Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zarządzenie nr 86/2016
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 13 września 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 618 t.j. z późn. zm.) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 581 t.j. z późn. zm.)

 

§ 1

1.      Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ,
2)      Oddział Noworodkowy,
3)      Oddział Neurologii,
4)      Szpitalny Oddział Ratunkowy,
5)      Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,


PAKIET 2

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w następujących Poradniach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Poradnia Nefrologiczna,
2)      Poradnia Neurologiczna.

 

PAKIET 3

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji wzakresie:

1)      pielęgniarka/pielęgniarz,
2)      położna.

 

PAKIET 4

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji internistycznych w Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

2. Ustalam treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.§ 3

1.      Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 

1)      Dr n. med. Andrzej Krawczyk – Przewodniczący Komisji
2)      Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji
3)      Białka Joanna - Członek Komisji
4)      Sobańska Katarzyna - Członek Komisji
5)      Wykręt Barbara – Członek Komisji


2.      Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.


§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2016 r., o godz. 12:00.


§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.


Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
z up. Wojciech Muchacki

 

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc)Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc51 kB2016-09-13 13:172016-09-13 13:17
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc68 kB2016-09-13 13:182016-09-13 13:18
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc76 kB2016-09-13 13:182016-09-13 13:18
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc83 kB2016-09-13 13:182016-09-13 13:18