Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej realizuje projekt pt. „Poprawa warunków pracy i ograniczenie występowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy sThe Provincial Hospital in Bielsko-Biała is implementing a project entitled “Improving working conditions and reducing the occurrence of health risks in the workplace as a chance for long-term employment.”

The project is implemented under the Regional Operational Program of the Śląskie Voivodeship for 2014-2020. Priority Axis VIII. “Regional staff of the knowledge-based economy” Sub-measure 8.3.2. “Implementation of professional activation by providing appropriate health care – competition”

The planned total value of the project is PLN 1,233,110.76. The planned co-financing from EU funds amounts to PLN 1,048,144.14, the targeted subsidy from the national budget amounts to PLN 36,993.33.

As part of the project, ergonomic equipment will be purchased in order to eliminate the identified health hazards for Hospital employees. Equipment will be purchased for the following professional groups covered by the program:

· Administrative and office workers;
Doctors;
· Nurses and midwives;
· Halls and cleaners;
Central sterilization room employees;

As part of the project, training courses will be conducted on ergonomics in sedentary work, ergonomics of work with the use of new cleaning technologies, and counteracting the negative effects of stress. Training activities closely correspond to the diagnosed areas responsible for the formation of occupational diseases.

Ultimately, 612 participants will participate in the program.

The implementation of the project began in November 2018 and is scheduled to be completed in March 2019.

On December 5, 2018, the Director of the Hospital, Ryszard Batycki, signed a contract for co-financing the project.


The Provincial Hospital in Bielsko-Biała has completed the project entitled . “Improving working conditions and reducing the occurrence of health risks in the workplace as an opportunity for long-term employment” .

The project was implemented under the Regional Operational Program of the Śląskie Voivodeship for 2014-2020, for priority axis VIII: Regional staff of the knowledge-based economy for measure 8.3 Improving access to prevention, diagnostics and therapeutic rehabilitation facilitating staying in employment and returning to work for sub-measure 8.3 .2 Carrying out professional activation by providing appropriate health care – competition.

Total value of the project: PLN 1,233,110.76

Co-financing amount from the EU: PLN 1,085,137.47

The following ergonomic equipment was purchased under the project:

 • ergonomic armchair – 450 pcs.
 • footrest – 200 pcs.
 • monitor 24 ”- 450pcs.
 • monitor 27 ”- 11 pcs.
 • document holder – 300 pcs.
 • large transport trolley with equipment – 41 pcs.
 • service trolley with the method of mop preparation with a set – 12 pcs.
 • steamer with accessories – 31 pcs.
 • trolleys for transporting dirty linen – 36 items,
 • trolleys for the transport of clean linen – 28 items,

The project covered a total of 681 Hospital employees from the following professional groups:

 • administrative and office staff,
 • nurses and midwives,
 • doctors,
 • orderlies and cleaners,
 • Central Sterilization staff.

Additionally, the project included a series of trainings on ergonomics in sedentary work, ergonomics of work with the use of new cleaning technologies and counteracting the negative effects of stress. The training activities closely corresponded to the diagnosed areas responsible for the emergence of occupational diseases.

The project was carried out in the period: November 2018 – May 2020.zansą na długotrwałe zatrudnienie.”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VIII. „Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy” Poddziałanie 8.3.2.„Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs”

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 1 233110,76 zł. Planowane dofinansowanie ze środków UE wynosi 1 048 144,14 zł,  dotacja celowa z budżetu krajowego wynosi 36 993,33 zł.

W ramach projektu zakupiony zostanie ergonomiczny  sprzęt w celu wyeliminowania zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia pracowników Szpitala.  Zostanie zakupiony sprzęt dla następujących grup zawodowych, objętych programem:

·         Pracownicy administracyjno – biurowi;
·         Lekarze;
·         Pielęgniarki i położne;
·         Salowe i sprzątaczki;
·         Pracownicy centralnej sterylizatorni;

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dotyczące ergonomii w pracy siedzącej, ergonomii pracy z wykorzystaniem nowych technologii sprzątania, przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu. Działania szkoleniowe ściśle korespondują ze zdiagnozowanymi obszarami odpowiedzialnymi za powstawanie chorób zawodowych.

W programie docelowo będzie brało udział 612 uczestników.

Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2018r, a zakończenie planuje się na marzec 2019 r.

W dniu 05.12.2018 Dyrektor Szpitala Ryszard Batycki podpisał umowę o dofinansowanie projektu.


Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zakończył realizację projektu pn. „Poprawa warunków pracy i graniczenie występowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy szansą na długotrwałe zatrudnienie”.

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Całkowita wartość projektu:              1 233 110,76 zł

Kwota dofinansowania z UE:            1 085 137,47 zł

W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt ergonomiczny:

 • fotel ergonomiczny – 450 szt.,
 • podnóżek – 200 szt.,
 • monitor 24” – 450szt.,
 • monitor 27” – 11 szt.,
 • uchwyt na dokumenty – 300 szt.,
 • wózek transportowy duży z wyposażeniem – 41 szt.,
 • wózek serwisowy z metodą preparowania mopów wraz z zestawem – 12 szt.,
 • parownica z wyposażeniem – 31 szt.,
 • wózki do transportu bielizny brudnej – 36 szt.,
 • wózki do transportu bielizny czystej – 28 szt.,

Projektem objęto łącznie 681 pracowników Szpitala z następujących grup zawodowych:

 • pracownicy administracyjno-biurowi,
 • pielęgniarki i położne,
 • lekarze,
 • salowe i sprzątaczki,
 • pracownicy Centralnej Sterylizacji.

Dodatkowo, w ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń dotyczący ergonomii w pracy siedzącej, ergonomii pracy z wykorzystaniem nowych technologii sprzątania oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu. Działania szkoleniowe ściśle korespondowały ze zdiagnozowanymi obszarami odpowiedzialnymi za powstawanie chorób zawodowych.

Projekt realizowano w okresie: listopad 2018 – maj 2020.