• S1
 • SR1
 • S2
 • SR2
 • S3
 • SR3
 • S4
 • SR4

     

 

 

 

            Załącznik nr 3

do Regulaminu organizacyjnego

Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

CENNIK

USŁUG MEDYCZNYCH ŚWIADCZONYCH

W SZPITALU WOJEWÓDZKIM W BIELSKU-BIAŁEJ

NA RZECZ OSÓB NIEUBEZPIECZONYCH*,

OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH SKIEROWANIA OD LEKARZA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO,

PACJENTÓW SPOZA STREFY UNIJNEJ,

PACJENTÓW UNIJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH AKTUALNEGO UBEZPIECZENIA*

ORAZ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Cennik  obowiązuje  od  dnia  1  stycznia  2020 roku

*pacjenci hospitalizowani bez ubezpieczenia - ceny liczone według kosztów rzeczywistych

SPIS TREŚCI

PORADNIE

 

Poradnia Alergologiczna

4

Poradnia Diabetologiczna

4

Poradnia Endokrynologiczna

4

Poradnia Gastroenterologiczna

4

Poradnia Kardiologiczna

5

Poradnia Nefrologiczna

5

Poradnia Neurologiczna

5

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

5

Poradnia Foniatryczna

5

Poradnia Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

6

Poradnia Neurochirurgiczna

6

Poradnia Urologiczna

7

Poradnia Okulistyczna

7

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

8

Poradnia Laryngologiczna

9

PRACOWNIE

 

Pracownia Audiologiczna

10

Pracownia ENG

10

Pracownia Badań Czynnościowych i Echo

10

Pracownia EKG

10

Pracownia Endoskopii

11

Pracownia EEG

11

Pracownia EMG

11

Pracownia Spirometrii

11

ZAKŁAD REHABILITACJI

wraz z Poradnią Rehabilitacyjną

 

12

ODDZIAŁY

 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy – pakiet badań w przypadku podejrzenia o gwałt

13

Oddział chorób wewnętrznych i diabetologii

13

Oddział Gastroenterologiczny

13

Oddział Kardiologiczny

13

Oddział Nefrologiczny

13

Oddział Neurologiczny

13

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

13

Oddział Laryngologiczny

13

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

14

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

14

Oddział Okulistyczny

14

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

14

Oddział Neurochirurgiczny

14

Oddział Urologiczny

14

Stacja Dializ

14

Oddział Patologii Noworodka

14

Oddział Noworodkowy

14

Oddział Hematologii

14

Szpitalny Oddział Ratunkowy

15 - 16

NOCNA I ŚWIĄTECZNA POZ

16

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

16

USŁUGI TRANSPORTOWE

17

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

18 - 20

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

21 - 24

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII

25

SZKOŁA RODZENIA

25

 

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

brutto (vat 23%)

1.

Opłata za udzielenie zakładowi ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, określonych w art. 38 Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz w §2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, na żądanie lekarza upoważnionego przez zakład ubezpieczeń na drukach/formularzach zakładów ubezpieczeń

50,00

(+ 23% VAT)

 

PORADNIA ALERGOLOGICZNA

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Porada lekarska

120,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

200,00 (w tym 23% VAT)

3.

Testy skórne punktowe (alergeny inhalacyjne i pokarmowe)

30,00 + 10,00 zł

za każdy alergen

4.

Testy skórne płatkowe (zestaw podstawowy)

250,00

 

5.

Testy śródskórne z lekami (pojedynczy test)

50,00

6.

Testy śródskórne z lekami (test z serią rozcieńczeń)

90,00

 

7.

Podanie leku w formie iniekcji (bez kosztu leku)

30,00

*W przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych wymagających wcześniejszej konsultacji lekarskiej do ceny świadczenia należy doliczyć cenę porady lekarskiej lub porady lekarskiej z wydaniem orzeczenia

 

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Porada lekarska

120,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

200,00 (w tym 23% VAT)

3.

Porada dietetyczki 1 godzina

80,00

4.

Porada dietetyczki – kolejna – 30 min

60,00

5.

Porada pielęgniarki edukacyjnej – 1 godz.

80,00

6.

Reedukacja – 30 min

60,00

7.

Pomiar glikemii glukometrem

6,00

8.

Mały doppler akustyczny

50,00

*W przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych wymagających wcześniejszej konsultacji lekarskiej do ceny świadczenia należy doliczyć cenę porady lekarskiej lub porady lekarskiej z wydaniem orzeczenia

 

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Porada lekarska

120,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

200,00 (w tym 23% VAT)

 

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Porada lekarska

120,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

200,00 (w tym 23% VAT)

 

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Porada lekarska

120,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

200,00 (w tym 23% VAT)

3.

Ocena funkcji stymulatora lub ICD programowanie

250,00

 

PORADNIA NEFROLOGICZNA

 

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Porada lekarska

120,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

200,00 (w tym 23% VAT)

PORADNIA NEUROLOGICZNA

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Porada lekarska

120,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

200,00 (w tym 23% VAT)

 

PORADNIA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Porada lekarska

120,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

200,00 (w tym 23% VAT)

3.

Badanie ginekologiczne

80,00

4.

Badanie ultrasonograficzne

120,00

5.

Badanie cytologiczne

70,00

6.

Kardiotokografia

100,00

7.

Kolposkopia

120,00

8.

Elektrokoagulacja

300,00

9.

Kriokoagulacja

200,00

10.

Elektrokonizacja

500,00

11.

USG 4D

200,00

*W przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych wymagających wcześniejszej konsultacji lekarskiej do ceny świadczenia należy doliczyć cenę porady lekarskiej lub porady lekarskiej z wydaniem orzeczenia

 

PORADNIA FONIATRYCZNA I DZIECI PRYWATNE

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Porada lekarska

120,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

200,00 (w tym 23% VAT)

3.

Badanie stroboskopowe

120,00

*W przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych wymagających wcześniejszej konsultacji lekarskiej do ceny świadczenia należy doliczyć cenę porady lekarskiej lub porady lekarskiej z wydaniem orzeczenia

 

 

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Porada lekarska w poradni chirurgii ogólnej

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

Porada lekarska w poradni chirurgii naczyniowej

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

120,00

200,00 (w tym 23% VAT)

150,00

200,00 (w tym 23% VAT)

2.

USG tętnic szyjnych

USG naczyń kończyn dolnych i/lub aorty

150,00

3.

Kapilaroskopia

150,00

4.

Zabieg  np. zmiana powierzchniowa opatrunku, zdjęcie szwów – opatrunki „brudne”, opatrunki „czyste”

55,00

5.

Iniekcja podskórna lub domięśniowa

25,00 + cena leku

6.

Iniekcja dożylna

35,00 + cena leku

7.

Drobne zabiegi chirurgiczne

350,00 + koszt badania hist.-pat. wycinka x ilość wycinków

*W przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych wymagających wcześniejszej konsultacji lekarskiej do ceny świadczenia należy doliczyć cenę porady lekarskiej lub porady lekarskiej z wydaniem orzeczenia

 

PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Diagnostyczny wywiad, konsultacja, ocena – porada

120,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

200,00 (w tym 23% VAT)

3.

Opis choroby na żądanie uprawnionych organów (ZUS, Sąd)

200,00 (w tym 23% VAT)

4.

Kontrola podstawowych parametrów życiowych (RR, tętno)

15,00

5.

Założenie opatrunku czaszkowego aseptycznego

70,00

6.

Założenie opatrunku aseptycznego na rany - inne

70,00

7.

Zdjęcie szwów z rany pooperacyjnej

60,00

8.

Zmiana opatrunków septycznych

50,00

9.

Zabiegi pielęgnacyjne na ranach septycznych - płukanie, sączkowanie, usunięcie tkanek martwiczych)

70,00

10.

Zabiegi pielęgnacyjne na ranach septycznych - płukanie, sączkowanie bez wycięcia

70,00

11.

Chirurgiczne opracowanie rany

200,00

12.

Pobranie materiału z rany septycznej na posiew

70,00

13.

Założenie venflonu

25,00

14.

Iniekcja dożylna

40,00+cena leku

15.

Iniekcja domięśniowa

35,00+cena leku

16.

Kontrola sprawności działania układów zastawkowych komorowo-przedsionkowych, komorowo-otrzewnowych

120,00

*W przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych wymagających wcześniejszejkonsultacji lekarskiej do ceny świadczenia należy doliczyć cenę porady lekarskiej lub porady lekarskiej z wydaniem orzeczenia

 

PORADNIA UROLOGICZNA

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Porada lekarska

120,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

200,00 (w tym 23% VAT)

3.

Badanie przez kiszkę stolcową

50,00

4.

Cystoskopia

400,00

5.

Wymiana cewników moczowych z pęcherza

100,00

+ cena cewników i zestawu

6.

Wymiana cewników moczowodowych

150,00

+ cena cewników i zestawu

7.

Zmiany opatrunków

     50,00 + cena materiału

8.

Wymiana nefrostomii

250,00 + cena zestawu

9.

Wymiana cystostomii

200,00 + cena zestawu

10.

Przezskórna przetoka nadłonowa

800,00

11.

Iniekcja domięśniowa lub podskórna

Iniekcja dożylna

30,00 + cena leku

40,00 + cena leku

12.

Rozszerzenie cewki moczowej

250,00 + cena cewników

13.

Badanie ginekologiczne

150,00

14.

Uroflowmetria

100,00

15.

Badanie urodynamiczne

700,00

*W przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych wymagających wcześniejszej konsultacji lekarskiej do ceny świadczenia należy doliczyć cenę porady lekarskiej lub porady lekarskiej z wydaniem orzeczenia

PORADNIA OKULISTYCZNA

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Porada lekarska

120,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

200,00 (w tym 23% VAT)

3.

Angiografia fluoresceinowa

300,00

4.

Laserowanie siatkówki (cukrzyca, zakrzep)

250,00

5.

Laserowanie przedniego odcinka (irydektomia, kapsulotomia)

200,00

6.

Komputerowe badanie wzroku

40,00

7.

USG gałki ocznej

100,00

8.

Pole widzenia

60,00

9.

Badanie SOCT

200,00

10.

Badanie oftalmoskopii

70,00

*W przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych wymagających wcześniejszej konsultacji lekarskiej do ceny świadczenia należy doliczyć cenę porady lekarskiej lub porady lekarskiej z wydaniem orzeczenia

 

PORADNIA CHIRURGII ORTOPEDYCZNO - URAZOWEJ

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Porada lekarska

120,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

200,00 (w tym 23% VAT)

3.

Zastrzyk domięśniowy lub podskórny

20,00 + cena leku

4.

Pomiar ciśnienia tętniczego

10,00

5.

Zwykły opatrunek pierwotny lub zmiana:

-          opatrunek z użyciem 1 bandaża, do 10 szt. gazików + cena środka leczniczego

-          opatrunek z użyciem kilku bandaży, pow. 10 gazików + cena  środka leczniczego

opatrunek specjalny np. Desoulta lub miękki kołnierz Schanza

 

50,00

 

60,00

 

100,00

6.

Nakłucie diagnostyczne i lecznicze:

-          kaletki stawowej, powierzchniowego krwiaka, torbieli lub ropnia

-          jamy stawowej, krwiaka głębiej położonego lub torbieli

 

50,00

 

60,00

7.

Nacięcie:

-          ropnia pojedynczego tkanek miękkich

-          ropni mnogich + cena środka leczniczego

 

100,00

150,00

8.

Zaopatrzenie chirurgiczne rany:

-          prostej (toaleta rany, znieczulenie, szwy, opatrunek)

usunięcie szwów

 

200,00 + cena leku

50,00

9.

Wykonanie doraźnego unieruchomienia w złamaniach lub zwichnięciach do dalszego leczenia poza poradnią:

-          w razie urazu obejmującego drobne stawy i kości

-          w razie urazu obejmującego duże stawy i kości + cena środka leczniczego (np. znieczulenie)

 

 

50,00

100,00

10.

Założenie opatrunku gipsowego bez nastawienia kości:

-          na dłoń lub stopę

-          na przedramię lub podudzie

-          na całą kończynę dolną lub górną

 

100,00 + cena gipsu

100,00+ cena gipsu

200,00 + cena gipsu

11.

-          Nastawienie zwichnięcia małego stawu

150,00

12.

Założenie opatrunku gipsowego z nastawieniem złamania:

-          prostego

-          powikłanego

 

300,00

400,00

13.

Usunięcie opatrunku gipsowego:

-          szyny gipsowej lub małego gipsu

dużego gipsu

 

80,00

100,00

14.

-          Nakłucie stawu w celu podania leku

150,00 + cena leku

15.

-          Nakłucie kaletki w celu podania leku

100,00 + cena leku

16.

Wystawianie duplikatów (kart informacyjnych oraz innych zaświadczeń)

50,00

(w tym 23% VAT)

17.

Nacięcie i odprowadzenie krwiaka tkanek miękkich z drenażem

200,00

*W przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych wymagających wcześniejszej konsultacji lekarskiej do ceny świadczenia należy doliczyć cenę porady lekarskiej lub porady lekarskiej z wydaniem orzeczenia

 

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Porada lekarska

120,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

200,00 (w tym 23% VAT)

3.

Punkcja zatoki

80,00

4.

Badanie endoskopowe nosa

80,00

5.

Badanie endoskopowe krtani / znieczulenie

150,00

6.

Wycinek z górnych dróg oddechowych / hist-pat

280,00

7.

Kateteryzacja trąbki słuchowej z podaniem leku / jednostronnie

80,00

8.

Pobranie wymazu bakteriologicznego bez badania

30,00

9.

Pobranie wymazu cytologicznego z nosa + wynik/opis Zakład Patom.

50,00 +wynik/opis

wg cennika Zakładu Patomorfologii

10.

Endoskopia zatoki ze znieczuleniem (sinusoskopia)

300,00

11.

Płukanie ucha

50,00

12.

Zmiana opatrunku usznego (mikroskop)

30,00

13.

Repozycja kości nosa + tamponada przednia + znieczulenie

200,00

14.

Zaopatrzenie krwawienia z nosa / tamponada nosa / znieczulenie

120,00

15.

Usunięcie tamponady

50,00

16.

Wymiana rurki tracheotomijnej

80,00

17.

Nacięcie ropnia okołomigdałkowego / znieczulenie

200,00

18.

Nacięcie ropnia, krwiaka w okolicy głowy, szyi + opatrunek

350,00

19.

Szycie rany + znieczulenie / asysta

240,00-500,00

*W przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych wymagających wcześniejszej konsultacji lekarskiej do ceny świadczenia należy doliczyć cenę porady lekarskiej lub porady lekarskiej z wydaniem orzeczenia

 

PRACOWNIA AUDIOLOGICZNA

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Audiogram tonalny (aud.subiektywna)

25,00

2.

Audiometria impedancyjna

27,00

3.

Aud.subiektywna i impedancyjna

45,00

4.

Audiogram tonalny (dzieci 5-18 lat)

24,00

5.

Audiometria impedancyjna (dzieci 1-18 lat)

20,00

6.

Audiometria impedancyjna + ocena trąbki słuchowej >7 lat

40,00

7.

Ocena drożności trąbki słuchowej >7 lat

25,00

8.

Testy nadprożne (SISI, TDT, Flower, UCL) po 10,00

40,00

9.

Audiometria mowy + opis                             (badanie 40,00 + opis 30,00)

70,00

10.

Audiometria w wolnym polu (audiogram bez aparatu i w aparacie
w wolnym polu)

35,00

Przed wizytą w Pracowni Audiologicznej Pacjent powinien mieć obowiązkowo zbadane uszy, gdyż badanie wykonane bez obejrzenia uszu może nie być wiarygodne. Chyba, że kierującym na badanie prywatne jest laryngolog.

 

PRACOWNIA ENG

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Badanie słuchowych potencjałów (rekonstrukcja – min.3 pkt)

80,00 – 200,00

2.

ABR latencje +  opis (badanie 84,00 + opis 36,00)

120,00

3.

Badanie VNG bez prób kalorycznych

80,00

4.

Badanie VNG pełne (próby położeniowe i kaloryczne)

170,00

5.

Badanie VNG pełne z opisem lekarza specjalisty (laryngolog lub foniatra)

220,00

6.

Rynometria akustyczna (bez obkurczenia)

50,00

7.

Rynometria akustyczna (bez i z obkurczeniem 20-min) + opis

(badanie 75,00 + opis 25,00)

 

100,00

8.

TEOAE (otoemisja akustyczna)

50,00

9.

DEOAE (w zależności od zalecanego rodzaju)

50,00-70,00

 

PRACOWNIA BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH I ECHO

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Echo + Doppler

200,00

2.

Echo przezprzełykowe

500,00

3.

24-godz monitorowanie EKG met. Holtera

180,00

4.

24-godz monitorowanie ciśnienia met. Holtera

180,00

5.

Próba wysiłkowa

150,00

6.

Tilt test

150,00

7.

Echokardiografia obciążeniowa

400,00

 

PRACOWNIA EKG

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

EKG zwykłe – spoczynkowe

30,00

2.

EKG spoczynkowe z opisem

50,00

 

PRACOWNIA ENDOSKOPII

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Gastroskopia diagnostyczna (w przypadku wskazań obejmuje test urazowy)

250,00

2.

Gastroskopia diagnostyczna z biopsją (uwzględnia min. 1 badanie hist.-pat.)

300,00

3.

Kolonoskopia diagnostyczna

450,00

4.

Kolonoskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniem hist.-pat.)

550,00

5.

Kolonoskopia z polipektomią jednego lub więcej polipów o średnicy do 1 cm, za pomocą pętli diatermicznej (z badaniem hist.-pat.)

1150,00

6.

Opaskowanie żylaków przełyku + znieczulenie ogólne

1200,00 + 500,00

 

PRACOWNIA EEG

Lp.

Nazwa procedury

Cena 2020 /zł/

1.

Badanie EEG 

150,00

 

PRACOWNIA EMG

Lp.

Nazwa procedury

Kody
Cena 2020 /zł/

1.

Przewodnictwo czuciowe

89.396.01

30,00

2.

Przewodnictwo ruchowe + fala F

89.396.00

45,00

3.

Badanie mięśnia elektrodą koncentryczną jednorazową

(pierwszy mięsień badany)

89.394.11

100,00

(50,00 + koszt elektrody)

4.

Badanie mięśnia elektrodą koncentryczną (kolejne mięśnie)

89.394.08

50,00

5.

Wzrokowe potencjały wywołane

89.396.03

110,00

6.

Somatosensoryczne potencjały wywołane

89.396.05

160,00

7.

Słuchowe potencjały wywołane

89.396.04

120,00

8.

Odruch mrugania (Blink reflex)

89.396.02

100,00

9.

Próba męczliwości (miasteniczna)

89.394.01

100,00

10.

Próba ischemiczna (tężyczkowa) z igłą jednorazową

89.394.09

120,00

11.

Badanie przewodzenia metodą krótkich segmentów (Inching)

89.396.07

80,00

 

PRACOWNIA SPIROMETRII

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Spirometria dynamiczna

60,00

2.

Spirometria z próbą rozkurczową

80,00

3.

Spirometria statyczna + dynamiczna

70,00

4.

Spirometria statyczna +dynamiczna z próbą rozkurczową

90,00

 

ZAKŁAD REHABILITACJI

FIZYKOTERAPIA

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Sollux

5,00

2.

Laseroterapia

15,00

3.

Elektroterapia

10,00

4.

Elektroterapia z masażem podciśnieniowym

15,00

5.

Leczenie polem magnetycznym

10,00

6.

DKF

7,00

7.

Terapuls

7,00

8.

Ultradźwięki

10,00

9.

Fango

14,00

10.

Diatermia długofalowa – aparat skanlab 25

10,00

11.

Bioptron

6,00

12.

Krioterapia

7,00

13.

Fala uderzeniowa

45,00

14.

Laser wysokoenergetyczny

30,00

MASAŻ

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Klasyczny częściowy

35,00

2.

Wirowy kończyny górnej

12,00

3.

Wirowy kończyny dolnej

17,00

4.

Czterokomorówka

20,00

5.

Kąpiel elektryczno-wodna

30,00

6.

Fotel masujący

5,00

7.

Masaż oscylacyjny

10,00

8.

Masaż mechaniczny

10,00

BASEN

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Basen

-          masaż podwodny

-          ćwiczenia w wodzie

 

15,00

20,00

KINEZYTERAPIA

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Ćwiczenia bierne

20,00

2.

Ćwiczenia czynne wolne

8,00

3.

Ćwiczenia czynne wolne z instruktorem

15,00

4.

Ćwiczenia czynne wolne na przyrządach

10,00

5.

Ćwiczenia czynne wolne na przyrządach z instruktorem

12,00

6.

Ćwiczenia i metody specjalistyczne

-          mobilizacje

-          PNF

 

25,00

35,00

7.

Ćwiczenia mechaniczne

8,00

8.

Wyciągi

8,00

 

PORADNIA REHABILITACYJNA

 

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Porada lekarska

120,00

2.

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

200,00 (w tym 23% VAT)

3.

Wizyta fizjoterapeutyczna

80,00

 

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZY

Pakiet badań w przypadku podejrzenia o gwałt

 

Lp.

Nazwa procedury

Cena 2020 /zł/

1.

- wywiad

- pobranie wyskrobin spod paznokci (10 szt.)

- pobranie włosów z głowy

- wymaz z jamy ustnej

- pobranie włosów łonowych

- pobranie wydzieliny z pochwy

- wymaz z odbytu

- oględziny zewnętrzne

- badanie ginekologiczne

- USG – TV

- wypełnienie protokołu

- opis badania ginekologicznego

Czas badania: ok. 2 godziny

500,00
 

 

HOSPITALIZACJA W ODDZIALE *

Do ceny osobodnia należy doliczyć cenę badań diagnostycznych, leków oraz cenę zabiegu operacyjnego

Lp.

Oddział

Cena 2020 /zł/

1.

WEWNĘTRZNY i DIABETOLOGII * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDL + ZDO)

+ ceny leków

400,00

x ilość dni

2.

GASTROENTEROLOGICZNY * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDO + ZDL)

+ ceny leków

400,00

x ilość dni

3.

KARDIOLOGICZNY * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDO + ZDL)

+ ceny leków

550,00

x ilość dni

 

4.

NEFROLOGICZNY *(bez SD) – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDO + ZDL)

+ ceny leków

600,00

x ilość dni

5.

NEUROLOGICZNY * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDO + ZDL)

+ ceny leków

450,00

x ilość dni

6.

CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDO + ZDL)

+ cena zabiegu operacyjnego

+ ceny leków oraz wszczepionych materiałów np. protezy naczyń

 

530,00

x ilość dni

7.

LARYNGOLOGICZNY * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDO + ZDL)

+ ceny leków

+ cena zabiegu operacyjnego

700,00

x ilość dni

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

8.

GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDO + ZDL)

+ ceny leków

+ cena zabiegu operacyjnego

    - dopłata do porodu w znieczuleniu przewodowym (na życzenie pacjentki)

    - pakiet ubraniowy dla osoby towarzyszącej przy porodzie rodzinnym

 

poród przez cięcie cesarskie (dla obcokrajowców)

 

poród obcokrajowca z kraju, z którym Polska nie ma umowy

 

Dla noworodka - osobodzień (z Oddz. Noworodkowego) x ilość dni

 

USG narządu rodnego przezpochwowe

USG 4 D

550,00

x ilość dni

 

 

700,00

 

25,00 (w tym 23% VAT)

 

2.500,00 + 700,00

osobodzień x ilość dni

1.200,00 + 700,00

osobodzień x ilość dni

 

 

150,00

200,00

9.

CHIRURGII  URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDO + ZDL)

+ ceny leków

+ cena zabiegu operacyjnego

400,00

x ilość dni

10.

OKULISTYCZNY * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDO + ZDL)

+ ceny leków oraz wszczepionych materiałów

+ cena zabiegu operacyjnego

950,00

x ilość dni

11.

ANESTEZJOLOGII INTENSYWNEJ TERAPII * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDO + ZDL)

+ ceny leków

+ koszt wykonanych procedur

3 700,00

x ilość dni

12.

NEUROCHIRURGII * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDO + ZDL)

+ ceny leków

+ cena zabiegu operacyjnego

580,00

x ilość dni

13.

UROLOGICZNY * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDO + ZDL)

+ ceny leków

+ cena zabiegu operacyjnego

750,00

x ilość dni

13a.

ODDZIAŁ UROLOGII I ONKOLOGII UROLOGICZNEJ-Wartość punktowa -hospitalizacja

–         ESWL    

–         ESWL pobyt < 3 dni

–         URSL    

–        URSL pobyt < 3 dni

 

 

1.150,00

1.100,00

4.800,00

4.300,00

14.

STACJA DIALIZ   -hemodializa

                    -hemodializa + ARANESP

900,00

1 040,00

15.

PATOLOGII NOWORODKA *– osobodzień

2 500,00

16.

NOWORODKOWY * – osobodzień

450,00

17.

HEMATOLOGII * – osobodzień

+ ceny badań diagnostycznych wg cennika (ZDL + ZDO)

+ ceny leków

biopsja aspiracyjna szpiku

trepanobiopsja szpiku

ocena mikroskopowa rozmazu szpiku

700,00

x ilość dni

 

180,00

300,00

100,00

*ceny liczone według kosztów rzeczywistych po zakończonej hospitalizacji

 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1

Porada lekarska

120,00

2

Porada lekarska z wydaniem orzeczenia

200,00 (w tym 23% VAT)

3

Zastrzyk domięśniowy lub podskórny

25,00

4

Zastrzyk dożylny

40,00

5

Wlew kroplowy (w tym założenie venflonu)

45,00

6

Założenie lub wymiana cewnika do pęcherza moczowego

100,00

7

Nacięcie ropnia okołomigdałkowego

200,00

8

Założenie lub zmiana opatrunku:

-          opatrunek z użyciem 1 bandaża, do 20 szt. gazików, opatrunek Jonesa

-          opatrunek z użyciem kilku bandaży, powyżej 20 szt. gazików

-          opatrunek specjalny – Desoulta, miękki kołnierz Schanza

-          założenie szyny Zimmera

-          opatrunek + płukanie rany

 

 

30,00

50,00

50,00

30,00

30,00

9

Nakłucie:

-          powierzchniowego krwiaka lub ropnia

-          jamy stawowej, krwiaka głębiej położonego

 

60,00

80,00

10

Zaopatrzenie chirurgiczne rany ze znieczuleniem miejscowym
i opatrunkiem:

-          prostej

-          powikłanej (szycie mięśni, ścięgien)

 

 

150,00

500,00

11

Założenie opatrunku gipsowego:

-          na dłoń lub stopę

-          na przedramię lub podudzie

-          na całą kończynę górną lub dolną

 

80,00

100,00

170,00

12

Nastawienie złamania z założeniem opatrunku gipsowego:

-          prostego

-          powikłanego

 

150,00

300,00

13

Nastawienie zwichnięcia:

-          małego stawu

-          dużego stawu

 

105,00

170,00

14

Nastawienie zwichnięcia dużego stawu w znieczuleniu ogólnym

350,00

15

Pomiar ciśnienia tętniczego

10,00

16

Podanie szczepionki p/tężcowej

25,00

17

Podanie surowicy

p/tężcowej + cena leku

p/jadowi żmii + cena leku

 

25,00 + 102,00

25,00 + 800,00

18

EKG spoczynkowe

25,00

19

Płukanie pęcherza moczowego z założeniem cewnika

150,00

20

Badanie ginekologiczne – wziernikowanie pochwy (I.P.ginek.)

80,00

21

Badanie KTG ciężarne (I.P.ginek.)

100,00

22

TRIAGE (badanie podstawowe i kwalifikacja do leczenia)

100,00

23

Płukanie ucha

50,00

24

Założenie opatrunku usznego

30,00

25

Założenie opatrunku oka

20,00

26

Założenie chusty trójkątnej

30,00

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

27

Płukanie oka

50,00

28

Tamponada przednia nosa

120,00

29

Wziernikowanie nosa, ucha, gardła

30,00

30

Repozycja kości nosa + tamponada przednia + znieczulenie

200,00

31

Podstawowe badanie okulistyczne

50,00

32

Usunięcie ciała obcego z oka + opatrunek + środek leczniczy

80,00

33

Usunięcie ciała obcego z nosa

50,00

34

Usunięcie ciała obcego z ucha

50,00

35

Usunięcie ciała obcego z gardła

50,00

36

Wymiana rurki tracheostomijnej jednorazowej

127,00

37

Założenie elektrody ENDOKAWITARNEJ

750,00

38

Nacięcie i zaopatrzenie ropnia podskórnego, tkanki miękkiej

60,00

39

Założenie opaski elastycznej 1 szt.

10,00

40

Wlew doodbytniczy

50,00

41

Płukanie żołądka lub założenie sondy żołądkowej

100,00

42

Wymiana nefrostomii (urologia) w tym zestaw nr 10 – 280,00

480,00

43

Wymiana cystostomii (urologia) w tym zestaw 76,00

226,00

44

Pobranie wyskrobin spod paznokci

150,00

45

USG jam opłucnowych (ZDO)

60,00

46

Usunięcie cystostomii

50,00

47

Pomiar temperatury

5,00

48

Intubacja dotchawicza

150,00

49

Test ciążowy

20,00

50

Toaleta ciała

50,00

51

Założenie czepca p/wszawiczego

45,00

52

Usunięcie ciała obcego

150,00

53

Kardiowersja elektryczna

350,00

54

Krótkie znieczulenie dożylne

100,00

55

Drenaż jednej jamy opłucnej

300,00

56

Wkłucie centralne

200,00

*W przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych wymagających wcześniejszej konsultacji lekarskiej do ceny świadczenia należy doliczyć cenę porady lekarskiej lub porady lekarskiej z wydaniem orzeczenia

NOCNA I ŚWIĄTECZNA POZ

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/
 1.  

Porada

70,00

 1.  

Iniekcja

30,00

 

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1.

Konsultacje specjalistyczne – cena dotyczy podpisanych umów

170,00

2.

Konsultacje specjalistyczne – cena dotyczy przy braku umowy

220,00

 

USŁUGI TRANSPORTOWE

PRZEWOZY MEDYCZNE KARETKAMI SANITARNYMI

Lp.

Rodzaj ambulansu sanitarnego

Cena 2020

zł/km

Cena 2020

zł/godz.

1.

Karetka sanitarna podstawowa

(z obsługą ratownika medycznego/ratownik-kierowca)

4,00

140,00

2.

Dodatkowo lekarz w karetce sanitarnej

-

160,00

 

PRZEWOZY MEDYCZNE POZOSTAŁYMI POJAZDAMI

Lp.

Rodzaj pojazdu

Cena 2020
zł/km
Cena 2020

zł/godz.

1.

Fiat DOBLO

4,00

60,00

2.

Ford Transit – bus

4,00

60,00

 

 

PRZEWOZY POJAZDAMI SZPITALA Z OBSŁUGĄ KIEROWCY /VAT 23%/

Lp.

Rodzaj/marka pojazdu

Cena 2020

1 km przebiegu

Cena 2020

zł/godz.

1.

Lublindo 50 km

4,50 (w tym 23% VAT)

60,00 (w tym 23% VAT)

 

ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH PŁATNE ZA KAŻDĄ ROZPOCZĘTĄ GODZINĘ ZABEZPIECZENIA IMPREZY

Lp.

Rodzaj/marka pojazdu

Cena 2020 /zł/

1.

Karetka z pełną obsługą (lekarz, ratownik, ratownik-kierowca)

600,00 zł/godz.

2.

Karetka z obsługą (ratownik +ratownik-kierowca)

400,00 zł/godz.

 

 

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

 

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

1

Zdj. RTG klatki piersiowej p-a

50,00

Zdj. RTG klatki piersiowej dla noworodków

30,00

2

Zdj. RTG klatki piersiowej boczne lub boczne z kontrastem w przełyku

40,00

3

Zdj. RTG klatki piersiowej p-a + boczne

60,00

4

Zdj. RTG toposcan – kończyn DR

120,00

5

Zdj. RTG toposcan – kręgosłup DR

120,00

6

Zdj. RTG przeglądowe jamy brzusznej w projekcji a-p

40,00

7

Urografia dożylna z kontrastem niejonowym

300,00

8

Cholangiografia przez dren Kehra

70,00

9

Fistulografia (w tym praca lekarza, pielęgniarki – 15,00)

120,00

10

Sialografia (w tym praca lekarza, pielęgniarki – 15,00)

70,00

11

Zdj. RTG kręgosłupa szyjnego a-p + boczne

50,00

12

Zdj. RTG kręgosłupa szyjnego boczne

40,00

Zdj. RTG kręgosłupa szyjnego skosy

60,00

13

Zdj. RTG kręgosłupa szyjnego a-p + boczne + skosy

110,00

14

Zdj. RTG kręgosłupa szyjnego – czynnościowe

60,00

15

Zdj. RTG kręgosłupa piersiowego a-p + boczne

60,00

16

Zdj. RTG kręgosłupa piersiowego a-p lub boczne

40,00

17

Zdj. RTG kręgosłupa lędźwiowego a-p + boczne

60,00

18

Zdj. RTG kręgosłupa lędźwiowego a-p lub boczne

40,00

19

Zdj. RTG kręgosłupa lędźwiowego a-p + boczne + skosy

110,00

20

Zdj. RTG kręgosłupa lędźwiowego L-S czynnościowe

70,00

21

Zdj. RTG kości krzyżowej i guzicznej a-p + boczne

60,00

22

Zdj. RTG odcinka Th-L na stojąco

40,00

  23

Zdj. RTG miednicy (stawów biodrowych)

40,00

Zdj. RTG stawów biodrowych noworodków

30,00

24

Zdj. RTG stawów krzyżowo-biodrowych a-p + skosy

70,00

25

Zdj. RTG osiowe stawu biodrowego

40,00

  26

Zdj. RTG czaszki a-p + boczne (2 zdjęcia)

50,00

                                  + 2 boczne (3 zdjęcia)

60,00

27

Zdj. RTG celowane na siodełko tureckie

40,00

28

Zdj. RTG celowane na kanały nerwów wzrokowych

50,00

29

Zdj. RTG celowane na podstawie czaszki

40,00

30

Zdj. RTG kości skroniowych wg Schullera I, II Stenversa lub Mayera

50,00

31

Zdj. RTG zatok obocznych nosa

40,00

32

Zdj. RTG kości nosowej

40,00

33

Zdj. RTG oczodołów

40,00

34

Zdj. RTG żuchwy p-a

40,00

35

Zdj. RTG żuchwy skośne

40,00

36

Zdj. RTG żuchwy a-p + skośne

50,00

37

Zdj. RTG obojczyka

40,00

38

Zdj. RTG mostka w 2 projekcjach

50,00

39

Zdj. RTG mostka boczne

40,00

40

Zdj. RTG żeber

40,00

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

41

Zdj. RTG stawów barkowych porównawcze

40,00

42

Zdj. RTG jednego stawu barkowego

40,00

43

Zdj. RTG osiowe stawu barkowego

40,00

44

Zdj. RTG stawu łokciowego a-p + boczne

40,00

45

Zdj. RTG nadgarstka w 2 projekcjach

40,00

46

Zdj. RTG ręki a-p + skośne

40,00

47

Zdj. RTG rąk porównawcze

50,00

48

Zdj. RTG stawu kolanowego a-p + boczne

50,00

Zdj. RTG osiowe rzepki (1 zdjęcie)

40,00

49

Zdj. RTG stawu skokowego a-p + boczne

50,00

50

Zdj. RTG stóp porównawcze (3 zdjęcia)

50,00

51

Zdj. RTG stopy w 2 projekcjach

50,00

52

Zdj. RTG kości piętowej

40,00

53

Zdj. RTG kości długiej w 2 projekcjach

50,00

54

USG jamy brzusznej (wątroby, pęcherzyka żółciowego, trzustki, śledziony, aorty, nerek)

70,00

55

USG układu moczowego

70,00

56

USG piersi

100,00

57

USG przezciemiączkowe

80,00

58

USG tarczycy

70,00

59

USG innych narządów powierzchniowych (szyi, ślinianek, itp.)

70,00

60

USG macicy ciężarnej

70,00

USG macicy nieciężarnej i przydatków

70,00

61

USG jąder

80,00

62

USG stawów (kolana, barku, nadgarstka, biodra itp.)

100,00

63

USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu

150,00

 

64

Biopsje diagnostyczne cienkoigłowe (BAC) tarczycy, piersi, ślinianek (narządów powierzchniowych) pod kontrolą USG

150,00

W TYM 75 ZŁ PRACA PATOMORFOLOGA

 

65

Biopsje diagnostyczne (BAC) płuc, narządów jamy brzusznej itp., pod kontrolą USG

250,00

W TYM 160 ZŁ PRACA PATOMORFOLOGA

 

66

Biopsje diagnostyczne (BAC) płuc, narządów jamy brzusznej itp., pod kontrolą TK

350,00

W TYM 160 ZŁ PRACA PATOMORFOLOGA

67

Flebografia jednej kończyny (technika cyfrowa)

500,00

68

Tomografia Komputerowa głowy

300,00

69

Tomografia Komputerowa głowy z kontrastem

400,00

70

Tomografia Komputerowa jednego lub więcej odcinków tułowia i/lub kończyn, kręgosłupy, stawy bez kontrastu

300,00

71

Tomografia Komputerowa jednego lub więcej odcinków tułowia i/lub kończyn, kręgosłupy, stawy z kontrastem

400,00

72

Tomografia Komputerowa dwóch lub więcej odcinków tułowia i/lub kończyn bez kontrastu i z kontrastem, badanie fazowe

500,00

73

Tomografia Komputerowa wielokrotna głowy z kontrastem, perfuzje

550,00

74

Tomografia Komputerowa głowy z wtórnym opracowaniem naczyniowym i/lub przestrzenne i/lub objętościowe

550,00

75

Tomografia Komputerowa jednego lub więcej odcinków tułowia i/lub kończyn z wtórnym opracowaniem naczyniowym i/lub przestrzenne i/lub objętościowe, zatorowość, kolografia

550,00

Lp.

Usługa

Cena 2020 /zł/

76

Kardio TK- ocena naczyń wieńcowych

700,00

77

Kardio TK bez kontrastu – Ocena Calcium Score

300,00

78

Angiografia TK

550,00

79

Embolizacja naczynia obwodowego

3 000,00

80

Angiografia miedniczno-kończynowa

1 500,00

81

Angiografia mózgowo-panagiografia

2 000,00

82

Angiografia Rezonansu Magnetycznego z kontrastem

700,00

83

Rezonans Magnetyczny innych narządów i części ciała bez kontrastu

450,00

84

Rezonans Magnetyczny innych narządów i części ciała z kontrastem

550,00

85

Rezonans Magnetyczny – 2 badania łącznie

850,00

86

Rezonans Magnetyczny dwa badania z kontrastem

1 000,00

 

 

 

 

 

 

Nagranie płyty CD ( badanie TK, MR , RTG ) 1,60 zł (w tym 23% vat)

 

Wydrukowanie zdjęć z dostarczonej płyty CD 62,00 (w tym 23% vat)

 

Rekonstrukcja badania TK, MR 62,00 (w tym 23% vat)

 

Opis zdjęcia RTG 25,00 (w tym 23% vat)

 

 

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

 

Lp.

Usługa

Cena /zł/
 1.  

Wymaz z nosa w kierunku nosicielstwa Staphylococus aureus MRSA

15,00

 1.  

Wymaz z nosa w kierunku nosicielstwa Staphylococus aureus MRSA
z antybiogramem

20,00

 

 

 

PRACOWNIA BAKTERIOLOGII

W CENĘ BADANIA WLICZONO KOSZT PODŁOŻA TRANSPORTOWEGO I STERYLNEGO POJEMNIKA NA MOCZ

 

Lp.

Usługa

Cena /zł/
 1.  

Posiew moczu *

30,00

 1.  

Posiew materiałów z gardła górne drogi oddechowe*

25,00

 1.  

Posiew materiału z nosa

20,00

 1.  

Posiew materiału z pochwy*

30,00

 1.  

Posiew materiału z szyjki macicy*

30,00

 1.  

Posiew plwociny*

30,00

 1.  

Posiew materiału z ucha*

30,00

 1.  

Posiew materiału z oka*

30,00

 1.  

Posiew materiału z rany (ropa, odleżyny, punktaty itp.)*

50,00

 1.  

Posiew materiału z nasienia *

30,00

 1.  

Posiew wkłucia centralnego metodą półilościową i ilościową wg Maki
(w zakażeniach odcewnikowych)*

45,00

 1.  

Materiały z dolnych dróg oddechowych (bal, aspiraty oskrzelowe, rurki inkubacyjne, tracheostomijne)*

50,00

 1.  

Posiew krwi i płynów ustrojowych  na podłoża standardowe*

50,00

 1.  

Posiew na nosicielstwo paciorkowców beta-hemolizujących grupy serologicznej B (GBS) – wymaz z pochwy i/lub odbytu*

20,00

 1.  

Posiew krwi i płynów ustrojowych na podłoża z inhibitorem antybiotyków*

50,00

 1.  

Posiew płynów dializacyjnych metodą LAL

70,00

 1.  

Posiew materiału ze środowiska pacjenta*

25,00

 1.  

Posiew w kierunku bakterii beztlenowych z identyfikacją*

40,00

 1.  

Test w kierunku obecności GDH oraz toksyn A i B Clostridium difficile w kale

75,00

 1.  

Badanie skuteczności sterylizacji urządzeń – Sporal, Attest

10,00

 1.  

Test w kierunku ureogenitalnych Mycoplazm i Ureoplazm

70,00

 1.  

Badanie skuteczności sterylizacji urządzeń – Sporal kontrolny 

5,00

 1.  

Oznaczenie lekowrażliwości grzybów – mykogram

20,00

 1.  

Preparat bezpośredni

15,00

 1.  

Wykrywanie obecności antygenu Chlamydia w wymazie z kanału szyjki macicy*

20,00

 1.  

Preparat w kierunku Nużeńca

20,00

 1.  

Posiew w kierunku grzybów*

20,00

 1.  

Grypa A i B–met PCR

300,00

 1.  

Posiew z odbytu w kierunku szczepów enterobacterales wytwarzających karbapenemazy

75,00

 1.  

Test w kierunku obecności genu toksykotwórczego Cl.difficile

120,00

 

W PRZYPADKU MATERIAŁÓW WYMAGAJĄCYCH POSIEWU W KIERUNKU BAKTERII BEZTLENOWYCH DOLICZONY ZOSTANIE DO BADANIA KOSZT 40 ZŁ

 

BADANIA IMMUNOLOGICZNE

 

Lp.

Usługa

Cena /zł/
 1.  

Przeciwciała ds-DNA (ELISA)

40,00

 1.  

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA (metodą IF)

30,00

 1.  

Przeciwciała przeciwko kardiolipinom i β2-glikoproteinom IgM i IgG (panel)

100,00

 1.  

Przeciwciała Borrelia (ELISA) IgG i IgM w surowicy lub PMR *

45,00

 1.  

Przeciwciała Borrelia IgM – WESTERN BLOT *

80,00

 1.  

Przeciwciała Borrelia IgG – WESTERN BLOT *

80,00

 1.  

Przeciwciała p/c ziarnistościom granulocytów (ANCA) ilościowo

70,00

 1.  

Przeciwciała przeciwko endomysium IgA-IF /lgAEmA/ (celiakia)

40,00

 1.  

Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej IgA – IF (celiakia)

30,00

 1.  

Antygen Gargia lamblia w kale

35,00

 1.  

VDRL

10,00

 1.  

Latex WR

15,00

 1.  

Latex LE

15,00

 1.  

Przeciwciała Toxo IgG (toksoplazmoza)*

25,00

 1.  

Przeciwciała Toxo IgM (toksoplazmoza)*

25,00

 1.  

Przeciwciała CYTO IgG (cytomegalia)*

25,00

 1.  

Przeciwciała CYTO IgM (cytomegalia)*

35,00

 1.  

EBU VCA/EA IgG *

25,00

 1.  

EBU VCA/EA IgM *

25,00

 

W CENĘ BADANIA WLICZONO KOSZT SYSTEMU ZAMKNIĘTEGO I POJEMNIKÓW NA MOCZ,

CENA NIE OBEJMUJE POBRANIA MATERIAŁU 5 zł

 

Lp.

Usługa

Cena /zł/
 1.  

Morfologia

7,00

 1.  

Morfologia 5 DIFF (rozmaz automatyczny)

9,00

 1.  

Morfologia + retikulocyty

12,00

 1.  

Morfologia 5 DIFF (rozmaz automatyczny)+ retikulocyty

14,00

 1.  

Morfologia  z  rozmazem  liczonym

15, 00

 1.  

Morfologia  z  rozmazem  liczonym + retikulocyty

20,00

 1.  

OB.

3,00

 1.  

Płytki  krwi  liczone  komorowo

5,00

 1.  

Analiza moczu

7,00

 1.  

FTA

30,00

 1.  

Oporność osmotyczna krwinek czerwonych

35,00

 1.  

Wirowanie i przygotowanie materiału

2,00

 1.  

Wydzielina z pochwy na obecność plemników

40,00

 1.  

Badanie ogólne płynu z jam ciała – standard

70,00

 1.  

Badanie ogólne płynu z jam ciała – poszerzone

140,00

 1.  

Narkotyki w moczu    (dla pacjentów szpitala)

50,00

 1.  

Płytki na cytrynian

7,00

 1.  

Płyn mózgowo rdzeniowy b.ogólne

50,00

 1.  

Latex P-M-R

50,00

 1.  

Posiew P-M-R

50,00

 

 

MONITOROWANIE STĘŻENIA LEKÓW

 

Lp.

Usługa

Cena /zł/
 1.  

Digoxin

20,00

 1.  

Gentamecyna  

50,00

 

TOKSYKOLOGIA

 

Lp.

Usługa

Cena /zł/
 1.  

Hemoglobina tlenkowęglowa (HbCO)/ Met HB

20,00

 

ELEKTROLITY

 

Lp.

Usługa

Cena /zł/
 1.  

Sód (Na)

5,00

 1.  

Potas (K)

5,00

 1.  

Chlorki (Cl)

5,00

 1.  

Wapń całkowity

9,00

 1.  

Wapń zjonizowany

9,00

 1.  

Magnez całkowity

9,00

 

BIOCHEMIA

 

Lp.

Usługa

Cena /zł/
 1.  

Fosfor

5,00

 1.  

Bilirubina całkowita

5,00

 1.  

Bilirubina bezpośrednia

5,00

 1.  

Aspat

5,00

 1.  

Alat

5,00

 1.  

ALP (fosfataza alkaliczna)

5,00

 1.  

Albumina w surowicy

6,00

 1.  

Albumina w moczu (mikroalbuminuria)

15,00

 1.  

Amylaza w surowicy

9,00

 1.  

Amylaza w moczu

9,00

 1.  

Białko całkowite

6,00

 1.  

CRP

12,00

 1.  

CK (kinaza kretynowa – aktywność)

8,00

 1.  

CK MB MASA

50,00

 1.  

Cholesterol całkowity

5,00

 1.  

Cholesterol HDL

6,00

 1.  

Cholesterol LDL (wyliczany)

2,00

 1.  

Trójglicerydy

5,00

 1.  

Glukoza

5,00

 1.  

GGTP

6,00

 1.  

Gazometria

15,00

 1.  

Żelazo (Fe)

10,00

 1.  

Ferrytyna

22,00

 1.  

Transferyna

12,00

 1.  

Kreatynina

5,00

 1.  

Kreatynina w moczu

5,00

 1.  

Sód w moczu

5,00

Lp.

Usługa

Cena /zł/

 1.  

Potas w moczu

5,00

 1.  

Fosfor w moczu

5,00

 1.  

Kwas moczowy

6,00

 1.  

Mocznik

6,00

 1.  

Hemoglobina glikowana (HbA1C)

25,00

 1.  

LDH (dehydrogeneza mleczanowa)

10,00

 1.  

Mioglobina

30,00

 1.  

Kwas mlekowy (mleczany)

40,00

 1.  

PMR (badanie ogólne)

30,00

 1.  

Troponina T

50,00

 1.  

ASO

15,00

 1.  

Latex R

15,00

 1.  

Immunoglobuliny IgA

15,00

 1.  

Immunoglobuliny IgM

15,00

 1.  

Immunoglobuliny IgG

15,00

 1.  

PCT (prokalcytonina)

50,00

 1.  

Lipaza

10,00

 1.  

Etanol (tylko  dla pacjentów  Szpitala Wojewódzkiego)

35,00

 1.  

Haptoglobina

30,00

 1.  

Łańcuchy lekkie kappa w surowicy

100,00

 1.  

Łańcuchy lekkie lambda w surowicy

100,00

 1.  

Kwasy żółciowe

50,00

 

HORMONY, MARKERY NOWOTWOROWE I WIRUSOLOGIA

Lp.

Usługa

Cena /zł/
 1.  

TSH

18,00

 1.  

FT3

20,00

 1.  

FT4

20,00

 1.  

FSH

20,00

 1.  

LH

20,00

 1.  

Prolaktyna

20,00

 1.  

Estradiol

20,00

 1.  

B – HCG

20,00

 1.  

Anty TG

25,00

 1.  

Kortyzol

20,00

 1.  

PTH- 1-84

35,00

 1.  

Anty TPO

25,00

 1.  

Witamina B12

25,00

 1.  

Sercowy peptyd natriuretyczny (NT – proBNP)

70,00

 1.  

CEA

25,00

 1.  

CA 125

30,00

 1.  

PSA

25,00

 1.  

Ca 19.9

30,00

 1.  

Antygen HBs*

15,00

 1.  

Anty HBs total*

20,00

 1.  

Anty HBc total*

42,00

 1.  

Anty HCV – test przesiewowy*

38,00

 1.  

HCV met. PCR

250,00

 1.  

Anty  HIV  Combi* (tylko  ze  skierowaniem  lekarskim)

40,00

 1.  

Peptyd C

40,00

 1.  

Anty CCP

50,00

 1.  

Interleukina 6/I1 6/

150,00

 1.  

Przeciwciała p/c receptorom TSH (TRAB)

50,00

 1.  

AFP

35,00

 1.  

Witamina D3

50,00

 1.  

Ca 15-3

25,00

 1.  

SARS-CoV-2 met. PCR

320,00

 1.  

anty SARS-CoV-2 (Total) IgA, IgG, IgM

50,00

 1.  

anty SARS-CoV-2 S

50,00

 1.  

Test antygenowy SARS-CoV-2

85,00

 1.  

Test 4w1 - SARS-CoV-2 + Grypa A + Grypa B + RSV

450,00

UKŁAD KRZEPNIĘCIA

Lp.

Usługa

Cena /zł/
 1.  

PT (czas i wskaźnik protrombiny)

6,00

 1.  

APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)

7,00

 1.  

Fibrynogen

6,00

 1.  

D-dimery ilościowo (ultraczułe)

45,00

 1.  

AT III (antytrombina III)

50,00

 1.  

Czas trombinowy

15,00

KAŁY

Lp.

Usługa

Cena /zł/
 1.  

Kał na pasożyty

10,00

 1.  

Kał na krew utajoną – bez diety

15,00

 1.  

Antygen Helicobacter pylori w kale

15,00

 1.  

Kalprotektyna w kale – test jakościowy

70,00

 

Lp.

Usługa

Cena /zł/
 1.  

Białko Bence-Jonesa

150,00

 1.  

Immunofiksacja

150,00

 1.  

Elektroforeza

20,00

SEROLOGIA

Lp.

Usługa

Cena /zł/
 1.  

Próba krzyżowa w trybie planowanym

100,00

 1.  

Próba krzyżowa w trybie cito

200,00

 1.  

Każda kolejna jednostka 

40,00

 1.  

Grupa krwi  w  trybie  planowym

40,00

 1.  

Grupa krwi  w  trybie  cito

80,00

 1.  

Odczyn Coombsa (przeciwciała u ciężarnych)

35,00

 1.  

Grupa krwi dziecka + BTA

25,00

 1.  

Grupa krwi z zewnątrz –wpisanie do systemu

10,00

 

Do  badań  oznaczonych * musi  być  znany  adres  zamieszkania  pacjenta

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII

 

L.p.

Symbol procedury

Nazwa procedury/ usługi

Cena /zł/

1.

Y.90.A

Badanie histopatologiczne jednego bloczka

30,00

2.

Y.90.H

Barwienie dodatkowe (histochemiczne)

20,00

3.

Y.90.I

Badanie immunohistochemiczne

80,00

4.

Y.90.C

Badanie cytologiczne (1 preparat)

20,00

5.

Y.90.S

Badanie śródoperacyjne/ doraźne

300,00

6.

Y.90.B

Konsultacja (ocena gotowych preparatów)

150,00

7.

BAC

Biopsja cienkoigłowa (1 zmiana)

150,00

8.

89.8

Autopsja

740,00

(w tym 23% VAT)

9.

PZ

Przechowywanie zwłok

123,00

(w tym 23% VAT)

10.

Y.17.131

Cytologia nosa (eozynofilia)

40,00

11.

Y.21.131

Badanie płynów metodą miliporową (np. mocz na komórki npl)

50,00

12.

Y.053.131

Badanie cytologiczne płynów i plwocin

40,00

13.

Y.057.131

Cytologia ginekologiczna

25,00

 

SZKOŁA RODZENIA

 

L.p.

Nazwa świadczenia

Cena /zł/

1.

Szkoła rodzenia - kurs grupowy

400,00
(para lub osoba)

2.

Konsultacje laktacyjne

120,00
/godzina

3.

Warsztat jednodniowy „Szkoła rodzenia w pigułce”

300,00
(para lub osoba)

4.

Przygotowanie indywidualne do porodu

80,00
/godzina

5.

Konsultacja położniczo-pielęgnacyjna i kąpiel dziecka

200,00


 

       nss