slajder Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem slajder zdrowotne Świadczenia najwyższym poziomie na

Dla pacjentów

ikona

Odwiedziny w szpitalu

UWAGA - Zakaz odwiedzin w naszym szpitalu. W związku ze znacznym wzrostem zakażeń COVID-19 wprowadzam z dniem 01.12.2021 r. całkowity zakaz odwiedzin pacjentów w Szpitalu. Osobiste odwiedziny są możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. pacjenci w stanie terminalnym) i za zgodą Ordynatora/Kierownika Oddziału lub Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa..

ikona

Udostępnienie dokumentacji

W celu uzyskania wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej z przebiegu hospitalizacji lub udzielenia pomocy w Izbie Przyjęć pacjent, jego przedstawiciel ustawowy bądź upoważniona przez niego osoba winni zgłosić się do Archiwum (poziom -1).

ikona

Karta praw pacjenta

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr. 52, poz. 417) - przekazujemy informację o obowiązujących przepisach dotyczących praw pacjenta.

ikona

Wsparcie dla niesłyszących

Pacjenci niesłyszący, mający problemy z komunikowaniem się, mogą skorzystać z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego w sytuacjach, w których załatwiane są sprawy indywidualne związane z pobytem i leczeniem w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej.

grafika strony
ikona Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego posiada 13 jednorodnie wyposażonych stanowisk leczenia intensywnego, salę zabiegową i centralę monitorowania.

ikona Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział ten znajduje się na IV piętrze Szpitala Wojewódzkiego. Jest oddziałem zabiegowym, powstał w 2001 roku.

ikona

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Oddział prowadzi działalność diagnostyczną i leczniczą z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej.

ikona Oddział Wewnętrznych i Diabetologii

Oddział Wewnętrzny i Diabetologii

Jest to oddział internistyczny o profilu diabetologicznym. Przyjmowani są tu chorzy z ostrymi schorzeniami internistycznymi, a także pacjenci do diagnostyki.

ikona Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych

Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych

Oddział Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych posiada 30 łóżek, ma głównie profil gastroenterologiczny, ale leczeni są w nim również pacjenci ze schorzeniami internistycznymi.

ikona Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Kadrę lekarską oddziału stanowi 25 lekarzy, w tym 8 rezydentów. 3 lekarzy posiada stopień doktora nauk medycznych, 16 osób specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii.

ikona Oddział Hematologii

Oddział Hematologii

W oddziale zatrudnionych jest 4 lekarzy hematologów w tym kierownik który jest też alergologiem. W oddziale pracuje 12 pielęgniarek, w tym 2 specjalistki pielęgniarstwa zachowawczego.

ikona Oddział Kardiologiczny ze stanowiskami intensywnego nadzoru kardiologicznego

Oddział Kardiologiczny ze stanowiskami intensywnego nadzoru kardiologicznego

W oddziale wykonuje się zabiegi implantacji stymulatorów serca i defibrylatorów – kardiowerterów różnych typów. Przeprowadzane są również zabiegi ablacji z wykorzystaniem m.in. systemu elektroanatomicznego 3D.

ikona inwestycje
Projekt "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii"
ikona inwestycje
Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego
ikona inwestycje
Projekt "Remont szybów windowych"
ikona inwestycje
Przebudowa i doposażenie SOR w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej
ikona inwestycje
Doposażenie SOR w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej
ikona inwestycje
Zdrowy Śląsk ! Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej poprzez doposażenie i wymianę sprzętu medycznego
ikona inwestycje
Poprawa warunków pracy i ograniczenie występowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy szansą na długotrwałe zatrudnienie.
ikona inwestycje
Przebudowa i zakup sprzętu medycznego oraz urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19
ikona inwestycje
Dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego
ikona inwestycje
Zminimalizowanie niekorzystnych czynników zdrowotnych na stanowiskach pracy w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej
ikona inwestycje
Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020
ikona inwestycje
eCareMed

Dyrekcja szpitala

Napisz do nas

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    śląskie