Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zarządzenie nr   100 /2017

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 8 grudnia 2017 roku

 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii wchodzących w zakres działania Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej oraz Poradni Urologicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Podstawa prawna

art. 26 ust.1, 3 oraz 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1638 z późn. zm.) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art.148 ust.1, art.149, art.150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz.1938 z późn. zm.)

1.       Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

1) wykonywanie przez Przyjmującego zamówienie na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii wchodzących w zakres działania Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej (zwany dalej także „Oddziałem”) oraz Poradni Urologicznej (zwanej dalej także „Poradnią”) przy zapewnieniu ze strony Przyjmującego zamówienie zespołu lekarzy posiadających kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz zespołu lekarzy i pielęgniarek anestezjologicznych  lub pielęgniarek po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego do wykonywania zabiegów endoskopowych, oraz przy zapewnieniu koordynacji pracy tego zespołu.

2) Przez świadczenia zdrowotne w zakresie urologii wchodzące w zakres przedmiotu udzielenia zamówienia  rozumie się w szczególności:

-lekarskie świadczenia zdrowotne w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznej wynikające z realizacji umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,

-pełnienie dyżurów lekarskich w wyżej wymienionym Oddziale,

-całodobowy merytoryczny nadzór nad Oddziałem – tzw. dyżur pod telefonem,

-świadczenie usług medycznych w zakresie urologii w innych oddziałach i komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia, w tym w szczególności w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, bądź na rzecz pacjentów innych podmiotów medycznych na terenie Szpitala na podstawie umów zawartych z tymi podmiotami,

-świadczenie specjalistycznych usług medycznych w zakresie urologii w innych podmiotach medycznych w zakresie umów, które są bądź będą zawarte przez Udzielającego zamówienia,

- lekarskie świadczenia zdrowotne w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Poradni nie wynikające z realizacji umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia dla pacjentów nieobjętych ubezpieczeniem,

-  lekarskie świadczenia zdrowotne w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznej na rzecz pacjentów  innych podmiotów medycznych na podstawie umów które są bądź będą zawarte z tymi podmiotami przez Udzielającego zamówienia,

- wykonywanie zabiegów endoskopowych z udziałem lekarzy i pielęgniarek anestezjologicznych, których zapewnia Przyjmujący zamówienie.

2. Ustalam treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1.       Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)      Łukasz Matlakiewicz – Przewodniczący Komisji

2)      Katarzyna Sobańska - Sekretarz Komisji

4)      Joanna Białka - Członek Komisji

5)     Piotr Baczyński - Członek Komisji

2.       Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu ofert, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2017r.o godz. 12:00

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

  

 Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

               w Bielsku-Białej

              Ryszard Batycki

Załączniki:
Pobierz plik (U M O W A.docx)U M O W A.docx28 kB2017-12-08 12:332017-12-08 12:33
Pobierz plik (zalacznik_nr_2_-_formularz_ofertowy.doc)zalacznik_nr_2_-_formularz_ofertowy.doc74 kB2017-12-08 12:332017-12-08 12:33
Pobierz plik (zalacznik_nr_3_.doc)zalacznik_nr_3_.doc73 kB2017-12-08 12:332017-12-08 12:33
Pobierz plik (zalacznik_nr_4_-_szczegolowe_warunki_konkursu_ofert.doc)zalacznik_nr_4_-_szczegolowe_warunki_konkursu_ofert.doc78 kB2017-12-08 12:332017-12-08 12:33
Pobierz plik (załacznik nr 1.doc)załacznik nr 1.doc42 kB2017-12-08 12:342017-12-08 12:34
Pobierz plik (załacznik nr 4 do umowy.xlsx)załacznik nr 4 do umowy.xlsx13 kB2017-12-08 12:342017-12-08 12:34
Pobierz plik (załącznik nr 1 do umowy.doc)załącznik nr 1 do umowy.doc55 kB2017-12-08 12:342017-12-08 12:34
Pobierz plik (załącznik nr 2 do umowy.doc)załącznik nr 2 do umowy.doc95 kB2017-12-08 12:342017-12-08 12:34
Pobierz plik (załącznik nr 3 do umowy.doc)załącznik nr 3 do umowy.doc40 kB2017-12-08 12:342017-12-08 12:34
Pobierz plik (załacznik nr 5 do umowy.xlsx)załacznik nr 5 do umowy.xlsx22 kB2017-12-08 12:352017-12-08 12:35
Pobierz plik (Aneks nr 1.doc)Aneks nr 1.doc30 kB2017-12-13 10:532017-12-13 10:53
Pobierz plik (Aneks nr 2.doc)Aneks nr 2.doc31 kB2017-12-14 09:262017-12-14 09:26