbara Czajor– pokój nr 315, tel. 33 810 21 64, e-mail: bczajor@hospital.com.pl

Załączniki