Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 12.01.2021r. o godzinie 12:30 przez komisję przetargową.

 1. Termin związania ofertą sprzedający określa na 30 dni od terminu otwarcia ofert.
 2. Rodzaj, typ, ilość pojazdu objętego postępowaniem oraz cena wywoławcza:

Samochód osobowy marki FORD model FT 100 2,5 TD o następujących parametrach:

 1. cena wywoławcza: 1.700,00 zł ( słownie: jeden tysiąc siedemset złotych)
 2. rok produkcji - 1999,
 3. pojemność silnika - 2496,00m³,
 4. przebieg - 279 435 km,
 5. numer rejestracyjny - SB 30729
 6. kolor - biały
 7. rodzaj paliwa - diesel
 8. badanie techniczne ważne - nieaktualne
 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:

Pojazd będący przedmiotem przetargu można obejrzeć od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 11.01.2021 r. w godz. od 8:00 do godz. 14:00 (od poniedziałku do piątku) w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży udziela Pan Marcin Warmuz, tel. 33 8102131.

 1. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej i w niżej wymienionej kwocie, tj.:
170,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych) należy wnieść przelewem do dnia 11.01.2021 r. na rachunek bankowy PKO Bank Polski S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954 z dopiskiem na blankiecie przelewu „Wadium przetargowe na zakup samochodu marki Ford” lub dokonać wpłaty gotówką w Kasie Szpitala (blok „C” III piętro pokój 325).

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 1. wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1 do regulaminu przetargu
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli dotyczy),
 3. oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
 4. dowód wpłaty wadium.
 5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz, okres, w którym oferta jest wiążąca:

Oferty składa się w formie pisemnej wraz z dowodem wpłacenia wadium na adres: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101, do dnia 12.01.2021 r. do godz. 12:00 w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz adresem oferenta, z dopiskiem: "Oferta kupna samochodu marki Ford” – nie otwierać przed dniem 12.01.2021 r. przed godz 12:30” lub osobiście w Kancelarii Szpitala wojewódzkiego w Bielsku-Białej, pokój 301/302, III piętro.

 1. Inne ważne informacje dotyczące przetargu:
 2. Oferent we własnym zakresie zapewni transport pojazdu (lawetę) – samochód nie jest dopuszczony do ruchu.
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
 5. Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował cenę nabycia największą ze złożonych ofert.
 6. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 7. W razie stwierdzenia, że co najmniej dwóch oferentów zaproponowało najwyższą cenę w tej samej wysokości (zbieżność ofert) Organizator dla tych Oferentów wyznaczy termin na złożenie dodatkowych ofert.
 8. Jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Organizator może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 9. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od daty wystawienia rachunku przez Sprzedającego.
 10. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
 11. Samochód będący przedmiotem przetargu zostanie wydany nabywcy wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym samochodu w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia zapłaty całości zaoferowanej ceny nabycia.
 12. Wszelkie koszty transakcji zakupu samochodu obciążają oferenta.
Załączniki:
Pobierz plik (REGULAMIN PRZETARGU -.doc)REGULAMIN PRZETARGU -.doc117 kB2020-12-28 08:322020-12-28 08:32
Pobierz plik (ford_foto1.pdf)ford_foto1.pdf330 kB2020-12-30 10:172020-12-30 10:17
Pobierz plik (ford_foto2.pdf)ford_foto2.pdf241 kB2020-12-30 10:172020-12-30 10:17