Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Jako jeden z niewielu w Polsce Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

            

 

 

Zarządzenie nr 72/2017

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                       w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 t.j. z późn. zm.) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1              i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych            (Dz. U. z 2016r. poz. 1793 t.j. z późn. zm.)

§ 1

1.      Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej                       w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę i święta                 od godziny 8.00 do 8.00, a w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie z harmonogramem

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji pielęgniarki w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę i święta od godziny 8.00 do 8.00, a w dni powszednie             od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie z harmonogramem

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1.       Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 

1)      lek. med. Maciej Skwarna – Przewodniczący Komisji

2)      Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji

3)      Wykręt Barbara – Członek Komisji

4)      Sobańska Katarzyna - Członek Komisji

 

2.       Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4                     do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2017 r., o godz. 12:00.

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

 Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

               w Bielsku-Białej

                Ryszard Batycki

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc)Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc54 kB2017-09-12 14:542017-09-12 14:54
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc80 kB2017-09-12 14:542017-09-12 14:54
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc77 kB2017-09-12 14:542017-09-12 14:54
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc87 kB2017-09-12 14:552017-09-12 14:55