• S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

W celu uzyskania wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej z przebiegu hospitalizacji  lub udzielenia pomocy w Izbie Przyjęć pacjent, jego przedstawiciel ustawowy bądź upoważniona przez niego osoba winni zgłosić się do Archiwum (poziom -1).

W celu uzyskania wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia w Poradniach Szpitala pacjent, jego przedstawiciel ustawowy bądź upoważniona przez niego osoba winni zgłosić się do Centralnej Rejestracji (poziom 0).

Udostępnienie wydruków lub kopii dokumentacji następuje niezwłocznie, nie później niż
w terminie 2 dni od daty złożenia wniosku przez pacjenta.

Udostępnienie odpisów lub wyciągów dokumentacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku przez pacjenta.

Kiedy ze względu na dużą ilość dokumentacji medycznej nie jest możliwe jej wydanie
w terminach, o których mowa powyżej, pacjent informowany jest niezwłocznie
o terminie udostępnienia dokumentacji.

Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej następuje na koszt wnioskodawcy za pokwitowaniem.

W celu uzyskania zdjęć rentgenowskich wykonanych na kliszach, wykonanych:

1)   podczas hospitalizacji należy zgłosić się do Archiwum (poziom -1),

2)   podczas leczenia w Poradni Nefrologicznej, Neurologicznej, Endokrynologicznej należy zgłosić się do Centralnej Rejestracji,

3)   podczas leczenia w pozostałych Poradniach należy zgłosić się do pielęgniarki danej Poradni.

Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy są udostępniane za potwierdzeniem odbioru
i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu

---

Zarządzenie nr 106/2021

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w związku
z art. 28 ust 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 czerwca 2021 r. ustala się opłatę za udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii w wysokości:

 

1)      za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 11,01 zł brutto;

2)      za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,39 zł brutto;

3)      za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,20 zł brutto.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 57/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
z dnia 24 maja 2021r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Załączniki:
Dostęp do URL (Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.pdf)Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.pdf696 kB2021-03-12 09:332021-03-12 09:33

       nss