Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej,
Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała,
ogłasza konkurs na stanowisko
Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
Szpitala Wojewódzkiego  w Bielsku-Białej.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące akty prawne: art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 295 z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 393), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) oraz regulamin komisji konkursowej.

 1. Wymagane kwalifikacje kandydatów:

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami /Dz.U. Nr 151, poz. 896/

 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające  kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska  objętego  konkursem,
 • dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, w szczególności potwierdzający  wymagany staż pracy,
 • inne dokumenty, w szczególności  potwierdzające  dorobek  i kwalifikacje  zawodowe kandydata,
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach  przeprowadzania postępowania konkursowego (Załącznik nr 1),
 • wypełnioną klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Załącznik nr 2),

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 5, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów: Ofertę należy przesłać pocztą na adres: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała lub złożyć w zaklejonej kopercie w Kancelarii (pokój nr 302) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 14:35 terminie do dnia 18.03.2021r. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego wraz z adnotacją „Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej” (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej).

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała; 30 dni od dnia upływu składania ofert.

Kandydaci mają możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym w siedzibie Szpitala – Dział Metodyczno – Organizacyjny Sekcja Organizacji, w godz. 9.00 – 13.00.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani  indywidualnie.

Załączniki:
Pobierz plik (załącznik 1 oświadczenie do ogłoszenia.docx)załącznik 1 oświadczenie do ogłoszenia.docx14 kB2021-03-09 14:442021-03-09 14:44
Pobierz plik (załącznik 2 klauzula informacyjna do ogłoszenia.docx)załącznik 2 klauzula informacyjna do ogłoszenia.docx15 kB2021-03-09 14:442021-03-09 14:44