Logowanie

  • S1
  • S2
  • S3
  • S4

     

 

 

Zarządzenie nr 26/2017
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 29 marca 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 
podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 t.j. z późn. zm.) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793 t.j. z późn. zm.)

§ 1

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)            Oddział Neurochirurgiczny,
2)            Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ,
3)            Szpitalny Oddział Ratunkowy,
4)            Oddział Neurologiczny,
5)            Oddział Patologii Noworodka i Niemowląt,
6)            Oddział Noworodkowy,
7)            Oddział Ginekologiczno – Położniczy.

 

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji internistycznych w Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej.

 

PAKIET 3

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacjiw zakresie:

1)            pielęgniarka/pielęgniarz,

2)            położna.

 

2. Ustalam treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu Załączników nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

1.            Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 

1)            Dr n. med. Andrzej Krawczyk – Przewodniczący Komisji
2)            Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji
3)            Wykręt Barbara – Członek Komisji
4)            Białka Joanna - Członek Komisji
5)            Sobańska Katarzyna - Członek Komisji

 

2. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2017 r., o godz. 12:00.

 

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

 

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Ryszard Batycki

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc)Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc55 kB2017-03-29 09:362017-03-29 09:36
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc81 kB2017-03-29 09:362017-03-29 09:36
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc76 kB2017-03-29 09:362017-03-29 09:36
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc87 kB2017-03-29 09:372017-03-29 09:37

       nss