• S1
 • S2
 • S3
 • S4

     

 

 

Projekty realizowane w ramach ZPORR


Projekt: Modernizacja Pracowni Angiografii Zakładu Diagnostyki Obrazowej
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu : Modernizacja Pracowni Angiografii Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
Numer umowy : Z/2.24/I/1.3.2/208/04/U/205/06
Numer projektu : Z/2.24/I/1.3.2/208/04


Aktualny etap realizacji projektu:


W ramach udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, Szpital Wojewódzki w Bielsku-białej zawarł w dniu 06 marca 2007 r. umowę z firmą ADO-MED ze Świętochłowic na dostawę i montaż nowego angiografu, w ramach projektu: Modernizacja Pracowni Angiografii Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

W ramach zawartej umowy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-białej został zainstalowany angiograf AXIOM Artis U firmy SIEMENS wraz z wymaganym wyposażeniem. Protokół odbioru w zakresie dostawy i montażu podpisano w dniu 04 kwietnia 2007 R. 
 

                                  

                                  

Informacje o projekcie

 1. Cel projektu
  Celem projektu, jest zakup nowego aparatu angiograficznego dla Pracowni RTG Naczyniowej funkcjonującej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala.
  Dzięki modernizacji, Pracownia Naczyniowa, która obecnie spełnia standardy określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla pracowni typu pierwszego - diagnostycznego, będzie spełniać wymogi stawiane pracowniom typu drugiego - terapeutycznego. Spełnienie standardów pracowni typu terapeutycznego jest dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej kwestią kluczową z uwagi na fakt ubiegania się przez Szpital o zakontraktowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia w zakresie świadczeń diagnostycznych.
  Zakup nowego angiografu umożliwi prowadzenie leczenia pacjentów drogą nieoperacyjną, tzn. przeznaczyniowo pod kontrolą RTG. Dzięki zakupionemu urządzeniu będzie ono możliwe w tak istotnych przypadkach jak:
  plastyka naczyń obwodowych (kończynowych, nerkowych, trzewnych, szyjnych i innych, metodą balonową i stentami)
  embolizacja w schorzeniach nowotworowych i naczyniowych ( np. krwawiące tętniaki), naczyń nerkowych, biodrowych wewnętrznych oraz trzewnych,
  leczenie malformacji tętniczo - żylnych metodą wyklejania gniazda malformacji , głównie w obrębie centralnego układu nerwowego,
  wypełnianie tętniaków naczyń ośrodkowego układu nerwowego,
  tromboliza celowana w niedokrwieniu ośrodkowego układu nerwowego.
     
 2. Rezultaty realizacji projektu
  Rezultatem zrealizowanego projektu będzie uzyskana przez Szpital możliwość przeprowadzania wielu procedur medycznych, których realizacja przy obecnym wyposażeniu Pracowni Angiograficznej nie jest możliwa. Wśród tych procedur wymienić należy przede wszystkim:
  1. Badania diagnostyczne układu krążenia:
   • arteriografia mózgowa - panangiografia,
   • arteriografia łuku aorty i jej odgałęzień,
   • arteriografia brzuszna - pnia trzewnego, t. krezkowej górnej i dolnej,
   • arteriografia aorty brzusznej i tt.kończyn dolnych,
   • flebografia dowolnej części ciała.
  1. Badania diagnostyczne i zabiegi wewnątrznaczyniowe układu krążenia:
   • wewnątrznaczyniowe zabiegi rozszerzania zwężonych naczyń metodą balonową, jak również poprzez zakładanie stentów. Dotyczy to naczyń obwodowych - najczęściej tętnic biodrowych, udowych, nerkowych, trzewnych i szyjnych,
   • zabiegów embolizacji dużych guzów nowotworowych nerek jako metoda paliatywna lub wspomagająca operację nowotworów nerek. Również jako próba nieoperacyjnego leczenia masywnych krwawień z uszkodzonych naczyń wewnątrznerkowych np. z powodu mikrotętniaków czy malformacji tętniczo-żylnych,
   • wyklejania gniazd malformacji tętniczo-żylnych w OUN metodą nieoperacyjną,
   • embolizacji guzów przerzutowych lub pierwotnych wątroby,
   • nieoperacyjnego zamykania tętniaków naczyń mózgowych różnymi technikami,
   • przeprowadzania trombolizy celowanej po wczesnym zdiagnozowaniu niedokrwienia tkanki mózgowej szybkimi metodami perfuzji w TK lub MR,
   • do nieoperacyjnego leczenia krwotoków z wszelkich uszkodzonych naczyń, których zamknięcie jest dopuszczalne,
   • zakładania filtrów w żyle głównej dolnej - jako profilaktyka zatorowości płucnej u chorych z zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych.

 3. Oddziaływanie projektu
  Znajdujący się najbliżej Bielska-Białej specjalistyczny ośrodek radiologiczny, który wykonuje zabiegi i badania o typie przezskórnych zabiegów wewnątrznaczyniowych w zakresie chorób układu krążenia, zlokalizowany jest w Katowicach. Jest to ośrodek wykonujący bardzo skomplikowane zabiegi wewnątrznaczyniowe, takie jak zamykanie tętniaków ośrodkowego układu nerwowego, zamykanie naczyniaków ośrodkowego układu nerwowego, czy też zabiegi wewnątrznaczyniowe w procesie leczenia schorzeń nowotworowych, nowotworowych także zabiegi trombolizy celowanej, czyli szybkie działanie interwencyjne w przypadku wczesnego wykrycia niedokrwienia mózgu. Jednakże odległość dzieląca go od Bielska-Białej znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo zakończenia sukcesem zabiegów przeprowadzanych tam na pacjentach dowożonych z powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Dlatego niezwykle ważne jest przedsięwzięcie wszelkich kroków mających na celu wspieranie dążeń Kierownictwa Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej na drodze do stworzenia ośrodka wczesnych interwencji w przypadku wykrytych chorób układu krążenia. Istotne jest, by ośrodek taki posiadał możliwość interweniowania leczniczego w czasie do 2 godzin od wystąpienia udaru. Interwencja taka stwarza pacjentowi szansę uniknięcia inwalidztwa w postaci dokonanego niedokrwienia mózgu. Niedokrwienie takie w konsekwencji prowadzić może do niedowładu, a nawet paraliżu.
                                                        
  Realizacja przedsięwzięcia zwiększy szanse przeżycia około 3 pacjentów dziennie, którzy trafiają do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej ze świeżymi udarami. Zmniejszy także ryzyko późniejszego inwalidztwa oraz niedowładów, które niejednokrotnie dotykają pacjentów leczonych w Szpitalu. Funkcjonowanie nowej aparatury w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej zdecydowanie poprawi dostęp ludności powiatów: bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego do infrastruktury ochrony zdrowia, skróci czas oczekiwania pacjentów na wykonywanie poszczególnych zabiegów, a tym samym przyczyni sie do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez Szpital. Konsekwencją tej pozytywnej zmiany będzie polepszenie jakości życia mieszkańców w powiatach: bielskim, cieszyńskim i żywieckim oraz ogólna poprawa stanu zdrowia ludności zamieszkujących region Podbeskidzia.

 4. Produkt pochodzący z realizacji przedsięwzięcia
  Produktem pochodzącym z realizacji projektu będzie nowoczesny aparat angiograficzny, dedykowany do badań neuroradiologicznych. Nowy angiograf, który zostanie zakupiony dla Pracowni RTG Naczyniowej szpitala umożliwiał będzie personelowi medycznemu zakładu Diagnostyki Obrazowej przeprowadzanie następujących procedur:
  1. Badań układu krążenia
  2. Badań drobnych naczyń obwodowych
  3. Przeprowadzanie zabiegów rozszerzania cewnikami balonowymi zwężonych naczyń
  4. Wszczepianie stentów do naczyń zagrożonych zwężeniem
  5. Szybką diagnostykę zatorów naczyniowych mózgowych , brzusznych i kończynowych
  6. Wybiórcze cewnikowanie niedrożnych naczyń i celowane podawanie leków udrażniających naczynie, zwłaszcza w zakresie mózgowia
  7. Wybiórcze cewnikowanie naczyń z wadami naczyniowymi, a następnie ich leczenie wenątrznaczyniowe - podawanie materiału embolizacyjnego do malformacji, zakładanie spiral do tętniaków
  8. Diagnozowanie i leczenie wewnątrznaczyniowe mięśniaków macicy
  9. Wybiórcze cewnikowanie, a następnie podawanie materiału zamykającego dopływ krwi do guzów nowotworowych, także wybiórcze podawanie leków


Minimalne wymagania techniczne jakim powinien sprostać nowy sprzęt, którego zakup jest przedmiotem projektu to:

  1. Pojemność minimum 400 obrazów w najwyższej rozdzielczości (min. 1024 x 1024)
  2. Możliwość przesyłania lub archiwizacji w tle - możliwość wykonywania kolejnego badania bez straty czasu
  3. Praca w systemie DICOM - możliwość dokonywania przesyłu wyników prowadzonych w Pracowni badań drogą elektroniczną
  4. Możliwość archiwizowania wyników badań na elektronicznych nośnikach informacji, takich jak CD lub DVD
  5. Oddzielna stacja robocza, która umożliwi obróbkę obrazu, wykonywanie różnego rodzaju rekonstrukcji obrazów, pomiarów itp.
  6. Możliwość nagrywania krótkich filmów 25 FPS na dysku cyfrowym. Czas trwania takiego filmu powinien wynosić minimum 10 minut
  7. Wyposażenie aparatu w aplikację ROAD MAPPING
  8. Wyposażenie aparatu we wzmacniacz obrazu o średnicy 31 cm - 12 cali
  9. Urządzenie powinno być na tyle zautomatyzowane, by możliwy był zdalnie sterowany ruch ramienia C
  10. Urządzenie musi być zdatne do skopii pulsacyjnej - być w stanie odpowiednio redukować aplikowaną dawkę
  11. Urządzenie powinno umożliwiać wykonywanie minimum 12 - 25 zdjęć na sekundę
  12. Aparat koniecznie powinien być wyposażony w półprzepuszczalne blend

Projekt: Modernizacja Pracowni Tomografii Komputerowej
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu : Modernizacja Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
Numer umowy : Z/2.24/I/1.3.2/613/04/U/435/09
Numer projektu : 701200-435


Aktualny etap realizacji projektu:


Wojewoda Śląski podpisał w dniu 29 czerwca 2009 r. r. umowę ze Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej o dofinansowanie projektu Modernizacja Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR.
Pierwotnie Szpital wnioskował o dofinansowanie w/w projektu w 2004 r. jednakże projekt Szpitala nie został zakwalifikowany do dofinansowania i znalazł się na liście rezerwowej. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej kontynuował starania w celu uzyskania niezbędnych środków na zakup potrzebnego Tomografu. Powyższe udało się dzięki 90% dotacji celowej pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Przy wykorzystaniu powyższych środków, w 2005 r. Szpital zakupił i uruchomił nowy 16 rzędowy tomograf komputerowy. W 2009 r. zaistniała możliwość refundacji części środków poniesionych na zakup tomografu z unijnego programu ZPORR. Szpital wykorzystał powyższą możliwość i po złożeniu odpowiedniego wniosku podpisał z Wojewodą Śląskim stosowną umowę o refundację części środków.

Informacje o projekcie


1. Cel projektu
Celem projektu była modernizacja Pracowni Tomografii Komputerowej Zakładu Diagnostyki Obrazowej poprzez zakup nowoczesnego 16-rzędowego zestawu tomografii komputerowej typu MSCT (aparatu TK wielorzędowego), z bogatym oprogramowaniem oraz z zaawansowaną technologicznie stacją roboczą. Pracownia Tomografii Komputerowej, w której będzie funkcjonował nowy aparat, spełnia wszystkie normy dotyczące pracowni rentgenowskich i jest dopuszczona do użytkowania przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Katowicach.
Zakup aparatu TK wielorzędowego umożliwił prowadzenie badania pacjentów nieinwazyjną metodą diagnostyczną. Pozwala ona na ocenę struktur i czynności mięśnia sercowego oraz naczyń wieńcowych po dożylnym podaniu jodowego środka cieniującego.

2. Rezultaty
Rezultatem zrealizowanego projektu jest uzyskana przez Szpital możliwość przeprowadzania wielu procedur medycznych, których realizacja przy użyciu wcześniejszego wyposażeniu Działu Tomografii Komputerowej nie była możliwa. Wśród procedur, które mogą być realizowane za pomocą nowego sprzętu należy wymienić:

* TK podstawowe (bez dożylnego podania środka kontrastowego głowy, zatok, szyi, jednego odcinka kręgosłupa, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, kości)

* TK z dożylnym podaniem środka kontrastowego (badanie po dożylnym podaniu środka kontrastowego - głowy, szyi, jednego odcinka kręgosłupa, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, kości)

* TK dynamiczne – badanie po dożylnym podaniu środka kontrastowego ze strzykawki automatycznej – ocena śródpiersia, dużych naczyń krwionośnych, innych struktur naczyniowych, zmian ogniskowych wątroby, infiltracji nowotworowej szypuły naczyniowej nerek, wykluczenie centralnej zatorowości płucnej, zmian zatorowych obwodowych, ocena dynamiki wzmocnienia zmian nowotworowych

* TK jamy brzusznej i miednicy z oceną kolonoskopową jelita grubego- badanie przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego, w ułożeniu pacjenta na brzuchu i na plecach, po doodbytniczym podaniu powietrza

* Angio-TK – badanie po dożylnym podaniu środka kontrastowego ze strzykawki automatycznej – do oceny tętnic mózgowych, tętniaków aorty i innych większych naczyń, do oceny malformacji naczyniowych

* Kardio-TK – nieinwazyjne badanie po dożylnym podaniu środka kontrastowego, pozwalające na ocenę struktury i czynności serca, ocenę naczyń wieńcowych, z określeniem zwężeń, morfologii blaszki miażdżycowej

* Perfuzja TK – nieinwazyjne badanie dynamiczne z dożylnym podaniem środka kontrastowego służące do oceny rozmiaru i typu perfuzji, pomiaru objętości krwi , zmian przepuszczalności naczyń włosowatych, Oprogramowanie powinno mieć możliwość generowania map parametrycznych z oznaczeniem rCBF (regional cerebral blood flow), rCBV (regional cerebral blood volume), MTT (mean transit time), TTP (time to peak), PS (permeability surface product). Badanie ma także zastosowanie w diagnostyce naczyniopochodnych guzów i udarów mózgu – pomaga w wyborze sposoby leczenia oraz określa jego skuteczność

* TK klatki piersiowej z analizą zmian ogniskowych tkanki płucnej

2. Produkt pochodzący z realizacji przedsięwzięcia
Produktem pochodzącym z realizacji przedsięwzięcia jest zakupiony 16-rzędowy tomograf komputerowy LightSpeed Pro16 firmy GE Medical Systems .

       nss