Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Jako jeden z niewielu w Polsce Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

            

 

Zarządzenie nr 65/2017

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 08 sierpnia 2017 r.

 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 t.j. z późn. zm.) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793 t.j. z późn. zm.)

 § 1

1.      Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub
w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Oddział Neurochirurgiczny,

2)      Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ,

3)      Szpitalny Oddział Ratunkowy,

4)      Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

5)      Oddział Neurologiczny,

6)      Oddział Patologii Noworodka i Niemowląt,

7)      Oddział Noworodkowy,

8)      Oddział Chorób Wewnętrznych - dyżury lekarskie łączone wraz z Oddziałem Hematologii,

9)      Oddział Hematologii - dyżury lekarskie łączone wraz z Oddziałem Chorób Wewnętrznych.

 

PAKIET 2

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie Zakładu Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

 PAKIET 3

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji internistycznych w Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej.

 PAKIET 4

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji:

1)      pulmonologicznych

2)      chirurgii szczękowej

3)      dermatologii.

 PAKIET 5

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji        wzakresie:

1)      pielęgniarka/pielęgniarz,

2)      położna,

3)      ratownictwa medycznego - ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

4)      ratownictwa medycznego - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy,

5)      ratownictwa medycznego - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

2. Ustalam treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu Załączników nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 § 3

1.       Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1)      Dr n. med. Andrzej Krawczyk – Przewodniczący Komisji

2)      Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji

3)      Wykręt Barbara – Członek Komisji

4)      lek. med. Maciej Skwarna – Członek Komisji

5)      Sobańska Katarzyna - Członek Komisji

 

2.       Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4                     do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2017 r., o godz. 12:00.

 

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

 

 Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

               w Bielsku-Białej

 

                Ryszard Batycki

 

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc)Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc57 kB2017-08-08 11:262017-08-08 11:26
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc97 kB2017-08-08 11:262017-08-08 11:26
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc72 kB2017-08-08 11:262017-08-08 11:26
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc93 kB2017-08-08 11:262017-08-08 11:26