Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wydzierżawienie terenu o powierzchni 53,5 m2 , przeznaczeniem na miejsca postojowe taksówek.
na podstawie Uchwały nr 2232/288/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, zmienionej Uchwałą nr 804/36/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, Kodeksu cywilnego:
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg na:
wydzierżawienie terenu o powierzchni 53,5 m2 z przeznaczeniem na miejsca postojowe taksówek przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Teren o powierzchni 53,5 m2 z przeznaczeniem na miejsca postojowe taksówek, znajdujący się naprzeciwko budynku „C” Szpitala.
2) Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi: 25,00 zł netto (słownie: dwadzieścia pięć złotych) za 1 m2.
Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu.
 
3) Wadium:
Wadium w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Szpitala: PKO Bank Polski S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954 lub w Kasie Szpitala (blok „C” III piętro pokój 325). 
Przelew ma być dokonany w takim terminie, aby Szpital mógł uzyskać potwierdzenie swojego banku, że w terminie składania ofert kwota wadium jest do dyspozycji Szpitala na jego rachunku. Brak potwierdzenia banku posiadania kwoty wadium na rachunku, będzie jednoznaczne z nie wniesieniem wadium przez Oferenta. 
 
4) Oferta winna zawierać: 
a. wypełniony „Formularz ofertowy” (załącznik do specyfikacji) 
b. aktualny odpis z właściwego rejestru, 
c. oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta, 
d. dowód wniesienia wadium.
 
Wykonawca winien złożyć wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty w kolejności określonej w pkt. 3. Każdy z wymaganych dokumentów może być złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez składającego dokument. 
 
5) Terminy:
Miejsce składania ofert: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, Kancelaria, III piętro.
 
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – 
„Oferta przetargowa na wydzierżawienie terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe taksówek”
– nie otwierać przed 19.01.2021 r. godz. 12:30”
 
Oferty należy składać do dnia: 19.01.2021r. do godz.: 12:00. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie Wydzierżawiającego (Szpital) (blok „C” III piętro pokój 306).
 
6) Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia są: 
pod względem merytorycznym i proceduralnym dotyczącym przedmiotu zamówienia: Barbara Czajor- pokój nr 315, tel. 33 8102164, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
7) Informacje końcowe:
a. Dokumenty dotyczące przetargu w tym: Specyfikacja Warunków Przetargu, wzór umowy znajdują się na stronie internetowej Szpitala
b. zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. 
c. złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny. 
 
Załącznik: 
Specyfikacja warunków przetargu wraz z formularzem ofertowym i wzorem umowy
Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.doc)Ogłoszenie.doc45 kB2021-01-11 08:262021-01-11 08:26
Pobierz plik (specyfikacja warunków przetargu1.docx)specyfikacja warunków przetargu1.docx25 kB2021-01-11 08:272021-01-11 08:27
Pobierz plik (Załącznik do warunków przetargu.doc)Załącznik do warunków przetargu.doc45 kB2021-01-11 08:272021-01-11 08:27
Pobierz plik (umowa-projekt1.docx)umowa-projekt1.docx29 kB2021-01-11 08:272021-01-11 08:27
Pobierz plik (Prot. ODBIORU-wzór.doc)Prot. ODBIORU-wzór.doc44 kB2021-01-11 08:272021-01-11 08:27