Zarządzenie nr 9/2022

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2022 r.

Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej zarządzam, co następuje:

§ 1
Ustala się: „Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.” stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos-Jaworowska

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2022