Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zarządzenie nr 101/2017
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 08 grudnia 2017 r.


w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert


podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1638 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1938 z późniejszymi zmianami) .

§ 1

1.      Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w następujących Poradniach/Zakładach/Pracowniach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

1)      Poradnia Ortopedyczno - Urazowa,
2)      Poradnia Ginekologiczno – Położnicza,
3)      Poradnia Diabetologii Dziecięcej,
4)      Poradnia Endokrynologiczna,
5)      Poradnia Kardiologiczna,
6)      Poradnia Laryngologiczna,
7)      Poradnia Alergologiczna,
8)      Poradnia Neonatologiczna,
9)      Poradnia Chirurgii Naczyniowej,
10)  Poradnia Chirurgii Ogólnej,
11)  Poradnia Okulistyczna,
12)  Zakład Rehabilitacji – Dzienny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
13)  Zakład Rehabilitacji,
14)  Poradnia Nefrologiczna
15)  Poradnia Neurologiczna
16)  Poradnia Gastroenterologiczna
17)  Pracownia Endoskopii
18)  Poradnia Diabetologii

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1.       Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)      lek. med. Maciej Skwarna – Przewodniczący Komisji
2)      Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji
3)      Wykręt Barbara - Członek Komisji
4)      Białka Joanna - Członek Komisji
5)      Baczyński Piotr - Członek Komisji

2.       Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2017 r., o godz. 13:00.

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Ryszard Batycki

Załączniki:
Pobierz plik (zarządzenie.doc)zarządzenie.doc50 kB2017-12-08 14:262017-12-08 14:26
Pobierz plik (załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc)załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc53 kB2017-12-08 14:262017-12-08 14:26
Pobierz plik (załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc63 kB2017-12-08 14:262017-12-08 14:26
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc71 kB2017-12-08 14:262017-12-08 14:26
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc89 kB2017-12-08 14:262017-12-08 14:26