• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Jako jeden z niewielu w Polsce Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Polityka Jakości

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Projekty Unijne

zporr

nss

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej z przebiegu hospitalizacji  lub udzielenia pomocy w Izbie Przyjęć pacjent, jego przedstawiciel ustawowy bądź upoważniona przez niego osoba winni zgłosić się do Działu Statystyki Medycznej (poziom 0).

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia w Poradniach Szpitala pacjent, jego przedstawiciel ustawowy bądź upoważniona przez niego osoba winni zgłosić się do Centralnej Rejestracji (poziom 0).

Udostępnienie kopii dokumentacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od daty złożenia wniosku przez pacjenta.

 

Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej następuje na koszt wnioskodawcy za pokwitowaniem.

Za sporządzenie  1 strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości 2,09 zł brutto.

Za sporządzenie 1 strony kopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości 0,84 zł brutto.

Za sporządzenie i udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych opłata wynosi 1,67 zł brutto.

Powyższe opłaty obowiązują od dnia 15 czerwca 2016 r.

 

W celu uzyskania oryginałów wyników badań diagnostycznych utrwalonych na kliszach, wykonanych:

1)   podczas hospitalizacji należy zgłosić się do Działu Statystyki Medycznej (poziom 0), gdzie upoważniony przez Dyrektora pracownik Działu wyda oryginały w/w wyników za pokwitowaniem z zastrzeżeniem ich zwrotu po wykorzystaniu,

2)   podczas leczenia w Poradni Nefrologicznej lub Neurologicznej należy zgłosić się do Centralnej Rejestracji, gdzie upoważniony przez Dyrektora pracownik Rejestracji wyda oryginały w/w wyników za pokwitowaniem, z zastrzeżeniem ich zwrotu po wykorzystaniu,

3)   podczas leczenia w pozostałych Poradniach należy zgłosić się do pielęgniarki danej Poradni, która wyda oryginały w/w wyników za pokwitowaniem, z zastrzeżeniem ich zwrotu po wykorzystaniu.

W celu uzyskania oryginałów dokumentacji medycznej w całości lub części dotyczącej wyników badań, poza wynikami badań diagnostycznych utrwalonych na kliszach, pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba przez niego upoważniona winni zwrócić się do Kancelarii Szpitala z pisemnym wnioskiem o jej wydanie. Pisemną zgodę lub odmowę na wydanie w/w dokumentacji wydaje Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa.

Udostępnienie oryginałów dokumentacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku przez pacjenta.