Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zarządzenie nr 99/2017

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 08 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1638 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1938 z późniejszymi zmianami) .

§ 1

1.      Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i
w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Oddział Neurochirurgiczny,

2)      Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ,

3)      Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,

4)      Szpitalny Oddział Ratunkowy,

5)      Oddział Neurologiczny,

6)      Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych z Pracownią Endoskopii,

7)      Oddział Ginekologiczno – Położniczy,

8)      Oddział Patologii Noworodka i Niemowląt,

9)      Oddział Noworodkowy,

10)  Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pracownią Audiologiczną i Pracownią Endoskopii,

11)  Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,

12)  Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,

13)  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

14)  Oddział Okulistyczny,

15)  Oddział Chorób Wewnętrznych – dyżury lekarskie łączone wraz z Oddziałem Hematologii,

16)  Oddział Hematologii – dyżury lekarskie łączone wraz z Oddziałem Chorób Wewnętrznych,

17)  Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i
w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej oraz realizacja zadań związanych z koordynacją przeszczepień.

PAKIET 3

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii – wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych Oddziałów wraz                          z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia w zakresie:

─ Oddział Ginekologiczno – Położniczy,

─ Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej,

─ Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,

─ Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,

─ Oddział Otolaryngologii,

─ Oddział Okulistyki.

PAKIET 4

udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie                      z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Oddziału:

1)      Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

2)      Neurochirurgicznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

PAKIET 5

udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie                      z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Z-cy Kierownika Oddziału:

1)      Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

2)      Neurochirurgicznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

3)      Nefrologicznego ze Stacją Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

PAKIET 6

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej                       w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę i święta od godziny 8.00 do 8.00, a w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie z harmonogramem

PAKIET 7

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji pielęgniarki w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę i święta od godziny 8.00 do 8.00, a w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie z harmonogramem

PAKIET 8

udział w konsylium w ramach realizacji pakietu onkologicznego w zakresie radioterapii, chemioterapii i onkologii klinicznej.

PAKIET 9

udzielanie konsultacji lekarskich w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej z zakresu:

1)      psychiatrii,

2)      dermatologii,

3)      neurologii dziecięcej,

4)      chirurgii dziecięcej,

5)      endokrynologii dziecięcej,

6)      pulmonologii,

7)      chirurgii kręgosłupa,

8)      chirurgii szczękowej,

9)      kardiologii dziecięcej,

10)  oceny mielogramów,

PAKIET 10

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy – obowiązki lekarza zakładowego

PAKIET 11

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie elektromiografii

PAKIET 12

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w zakresie medycyny pracy z zapewnieniem podwykonastwa w zakresie psychologii

PAKIET 13

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji internistycznych w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej tj. Oddział Neurologii, Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

PAKIET 14

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Patomorfologii w zakresie:

1)      diagnostyki patomorfologicznej preparatów:

- wykonywanie biopsji cienkoigłowej – podanie ceny za jedną zmianę ogniskową

- ocena mikroskopowa biopsji cienkoigłowej – cena za jedną zmianę,

- wykonanie i ocena badania śródoperacyjnego,

- diagnozowania preparatów histopatologicznych – cena za jeden preparat / bloczek

- ocena cytologii ginekologicznej,

- pobranie wycinków z materiału tkankowego – cena za 1 wycinek

2) wykonywania sekcji naukowo-lekarskiej zwłok i badań okołosekcyjnych wraz z wykonaniem n/w czynności:

- napisaniem protokołu wstępnego i ostatecznego z wykonanych przez siebie sekcji

- pobraniem wycinków sekcyjnych do badania histopatologicznego

- oceną mikroskopową wycinków sekcyjnych

- sporządzaniem statystyk i analiz określonych przypadków sekcyjnych.

PAKIET 15

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji        wzakresie:

1)      pielęgniarka/pielęgniarz

2)      położna,

3)      pielęgniarka anestezjologiczna

4)      pielęgniarka anestezjologiczna – udział w znieczuleniach do zabiegów operacyjnych i praca w Odcinku Pooperacyjnym Bloku Operacyjnego,

5)      pielęgniarka instrumentariuszka /Blok Operacyjny/,

6)      ratownictwa medycznego - ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

7)      ratownictwa medycznego - ratownik medyczny /Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii/,

8)      ratownictwa medycznego - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy,

9)      ratownictwa medycznego – ratownik medyczny do pracy w obszarze segregacji /triage/,

10)  psychologii,

11)  fizjoterapii,

12)  logopedii,

13)  opiekun medyczny,

14)  technik elektroradiologii,

15)  sanitariusz,

16)  pielęgniarka Zakładu Diagnostyki Obrazowej

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1.       Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)      lek. med. Maciej Skwarna – Przewodniczący Komisji

2)      Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji

3)      Wykręt Barbara - Członek Komisji

4)      Białka Joanna - Członek Komisji

5)      Baczyński Piotr - Członek Komisji

2.       Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2017 r., o godz. 11:00.

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

 Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

               w Bielsku-Białej

                Ryszard Batycki

Załączniki:
Pobierz plik (załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc)załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc72 kB2017-12-08 11:512017-12-08 11:51
Pobierz plik (załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc125 kB2017-12-08 11:512017-12-08 11:51
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc76 kB2017-12-08 11:512017-12-08 11:51
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc126 kB2017-12-08 11:512017-12-08 11:51