USŁUG MEDYCZNYCH ŚWIADCZONYCH W SZPITALU WOJEWÓDZKIM W BIELSKU-BIAŁEJ NA RZECZ OSÓB NIEUBEZPIECZONYCH*, OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH SKIEROWANIA OD LEKARZA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO, PACJENTÓW SPOZA STREFY UNIJNEJ, PACJENTÓW UNIJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH AKTUALNEGO UBEZPIECZENIA* ORAZ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Cennik  obowiązuje  od  dnia  1  stycznia  2022 roku

*pacjenci hospitalizowani bez ubezpieczenia – ceny liczone według kosztów rzeczywistych

 

 

PORADNIE

 

 

Poradnia Alergologiczna

4

Poradnia Diabetologiczna

4

Poradnia Endokrynologiczna

4

Poradnia Gastroenterologiczna

4

Poradnia Kardiologiczna

5

Poradnia Nefrologiczna

5

Poradnia Neurologiczna

5

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

5

Poradnia Foniatryczna

5

Poradnia Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

6

Poradnia Neurochirurgiczna

6

Poradnia Urologiczna

7

Poradnia Okulistyczna

7

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

8

Poradnia Laryngologiczna

9

PRACOWNIE

 

 

Pracownia Audiologiczna

10

Pracownia ENG

10

Pracownia Badań Czynnościowych i Echo

10

Pracownia EKG

10

Pracownia Endoskopii

11

Pracownia EEG

11

Pracownia EMG

11

Pracownia Spirometrii

11

ZAKŁAD REHABILITACJI

wraz z Poradnią Rehabilitacyjną

12-13

ODDZIAŁY

 

 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy – pakiet badań w przypadku podejrzenia o gwałt

14

Oddział chorób wewnętrznych i diabetologii

14

Oddział Gastroenterologiczny

14

Oddział Kardiologiczny

14

Oddział Nefrologiczny

14

Oddział Neurologiczny

14

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

14

Oddział Laryngologiczny

14

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

14

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

15

Oddział Okulistyczny

15

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

15

Oddział Neurochirurgiczny

15

Oddział Urologiczny

15

Stacja Dializ

15

Oddział Patologii Noworodka

15

Oddział Noworodkowy

15

Oddział Hematologii

15

Szpitalny Oddział Ratunkowy

16 – 17

AMBULATORIUM NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

17

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

17

USŁUGI TRANSPORTOWE

18

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

18 – 20

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

21 – 26

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII

26

SZKOŁA RODZENIA

26

 

Lp.

Usługa


Cena 2022 /zł/
brutto (vat 23%)

1.

Opłata za udzielenie zakładowi ubezpieczeń
informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której
ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, określonych w art. 38 Ustawy
z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej oraz w §2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
października 2016r. w sprawie informacji udzielanych zakładom
ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz
Narodowy Fundusz Zdrowia
, na żądanie lekarza upoważnionego przez
zakład ubezpieczeń na drukach/formularzach zakładów ubezpieczeń

55,00

(+ 23% VAT)

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Porada lekarska

132,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

220,00 (w tym 23% VAT)

3.

Testy skórne punktowe (alergeny inhalacyjne i pokarmowe)

33,00 + 11,00 zł

za każdy alergen

4.

Testy skórne płatkowe (zestaw podstawowy)

275,00

 

5.

Testy śródskórne z lekami (pojedynczy test)

55,00

6.

Testy śródskórne z lekami (test z serią rozcieńczeń)

99,00

 

7.

Podanie leku w formie iniekcji (bez kosztu leku)

33,00

*W przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych wymagających wcześniejszej konsultacji lekarskiej do ceny świadczenia należy doliczyć cenę porady lekarskiej lub porady lekarskiej z wydaniem orzeczenia

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Porada lekarska

132,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

220,00 (w tym 23% VAT)

3.

Porada dietetyczki 1 godzina

88,00

4.

Porada dietetyczki – kolejna – 30 min

66,00

5.

Porada pielęgniarki edukacyjnej – 1 godz.

88,00

6.

Reedukacja – 30 min

66,00

7.

Pomiar glikemii glukometrem

7,00

8.

Mały doppler akustyczny

55,00

*W przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych wymagających wcześniejszej konsultacji lekarskiej do ceny świadczenia należy doliczyć cenę porady lekarskiej lub porady lekarskiej z wydaniem orzeczenia

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Porada lekarska

132,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

220,00 (w tym 23% VAT)

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Porada lekarska

132,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

220,00 (w tym 23% VAT)

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Porada lekarska

132,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

220,00 (w tym 23% VAT)

3.

Ocena funkcji stymulatora lub ICD programowanie

275,00

32

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Porada lekarska

132,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

220,00 (w tym 23% VAT)

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Porada lekarska

132,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

220,00 (w tym 23% VAT)

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Porada lekarska

132,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

220,00 (w tym 23% VAT)

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Porada lekarska

132,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

220,00 (w tym 23% VAT)

3.

Badanie ginekologiczne

88,00

4.

Badanie ultrasonograficzne

132,00

5.

Badanie cytologiczne

77,00

6.

Kardiotokografia

110,00

7.

Kolposkopia

132,00

8.

Elektrokoagulacja

330,00

9.

Kriokoagulacja

220,00

10.

Elektrokonizacja

550,00

11.

USG 4D

220,00

*W przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych wymagających wcześniejszej konsultacji lekarskiej do ceny świadczenia należy doliczyć cenę porady lekarskiej lub porady lekarskiej z wydaniem orzeczenia

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Porada lekarska

132,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

220,00 (w tym 23% VAT)

3.

Badanie stroboskopowe

132,00

*W przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych wymagających wcześniejszej konsultacji lekarskiej do ceny świadczenia należy doliczyć cenę porady lekarskiej lub porady lekarskiej z wydaniem orzeczenia

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Porada lekarska w poradni chirurgii ogólnej

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

Porada lekarska w poradni chirurgii naczyniowej

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

132,00

220,00 (w tym 23% VAT)

165,00

220,00 (w tym 23% VAT)

2.

USG tętnic szyjnych

USG naczyń kończyn dolnych i/lub aorty

165,00

3.

Kapilaroskopia

165,00

4.

Zabieg np. zmiana powierzchniowa opatrunku, zdjęcie szwów – opatrunki „brudne”, opatrunki „czyste”

61,00 + cena materiału

5.

Iniekcja podskórna lub domięśniowa

28,00 + cena leku

6.

Iniekcja dożylna

39,00 + cena leku

7.

Drobne zabiegi chirurgiczne +cena materiału

385,00 + koszt badania hist.-pat. wycinka x ilość wycinków

*W przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych wymagających wcześniejszej konsultacji lekarskiej do ceny świadczenia należy doliczyć cenę porady lekarskiej lub porady lekarskiej z wydaniem orzeczenia

2

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Diagnostyczny wywiad, konsultacja, ocena – porada

132,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

220,00 (w tym 23% VAT)

3.

Opis choroby na żądanie uprawnionych organów (ZUS, Sąd)

220,00 (w tym 23% VAT)

4.

Kontrola podstawowych parametrów życiowych (RR, tętno)

17,00

5.

Założenie opatrunku czaszkowego aseptycznego

77,00

6.

Założenie opatrunku aseptycznego na rany – inne

77,00

7.

Zdjęcie szwów z rany pooperacyjnej

66,00

8.

Zmiana opatrunków septycznych

55,00

9.

Zabiegi pielęgnacyjne na ranach septycznych – płukanie, sączkowanie, usunięcie tkanek martwiczych)

77,00

10.

Zabiegi pielęgnacyjne na ranach septycznych – płukanie, sączkowanie bez wycięcia

77,00

11.

Chirurgiczne opracowanie rany

220,00

12.

Pobranie materiału z rany septycznej na posiew

77,00

13.

Założenie venflonu

28,00

14.

Iniekcja dożylna

44,00+cena leku

15.

Iniekcja domięśniowa

39,00+cena leku

16.

Kontrola sprawności działania układów zastawkowych komorowo-przedsionkowych, komorowo-otrzewnowych

132,00

*W przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych wymagających wcześniejszejkonsultacji lekarskiej do ceny świadczenia należy doliczyć cenę porady lekarskiej lub porady lekarskiej z wydaniem orzeczenia

 

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Porada lekarska

132,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

220,00 (w tym 23% VAT)

3.

Badanie przez kiszkę stolcową

55,00

4.

Cystoskopia

440,00

5.

Wymiana cewników moczowych z pęcherza

110,00

+ cena cewników i zestawu

6.

Wymiana cewników moczowodowych

165,00

+ cena cewników i zestawu

7.

Zmiany opatrunków55,00 + cena materiału

8.

Wymiana nefrostomii

275,00 + cena zestawu

9.

Wymiana cystostomii

220,00 + cena zestawu

10.

Przezskórna przetoka nadłonowa

880,00

11.

Iniekcja domięśniowa lub podskórna

Iniekcja dożylna

33,00 + cena leku

44,00 + cena leku

12.

Rozszerzenie cewki moczowej

275,00 + cena cewników

13.

Badanie ginekologiczne

165,00

14.

Uroflowmetria

110,00

15.

Badanie urodynamiczne

770,00

*W przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych wymagających wcześniejszej konsultacji lekarskiej do ceny świadczenia należy doliczyć cenę porady lekarskiej lub porady lekarskiej z wydaniem orzeczenia

 

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Porada lekarska

132,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

220,00 (w tym 23% VAT)

3.

Angiografia fluoresceinowa

330,00

4.

Laserowanie siatkówki (cukrzyca, zakrzep)

275,00

5.

Laserowanie przedniego odcinka (irydektomia, kapsulotomia)

220,00

6.

Komputerowe badanie wzroku

44,00

7.

USG gałki ocznej

110,00

8.

Pole widzenia

66,00

9.

Badanie SOCT

220,00

10.

Badanie oftalmoskopii

77,00

*W przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych wymagających wcześniejszej konsultacji lekarskiej do ceny świadczenia należy doliczyć cenę porady lekarskiej lub porady lekarskiej z wydaniem orzeczenia

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Porada lekarska

132,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

220,00 (w tym 23% VAT)

3.

Zastrzyk domięśniowy lub podskórny

22,00 + cena leku

4.

Pomiar ciśnienia tętniczego

11,00

5.

Zwykły opatrunek pierwotny lub zmiana:

– opatrunek z użyciem 1 bandaża, do 10 szt. gazików + cena środka leczniczego

– opatrunek z użyciem kilku bandaży, pow. 10 gazików + cena środka leczniczego

opatrunek specjalny np. Desoulta lub miękki kołnierz Schanza

55,00 + cena materiału

66,00 + cena materiału

110,00 + cena materiału

6.

Nakłucie diagnostyczne i lecznicze:

– kaletki stawowej, powierzchniowego krwiaka, torbieli lub ropnia

– jamy stawowej, krwiaka głębiej położonego lub torbieli

55,00

66,00

7.

Nacięcie:

– ropnia pojedynczego tkanek miękkich

– ropni mnogich + cena środka leczniczego

110,00

165,00

8.

Zaopatrzenie chirurgiczne rany:

– prostej (toaleta rany, znieczulenie, szwy, opatrunek)

usunięcie szwów

220,00 + cena leku

55,00

9.

Wykonanie doraźnego unieruchomienia w złamaniach lub zwichnięciach do dalszego leczenia poza poradnią:

– w razie urazu obejmującego drobne stawy i kości

– w razie urazu obejmującego duże stawy i kości + cena środka leczniczego (np. znieczulenie)

55,00

110,00

10.

Założenie opatrunku gipsowego bez nastawienia kości:

– na dłoń lub stopę

– na przedramię lub podudzie

– na całą kończynę dolną lub górną

110,00 + cena gipsu

110,00+ cena gipsu

220,00 + cena gipsu

11.

– Nastawienie zwichnięcia małego stawu

165,00

12.

Założenie opatrunku gipsowego z nastawieniem złamania:

– prostego

– powikłanego

330,00

440,00

13.

Usunięcie opatrunku gipsowego:

– szyny gipsowej lub małego gipsu

dużego gipsu

88,00

110,00

14.

– Nakłucie stawu w celu podania leku

165,00 + cena leku

15.

– Nakłucie kaletki w celu podania leku

110,00 + cena leku

16.

Wystawianie duplikatów (kart informacyjnych oraz innych zaświadczeń)

55,00

(w tym 23% VAT)

17.

Nacięcie i odprowadzenie krwiaka tkanek miękkich z drenażem

220,00

*W przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych wymagających wcześniejszej konsultacji lekarskiej do ceny świadczenia należy doliczyć cenę porady lekarskiej lub porady lekarskiej z wydaniem orzeczenia

32

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Porada lekarska

132,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

220,00 (w tym 23% VAT)

3.

Punkcja zatoki

88,00

4.

Badanie endoskopowe nosa

88,00

5.

Badanie endoskopowe krtani / znieczulenie

165,00

6.

Wycinek z górnych dróg oddechowych / hist-pat

308,00

7.

Kateteryzacja trąbki słuchowej z podaniem leku / jednostronnie

88,00

8.

Pobranie wymazu bakteriologicznego bez badania

33,00

9.

Pobranie wymazu cytologicznego z nosa + wynik/opis Zakład Patom.

55,00 +wynik/opis

wg cennika Zakładu Patomorfologii

10.

Endoskopia zatoki ze znieczuleniem (sinusoskopia)

330,00

11.

Płukanie ucha

55,00

12.

Zmiana opatrunku usznego (mikroskop)

33,00 + cena materiału

13.

Repozycja kości nosa + tamponada przednia + znieczulenie

220,00

14.

Zaopatrzenie krwawienia z nosa / tamponada nosa / znieczulenie

132,00

15.

Usunięcie tamponady

55,00

16.

Wymiana rurki tracheotomijnej

88,00

17.

Nacięcie ropnia okołomigdałkowego / znieczulenie

220,00

18.

Nacięcie ropnia, krwiaka w okolicy głowy, szyi + opatrunek

385,00

19.Szycie rany + znieczulenie / asysta264,00-550,00 + cena zestawu

*W przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych wymagających wcześniejszej konsultacji lekarskiej do ceny świadczenia należy doliczyć cenę porady lekarskiej lub porady lekarskiej z wydaniem orzeczenia

 

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Audiogram tonalny (aud.subiektywna)

28,00

2.

Audiometria impedancyjna

30,00

3.

Aud.subiektywna i impedancyjna

50,00

4.

Audiogram tonalny (dzieci 5-18 lat)

26,00

5.

Audiometria impedancyjna (dzieci 1-18 lat)

22,00

6.

Audiometria impedancyjna + ocena trąbki słuchowej >7 lat

44,00

7.

Ocena drożności trąbki słuchowej >7 lat

28,00

8.

Testy nadprożne (SISI, TDT, Flower, UCL) po 10,00

44,00

9.

Audiometria mowy + opis (badanie 40,00 + opis 30,00)

77,00

10.

Audiometria w wolnym polu (audiogram bez aparatu i w aparacie
w wolnym polu)

39,00

Przed wizytą w Pracowni Audiologicznej Pacjent powinien mieć obowiązkowo zbadane uszy, gdyż badanie wykonane bez obejrzenia uszu może nie być wiarygodne. Chyba, że kierującym na badanie prywatne jest laryngolog.

 

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Badanie słuchowych potencjałów (rekonstrukcja – min.3 pkt)

88,00 – 220,00

2.

ABR latencje + opis (badanie 84,00 + opis 36,00)

132,00

3.

Badanie VNG bez prób kalorycznych

88,00

4.

Badanie VNG pełne (próby położeniowe i kaloryczne)

187,00

5.

Badanie VNG pełne z opisem lekarza specjalisty (laryngolog lub foniatra)

242,00

6.

Rynometria akustyczna (bez obkurczenia)

55,00

7.

Rynometria akustyczna (bez i z obkurczeniem 20-min) + opis

(badanie 75,00 + opis 25,00)

110,00

8.

TEOAE (otoemisja akustyczna)

55,00

9.

DEOAE (w zależności od zalecanego rodzaju)

55,00-77,00

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Echo + Doppler

220,00

2.

Echo przezprzełykowe

550,00

3.

24-godz monitorowanie EKG met. Holtera

198,00

4.

24-godz monitorowanie ciśnienia met. Holtera

198,00

5.

Próba wysiłkowa

165,00

6.

Tilt test

150,00

7.

Echokardiografia obciążeniowa

440,00

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

EKG zwykłe – spoczynkowe

33,00

2.

EKG spoczynkowe z opisem

55,00

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Gastroskopia diagnostyczna (w przypadku wskazań obejmuje test urazowy)

275,00

2.

Gastroskopia diagnostyczna z biopsją (uwzględnia min. 1 badanie hist.-pat.)

330,00

3.

Kolonoskopia diagnostyczna

495,00

4.

Kolonoskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniem hist.-pat.)

605,00

5.

Kolonoskopia z polipektomią jednego lub więcej polipów o średnicy do 1 cm, za pomocą pętli diatermicznej (z badaniem hist.-pat.)

1265,00

6.

Opaskowanie żylaków przełyku + znieczulenie ogólne

1320,00 + 550,00

Lp.

Nazwa procedury

Cena 2022 /zł/

1.

Badanie EEG

165,00

 

Lp.

Nazwa procedury

Kody
Cena 2022 /zł/

1.

Przewodnictwo czuciowe

89.396.01

33,00

2.

Przewodnictwo ruchowe + fala F

89.396.00

50,00

3.

Badanie mięśnia elektrodą koncentryczną jednorazową

(pierwszy mięsień badany)

89.394.11

110,00

(55,00 + koszt elektrody)

4.

Badanie mięśnia elektrodą koncentryczną (kolejne mięśnie)

89.394.08

55,00

5.

Wzrokowe potencjały wywołane

89.396.03

121,00

6.

Somatosensoryczne potencjały wywołane

89.396.05

176,00

7.

Słuchowe potencjały wywołane

89.396.04

132,00

8.

Odruch mrugania (Blink reflex)

89.396.02

110,00

9.

Próba męczliwości (miasteniczna)

89.394.01

110,00

10.

Próba ischemiczna (tężyczkowa) z igłą jednorazową

89.394.09

132,00

11.

Badanie przewodzenia metodą krótkich segmentów (Inching)

89.396.07

88,00

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Spirometria dynamiczna

66,00

2.

Spirometria z próbą rozkurczową

88,00

3.

Spirometria statyczna + dynamiczna

77,00

4.

Spirometria statyczna +dynamiczna z próbą rozkurczową

99,00

FIZYKOTERAPIA

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Sollux

6,00

2.

Laseroterapia

17,00

3.

Elektroterapia

11,00

4.

Elektroterapia z masażem podciśnieniowym

17,00

5.

Leczenie polem magnetycznym

11,00

6.

DKF

8,00

7.

Terapuls

8,00

8.

Ultradźwięki

11,00

9.

Fango

15,00

10.

Diatermia długofalowa – aparat skanlab 25

11,00

11.

Bioptron

7,00

12.

Krioterapia

8,00

13.

Fala uderzeniowa

50,00

14.

Laser wysokoenergetyczny

33,00

MASAŻ

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Klasyczny częściowy

39,00

2.

Wirowy kończyny górnej

13,00

3.

Wirowy kończyny dolnej

19,00

4.

Czterokomorówka

22,00

5.

Kąpiel elektryczno-wodna

33,00

6.

Fotel masujący

6,00

7.

Masaż oscylacyjny

11,00

8.

Masaż mechaniczny

11,00

BASEN

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Basen

– masaż podwodny

– ćwiczenia w wodzie

17,00

22,00

KINEZYTERAPIA

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Ćwiczenia bierne

22,00

2.

Ćwiczenia czynne wolne

9,00

3.

Ćwiczenia czynne wolne z instruktorem

17,00

4.

Ćwiczenia czynne wolne na przyrządach

11,00

5.

Ćwiczenia czynne wolne na przyrządach z instruktorem

13,00

6.

Ćwiczenia i metody specjalistyczne

– mobilizacje

– PNF

28,00

39,00

7.

Ćwiczenia mechaniczne

9,00

8.

Wyciągi

9,00

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Porada lekarska

132,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

220,00 (w tym 23% VAT)

3.

Wizyta fizjoterapeutyczna

88,00

 

Pakiet badań w przypadku podejrzenia o gwałt

Lp.

Nazwa procedury

Cena 2022 /zł/

1.

– wywiad

– pobranie wyskrobin spod paznokci (10 szt.)

– pobranie włosów z głowy

– wymaz z jamy ustnej

– pobranie włosów łonowych

– pobranie wydzieliny z pochwy

– wymaz z odbytu

– oględziny zewnętrzne

– badanie ginekologiczne

– USG – TV

– wypełnienie protokołu

– opis badania ginekologicznego

Czas badania: ok. 2 godziny

550,00
+ 23% VAT

Do ceny osobodnia należy doliczyć cenę badań diagnostycznych, leków oraz cenę zabiegu operacyjnego

Lp.

Oddział

Cena 2022 /zł/

1.

WEWNĘTRZNY i DIABETOLOGII * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDL + ZDO)

+ ceny leków

440,00

x ilość dni

2.

GASTROENTEROLOGICZNY * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDO + ZDL)

+ ceny leków

440,00

x ilość dni

3.

KARDIOLOGICZNY * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDO + ZDL)

+ ceny leków

610,00

x ilość dni

 

4.

NEFROLOGICZNY *(bez SD) – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDO + ZDL)

+ ceny leków

660,00

x ilość dni

5.

NEUROLOGICZNY * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDO + ZDL)

+ ceny leków

500,00

x ilość dni

6.

CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDO + ZDL)

+ cena zabiegu operacyjnego

+ ceny leków oraz wszczepionych materiałów np. protezy naczyń

580,00

x ilość dni

7.

LARYNGOLOGICZNY * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDO + ZDL)

+ ceny leków

+ cena zabiegu operacyjnego

770,00

x ilość dni

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

8.

GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDO + ZDL)

+ ceny leków

+ cena zabiegu operacyjnego

– dopłata do porodu w znieczuleniu przewodowym (na życzenie pacjentki)

– pakiet ubraniowy dla osoby towarzyszącej przy porodzie rodzinnym

poród przez cięcie cesarskie (dla obcokrajowców)

poród obcokrajowca z kraju, z którym Polska nie ma umowy

Dla noworodka – osobodzień (z Oddz. Noworodkowego) x ilość dni

USG narządu rodnego przezpochwowe

USG 4 D

610,00

x ilość dni

770,00

28,00 (w tym 23% VAT)

2.750,00 + 700,00

osobodzień x ilość dni

1.320,00 + 770,00

osobodzień x ilość dni

170,00

220,00

9.

CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDO + ZDL)

+ ceny leków

+ cena zabiegu operacyjnego

440,00

x ilość dni

10.

OKULISTYCZNY * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDO + ZDL)

+ ceny leków oraz wszczepionych materiałów

+ cena zabiegu operacyjnego

1.050,00

x ilość dni

11.

ANESTEZJOLOGII INTENSYWNEJ TERAPII * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDO + ZDL)

+ ceny leków

+ koszt wykonanych procedur

4.070,00

x ilość dni

12.

NEUROCHIRURGII * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDO + ZDL)

+ ceny leków

+ cena zabiegu operacyjnego

640,00

x ilość dni

13.

UROLOGICZNY * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDO + ZDL)

+ ceny leków

+ cena zabiegu operacyjnego

830,00

x ilość dni

13a.

ODDZIAŁ UROLOGII I ONKOLOGII UROLOGICZNEJ-Wartość punktowa -hospitalizacja

– ESWL

– ESWL pobyt < 3 dni

– URSL

– URSL pobyt < 3 dni

1.292,00

1.188,00

5.480,00

5.041,00

14.

STACJA DIALIZ -hemodializa

-hemodializa + ARANESP

990,00

1.150,00

15.

PATOLOGII NOWORODKA *– osobodzień

2.750,00

16.

NOWORODKOWY * – osobodzień

500,00

17.

HEMATOLOGII * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDL + ZDO)

+ ceny leków

biopsja aspiracyjna szpiku

trepanobiopsja szpiku

ocena mikroskopowa rozmazu szpiku

770,00

x ilość dni

200,00

330,00

110,00

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1

Porada lekarska

132,00

2

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

220,00 (w tym 23% VAT)

3

Zastrzyk domięśniowy lub podskórny

28,00

4

Zastrzyk dożylny

44,00

5

Wlew kroplowy (w tym założenie venflonu)

50,00

6

Założenie lub wymiana cewnika do pęcherza moczowego

110,00

7

Nacięcie ropnia okołomigdałkowego

220,00

8

Założenie lub zmiana opatrunku:

– opatrunek z użyciem 1 bandaża, do 20 szt. gazików, opatrunek Jonesa

– opatrunek z użyciem kilku bandaży, powyżej 20 szt. gazików

– opatrunek specjalny – Desoulta, miękki kołnierz Schanza

– założenie szyny Zimmera

– opatrunek + płukanie rany

33,00

55,00

55,00

33,00

33,00

9

Nakłucie:

– powierzchniowego krwiaka lub ropnia

– jamy stawowej, krwiaka głębiej położonego

66,00

88,00

10

Zaopatrzenie chirurgiczne rany ze znieczuleniem miejscowym
i opatrunkiem:

– prostej

– powikłanej (szycie mięśni, ścięgien)

165,00

550,00

11

Założenie opatrunku gipsowego:

– na dłoń lub stopę

– na przedramię lub podudzie

– na całą kończynę górną lub dolną

88,00

110,00

187,00

12

Nastawienie złamania z założeniem opatrunku gipsowego:

– prostego

– powikłanego

165,00

330,00

13

Nastawienie zwichnięcia:

– małego stawu

– dużego stawu

116,00

187,00

14

Nastawienie zwichnięcia dużego stawu w znieczuleniu ogólnym

385,00

15

Pomiar ciśnienia tętniczego

11,00

16

Podanie szczepionki p/tężcowej

28,00

17

Podanie surowicy

p/tężcowej + cena leku

p/jadowi żmii + cena leku

28,00 + 112,00

28,00 + 880,00

18

EKG spoczynkowe

28,00

19

Płukanie pęcherza moczowego z założeniem cewnika

165,00

20

Badanie ginekologiczne – wziernikowanie pochwy (I.P.ginek.)

88,00

21

Badanie KTG ciężarne (I.P.ginek.)

110,00

22

TRIAGE (badanie podstawowe i kwalifikacja do leczenia)

110,00

23

Płukanie ucha

55,00

24

Założenie opatrunku usznego

33,00

25

Założenie opatrunku oka

22,00

26

Założenie chusty trójkątnej

33,00

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

27

Płukanie oka

55,00

28

Tamponada przednia nosa

132,00

29

Wziernikowanie nosa, ucha, gardła

33,00

30

Repozycja kości nosa + tamponada przednia + znieczulenie

220,00

31

Podstawowe badanie okulistyczne

55,00

32

Usunięcie ciała obcego z oka + opatrunek + środek leczniczy

88,00

33

Usunięcie ciała obcego z nosa

55,00

34

Usunięcie ciała obcego z ucha

55,00

35

Usunięcie ciała obcego z gardła

55,00

36

Wymiana rurki tracheostomijnej jednorazowej

140,00

37

Założenie elektrody ENDOKAWITARNEJ

825,00

38

Nacięcie i zaopatrzenie ropnia podskórnego, tkanki miękkiej

66,00

39

Założenie opaski elastycznej 1 szt.

11,00

40

Wlew doodbytniczy

55,00

41

Płukanie żołądka lub założenie sondy żołądkowej

110,00

42

Wymiana nefrostomii (urologia)

275,00 + cena zestawu

43

Wymiana cystostomii (urologia)

220,00 + cena zestawu

44

Pobranie wyskrobin spod paznokci

165,00

45

USG jam opłucnowych (ZDO)

66,00

46

Usunięcie cystostomii

55,00

47

Pomiar temperatury

6,00

48

Intubacja dotchawicza

165,00

49

Test ciążowy

22,00

50

Toaleta ciała

55,00

51

Założenie czepca p/wszawiczego

50,00

52

Usunięcie ciała obcego

165,00

53

Kardiowersja elektryczna

385,00

54

Krótkie znieczulenie dożylne

110,00

55

Drenaż jednej jamy opłucnej

330,00

56

Wkłucie centralne

220,00

*W przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych wymagających wcześniejszej konsultacji lekarskiej do ceny świadczenia należy doliczyć cenę porady lekarskiej lub porady lekarskiej z wydaniem orzeczenia

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/
1Porada

77,00

2Iniekcja

33,00

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Konsultacje specjalistyczne – cena dotyczy podpisanych umów

187,00

2.

Konsultacje specjalistyczne – cena dotyczy przy braku umowy

242,00

PRZEWOZY MEDYCZNE KARETKAMI SANITARNYMI

Lp.

Rodzaj ambulansu sanitarnego

Cena 2022

zł/km

Cena 2022

zł/godz.

1.

Karetka sanitarna podstawowa

(z obsługą ratownika medycznego/ratownik-kierowca)

5,00

154,00

2.

Dodatkowo lekarz w karetce sanitarnej

176,00

PRZEWOZY MEDYCZNE POZOSTAŁYMI POJAZDAMI

Lp.

Rodzaj pojazdu

Cena 2022
zł/km
Cena 2022

zł/godz.

1.

Fiat DOBLO

5,00

66,00

2.

Ford Transit – bus

5,00

66,00

PRZEWOZY POJAZDAMI SZPITALA Z OBSŁUGĄ KIEROWCY /VAT 23%/

Lp.

Rodzaj/marka pojazdu

Cena 2022

1 km przebiegu

Cena 2022

zł/godz.

1.

Lublin do 50 km

5,00 (w tym 23% VAT)

66,00 (w tym 23% VAT)

ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH PŁATNE ZA KAŻDĄ ROZPOCZĘTĄ GODZINĘ ZABEZPIECZENIA IMPREZY

Lp.

Rodzaj/marka pojazdu

Cena 2022 /zł/

1.

Karetka z pełną obsługą (lekarz, ratownik, ratownik-kierowca)

660,00 zł/godz.

2.

Karetka z obsługą (ratownik +ratownik-kierowca)

440,00 zł/godz.

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1.

Zdj. RTG klatki piersiowej p-a

55,00

2

Zdj. RTG klatki piersiowej boczne lub boczne z kontrastem w przełyku

60,00

3

Zdj. RTG klatki piersiowej p-a + boczne

80,00

4

Zdj. RTG toposcan – kończyn DR

140,00

5

Zdj. RTG toposcan – kręgosłup DR

140,00

6

Zdj. RTG przeglądowe jamy brzusznej w projekcji a-p

45,00

7

Urografia dożylna z kontrastem niejonowym

330,00

8

Zdj. RTG kręgosłupa szyjnego a-p + boczne

60,00

9

Zdj. RTG kręgosłupa szyjnego boczne

45,00

10

Zdj. RTG kręgosłupa szyjnego skosy

70,00

11

Zdj. RTG kręgosłupa szyjnego a-p + boczne + skosy

130,00

12

Zdj. RTG kręgosłupa szyjnego – czynnościowe

70,00

13

 Zdj. RTG kręgosłupa piersiowego a-p + boczne

70,00

14

Zdj. RTG kręgosłupa piersiowego a-p lub boczne

45,00

15

Zdj. RTG kręgosłupa lędźwiowego a-p + boczne

70,00

16

Zdj. RTG kręgosłupa lędźwiowego a-p lub boczne

45,00

17

Zdj. RTG kręgosłupa lędźwiowego a-p + boczne + skosy

130,00

18

Zdj. RTG kręgosłupa lędźwiowego L-S czynnościowe

80,00

19

Zdj. RTG kości krzyżowej i guzicznej a-p + boczne

70,00

20

Zdj. RTG odcinka Th-L na stojąco (wada postawy)

50,00

21

Zdj. RTG miednicy (stawów biodrowych)

55,00

22

Zdj. RTG stawów krzyżowo-biodrowych a-p + skosy

80,00

23

40,00

Zdj. RTG osiowe stawu biodrowego

45,00

24

Zdj. RTG czaszki a-p + boczne (2 zdjęcia)

60,00

25

Zdj. RTG celowane na siodełko tureckie

45,00

26

Zdj. RTG kości skroniowych wg Schullera I, II Stenversa lub Mayera

60,00

27

Zdj. RTG zatok obocznych nosa

45,00

28

Zdj. RTG kości nosowej

45,00

29

Zdj. RTG oczodołów

45,00

30

Zdj. RTG żuchwy p-a

45,00

31

Zdj. RTG żuchwy skośne

45,00

32

Zdj. RTG żuchwy a-p + skośne

45,00

33

Zdj. RTG obojczyka

45,00

34

Zdj. RTG mostka w 2 projekcjach

60,00

35

Zdj. RTG mostka boczne

45,00

36

Zdj. RTG żeber

45,00

37

Zdj. RTG stawów barkowych porównawcze

60,00

38

Zdj. RTG jednego stawu barkowego

45,00

39

Zdj. RTG osiowe stawu barkowego

45,00

40

Zdj. RTG stawu łokciowego a-p + boczne

50,00

41

Zdj. RTG nadgarstka w 2 projekcjach

50,00

42

Zdj. RTG ręki a-p + skośne

50,00

43

Zdj. RTG rąk porównawcze

55,00

44

Zdj. RTG stawu kolanowego a-p + boczne

55,00

45

Zdj. RTG osiowe rzepki (1 zdjęcie)

45,00

46

Zdj. RTG stawu skokowego a-p + boczne

55,00

47

Zdj. RTG stóp porównawcze (3 zdjęcia)

70,00

48

Zdj. RTG stopy w 2 projekcjach

55,00

49

Zdj. RTG kości piętowej

45,00

50

Zdj. RTG kości długiej w 2 projekcjach

55,00

51

USG jamy brzusznej (wątroby, pęcherzyka żółciowego, trzustki, śledziony, aorty, nerek)

100,00

52

USG układu moczowego

100,00

53

USG piersi

120,00

54

USG przezciemiączkowe

100,00

55

USG tarczycy

100,00

56

USG innych narządów powierzchniowych (szyi, ślinianek, itp.)

100,00

57

USG macicy ciężarnej

100,00

58

USG macicy nieciężarnej i przydatków

100,00

59

USG jąder

100,00

60

USG stawów (kolana, barku, nadgarstka, biodra itp.)

120,00

61

USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu

170,00

62

Biopsje diagnostyczne cienkoigłowe (BAC) tarczycy, piersi, ślinianek (narządów powierzchniowych) pod kontrolą USG

300,00

63

Biopsje diagnostyczne (BAC) płuc, narządów jamy brzusznej itp., pod kontrolą USG

300,00

64

Biopsje diagnostyczne (BAC) płuc, narządów jamy brzusznej itp., pod kontrolą TK

400,00

65

Tomografia Komputerowa głowy 330,00

66

 Tomografia Komputerowa głowy z kontrastem  440,00

67

Tomografia Komputerowa jednego lub więcej odcinków tułowia i/lub kończyn, kręgosłupy, stawy bez kontrastu

330,00

68

 Tomografia Komputerowa jednego lub więcej odcinków tułowia i/lub kończyn, kręgosłupy, stawy z kontrastem

450,00

69

Tomografia Komputerowa dwóch lub więcej odcinków tułowia i/lub kończyn bez kontrastu i z kontrastem, badanie fazowe

550,00

70

Tomografia Komputerowa jednego lub więcej odcinków tułowia i/lub kończyn z wtórnym opracowaniem naczyniowym i/lub przestrzenne i/lub objętościowe, zatorowość, kolografia

650,00

71

Kardio TK- ocena naczyń wieńcowych

800,00

72

Kardio TK bez kontrastu – Ocena Calcium Score

350,00

73

Angiografia TK

650,00

74

Embolizacja naczynia obwodowego

3500,00

75

Angiografia miedniczno-kończynowa

1700,00

76

Angiografia mózgowo-panagiografia

2200,00

77

Angiografia Rezonansu Magnetycznego z kontrastem

770,00

78

Rezonans Magnetyczny innych narządów i części ciała bez kontrastu

500,00

79

Rezonans Magnetyczny innych narządów i części ciała z kontrastem

650,00

80

Rezonans Magnetyczny – 2 badania łącznie

1 000,00

81

Rezonans Magnetyczny dwa badania z kontrastem

1 100,00

Nagranie płyty CD ( badanie TK, MR , RTG ) 1,80 zł (w tym 23% vat) Wydrukowanie zdjęć z dostarczonej płyty CD 68,00 (w tym 23% vat) Rekonstrukcja badania TK, MR 68,00 (w tym 23% vat) Opis zdjęcia RTG 28,00 (w tym 23% vat)

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/
1 Wymaz z nosa w kierunku nosicielstwa Staphylococus aureus MRSA

17,00

2 Wymaz z nosa w kierunku nosicielstwa Staphylococus aureus MRSA z antybiogramem

22,00

W CENĘ BADANIA WLICZONO KOSZT PODŁOŻA TRANSPORTOWEGO I STERYLNEGO POJEMNIKA NA MOCZ

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1

Posiew moczu *

33,00

2

Posiew materiałów z gardła górne drogi oddechowe*

28,00

3

Posiew materiału z nosa

22,00

4

Posiew materiału z pochwy*

33,00

5

Posiew materiału z szyjki macicy*

33,00

6 Posiew plwociny*

33,00

7 Posiew materiału z ucha*

33,00

8 Posiew materiału z oka*

33,00

9 Posiew materiału z rany (ropa, odleżyny, punktaty itp.)*

55,00

10 Posiew materiału z nasienia *

33,00

11 Posiew wkłucia centralnego metodą półilościową i ilościową wg Maki
(w zakażeniach odcewnikowych)*

50,00

12 Materiały z dolnych dróg oddechowych (bal, aspiraty oskrzelowe, rurki inkubacyjne, tracheostomijne)*

60,00

13 Posiew krwi i płynów ustrojowych na podłoża standardowe*

55,00

14 Posiew na nosicielstwo paciorkowców beta-hemolizujących grupy serologicznej B (GBS) – wymaz z pochwy i/lub odbytu*

22,00

15 Posiew krwi i płynów ustrojowych na podłoża z inhibitorem antybiotyków*

55,00

16 Posiew płynów dializacyjnych metodą LAL

77,00

17 Posiew materiału ze środowiska pacjenta*

28,00

18 Posiew w kierunku bakterii beztlenowych z identyfikacją*

45,00

19 Test w kierunku obecności GDH oraz toksyn A i B Clostridium difficile w kale

85,00

20 Badanie skuteczności sterylizacji urządzeń – Sporal, Attest

11,00 + VAT

21 Test w kierunku ureogenitalnych Mycoplazm i Ureoplazm

77,00

22 Badanie skuteczności sterylizacji urządzeń – Sporal kontrolny

6,00 + VAT

23 Oznaczenie lekowrażliwości grzybów – mykogram

22,00

24 Preparat bezpośredni

17,00

25 Wykrywanie obecności antygenu Chlamydia w wymazie z kanału szyjki macicy*

22,00

26 Preparat w kierunku Nużeńca

22,00

27 Posiew w kierunku grzybów*

22,00

28 Grypa A i B–met PCR

330,00

29 Posiew z odbytu w kierunku szczepów enterobacterales wytwarzających karbapenemazy

83,00

30 Test w kierunku obecności genu toksykotwórczego Cl.difficile

132,00

W PRZYPADKU MATERIAŁÓW WYMAGAJĄCYCH POSIEWU W KIERUNKU BAKTERII BEZTLENOWYCH DOLICZONY ZOSTANIE DO BADANIA KOSZT 44 ZŁ

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/
1 Przeciwciała ds-DNA (ELISA)

44,00

2 Przeciwciała przeciwjądrowe ANA (metodą IF)

33,00

3 Przeciwciała przeciwko kardiolipinom i β2-glikoproteinom IgM i IgG (panel)

110,00

4 Przeciwciała Borrelia (ELISA) IgG i IgM w surowicy lub PMR *

50,00

5 Przeciwciała Borrelia IgM – WESTERN BLOT *

88,00

6 Przeciwciała Borrelia IgG – WESTERN BLOT *

88,00

7 Przeciwciała p/c ziarnistościom granulocytów (ANCA) ilościowo

77,00

8 Przeciwciała przeciwko endomysium IgA-IF /lgAEmA/ (celiakia)

44,00

9 Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej IgA – IF (celiakia)

33,00

10 Antygen Gargia lamblia w kale

39,00

11 VDRL

11,00

12 Latex WR

17,00

13 Latex LE

17,00

14 Przeciwciała Toxo IgG (toksoplazmoza)*

28,00

15 Przeciwciała Toxo IgM (toksoplazmoza)*

28,00

16 Przeciwciała CYTO IgG (cytomegalia)*

28,00

17 Przeciwciała CYTO IgM (cytomegalia)*

39,00

18 EBU VCA/EA IgG *

28,00

19 EBU VCA/EA IgM *

28,00

W CENĘ BADANIA WLICZONO KOSZT SYSTEMU ZAMKNIĘTEGO I POJEMNIKÓW NA MOCZ,

CENA NIE OBEJMUJE POBRANIA MATERIAŁU 6 zł

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/
1 Morfologia

8,00

2 Morfologia 5 DIFF (rozmaz automatyczny)

10,00

3 Morfologia + retikulocyty

13,00

4 Morfologia 5 DIFF (rozmaz automatyczny)+ retikulocyty

15,00

5 Morfologia z rozmazem liczonym

17, 00

6 Morfologia z rozmazem liczonym + retikulocyty

22,00

7 OB.

4,00

8 Płytki krwi liczone komorowo

6,00

9 Analiza moczu

10,00

10 FTA

33,00

11 Oporność osmotyczna krwinek czerwonych

39,00

12 Wirowanie i przygotowanie materiału

3,00

13 Wydzielina z pochwy na obecność plemników

44,00

14 Badanie ogólne płynu z jam ciała – standard

77,00

15 Badanie ogólne płynu z jam ciała – poszerzone

154,00

16 Narkotyki w moczu (dla pacjentów szpitala)

55,00

17 Płytki na cytrynian

8,00

18 Płyn mózgowo rdzeniowy b.ogólne

55,00

19 Latex P-M-R

55,00

20 Posiew P-M-R

55,00

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/
1 Digoxin

22,00

2 Gentamecyna

55,00


Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/

1

Hemoglobina tlenkowęglowa (HbCO)/ Met HB

22,00

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/
1 Sód (Na)

6,00

2 Potas (K)

6,00

3 Chlorki (Cl)

6,00

4 Wapń całkowity

10,00

5 Wapń zjonizowany

10,00

6 Magnez całkowity

10,00

 

Lp.

Usługa

Cena /zł/
1 Fosfor

6,00

2 Bilirubina całkowita

6,00

3 Bilirubina bezpośrednia

6,00

4 Aspat

6,00

5 Alat

6,00

6 ALP (fosfataza alkaliczna)

6,00

7 Albumina w surowicy

7,00

8 Albumina w moczu (mikroalbuminuria)

17,00

9 Amylaza w surowicy

10,00

10 Amylaza w moczu

10,00

11 Białko całkowite

7,00

12 CRP

13,00

13 CK (kinaza kretynowa – aktywność)

9,00

14 CK MB MASA

55,00

15 Cholesterol całkowity

6,00

16 Cholesterol HDL

7,00

17 Cholesterol LDL (wyliczany)

3,00

18 Trójglicerydy

6,00

19 Glukoza

6,00

20 GGTP

6,00

21 Gazometria

17,00

22 Żelazo (Fe)

11,00

23 Ferrytyna

24,00

24 Transferyna

13,00

25 Kreatynina

6,00

26 Kreatynina w moczu

6,00

27 Sód w moczu

6,00
28 Potas w moczu

6,00

29 Fosfor w moczu

6,00

30 Kwas moczowy

7,00

31 Mocznik

7,00

32 Hemoglobina glikowana (HbA1C)

28,00

33 LDH (dehydrogeneza mleczanowa)

11,00

34 Mioglobina

33,00

35 Kwas mlekowy (mleczany)

44,00

36 PMR (badanie ogólne)

33,00

37 Troponina T

55,00

38 ASO

17,00

39 Latex R

17,00

40 Immunoglobuliny IgA

17,00

41 Immunoglobuliny IgM

17,00

42 Immunoglobuliny IgG

17,00

43 PCT (prokalcytonina)

55,00

44 Lipaza

11,00

45 Etanol (tylko dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego)

39,00

46 Haptoglobina

33,00

47 Łańcuchy lekkie kappa w surowicy

110,00

48 Łańcuchy lekkie lambda w surowicy

110,00

49 Kwasy żółciowe

55,00

50 Prealbumina

20,00

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/
1 TSH

20,00

2 FT3

24,00

3 FT4

24,00

4 FSH

24,00

5 LH

24,00

6 Prolaktyna

24,00

7 Estradiol

24,00

8 B – HCG

24,00

9 Anty TG

28,00

10 Kortyzol

24,00

11 PTH- 1-84

39,00

12 Anty TPO

28,00

13 Witamina B12

28,00

14 Sercowy peptyd natriuretyczny (NT – proBNP)

77,00

15 CEA

28,00

16 CA 125

33,00

17 PSA

28,00

18 Ca 19.9

33,00

19 Antygen HBs*

17,00

20 Anty HBs total*

24,00

21 Anty HBc total*

46,00

22 Anty HCV – test przesiewowy*

42,00

23 HCV met. PCR

275,00

24 Anty HIV Combi* (tylko ze skierowaniem lekarskim)

44,00

25 Peptyd C

44,00

26 Anty CCP

55,00

27 Interleukina 6/I1 6/

165,00

28 Przeciwciała p/c receptorom TSH (TRAB)

55,00

29 AFP

39,00

30 Witamina D3

55,00

31 Ca 15-3

28,00

32 SARS-CoV-2 met. PCR

280,00

33 anty SARS-CoV-2 (Total) IgA, IgG, IgM

50,00

34 anty SARS-CoV-2 S

50,00

35 Test antygenowy SARS-CoV-2

80,00

36 Test 4w1 – SARS-CoV-2 + Grypa A + Grypa B + RSV

350,00

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/
1 PT (czas i wskaźnik protrombiny)

7,00

2 APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)

8,00

3 Fibrynogen

7,00

4 D-dimery ilościowo (ultraczułe)

50,00

5 AT III (antytrombina III)

55,00

6 Czas trombinowy

17,00

KAŁY

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/
1 Kał na pasożyty

11,00

2 Kał na krew utajoną – bez diety

17,00

3 Antygen Helicobacter pylori w kale

17,00

4 Kalprotektyna w kale – test jakościowy

77,00

Lp.

Usługa

Cena 2022/zł/
1Białko Bence-Jonesa

165,00

2Immunofiksacja

165,00

3Elektroforeza

22,00

Lp.

Usługa

Cena 2022 /zł/
1 Próba krzyżowa w trybie planowanym

110,00

2 Próba krzyżowa w trybie cito

220,00

3 Każda kolejna jednostka

44,00

4 Grupa krwi w trybie planowym

44,00

5 Grupa krwi w trybie cito

88,00

6 Odczyn Coombsa (przeciwciała u ciężarnych)

39,00

7 Grupa krwi dziecka + BTA

28,00

8 Grupa krwi z zewnątrz –wpisanie do systemu

11,00

Do badań oznaczonych * musi być znany adres zamieszkania pacjenta

L.p.

Symbol procedury

Nazwa procedury/ usługi

Cena 2022 /zł/

1.

Y.90.A

Badanie histopatologiczne jednego bloczka

33,00

2.

Y.90.H

Barwienie dodatkowe (histochemiczne)

22,00

3.

Y.90.I

Badanie immunohistochemiczne

88,00

4.

Y.90.C

Badanie cytologiczne (1 preparat)

22,00

5.

Y.90.S

Badanie śródoperacyjne/ doraźne

330,00

6.

Y.90.B

Konsultacja (ocena gotowych preparatów)

165,00

7.

BAC

Biopsja cienkoigłowa (1 zmiana)

165,00

8.

89.8

Autopsja

814,00

(w tym 23% VAT)

9.

PZ

Przechowywanie zwłok

135,00

(w tym 23% VAT)

L.p.

Nazwa świadczenia

Cena 2022/zł/

1. Szkoła rodzenia – kurs grupowy

440,00
(para lub osoba)

2. Konsultacje laktacyjne

132,00
/godzina

3. Warsztat jednodniowy „Szkoła rodzenia w pigułce”

330,00
(para lub osoba)

4. Przygotowanie indywidualne do porodu

88,00
/godzina

5. Konsultacja położniczo-pielęgnacyjna i kąpiel dziecka

220,00