Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zarządzenie nr   102/2017
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia  14 grudnia  2017 roku

 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na przejęcie obowiązków wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii wchodzących w zakres działania Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, przy zapewnieniu ze strony Przyjmującego zmówienie zespołu lekarzy posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert
 

 

Podstawa prawna

 

art. 26 ust.1, 3 oraz 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1638 z późn. zm.) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art.148 ust.1, art.149, art.150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz.1938 z późn. zm.)

 

§ 1

 

1.       Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z zakresu radiologii wchodzących w zakres działania Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku –Białej, przy zapewnieniu ze strony Przyjmującego zamówienie zespołu lekarzy posiadających kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz przy zapewnieniu koordynacji pracy tego zespołu.

 

2. Ustalam treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

1.       Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)      Wojciech Muchacki – Przewodniczący Komisji
2)      Katarzyna Sobańska - Sekretarz Komisji
4)      Joanna Białka - Członek Komisji
5)      Piotr Baczyński - Członek Komisji

2.     Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu ofert, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2017r.o godz. 12:00

 

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

  

 Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej

Ryszard Batycki

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie.docx)Zarządzenie.docx13 kB2017-12-14 10:132017-12-14 10:13
Pobierz plik (UMOWA.doc)UMOWA.doc90 kB2017-12-14 10:142017-12-14 10:14
Pobierz plik (zalacznik_nr_2_-_formularz_ofertowy.doc)zalacznik_nr_2_-_formularz_ofertowy.doc70 kB2017-12-14 10:142017-12-14 10:14
Pobierz plik (załacznik nr 1 do umowy.doc)załacznik nr 1 do umowy.doc36 kB2017-12-14 10:142017-12-14 10:14
Pobierz plik (załacznik nr 1 do zarządzenia.doc)załacznik nr 1 do zarządzenia.doc43 kB2017-12-14 10:142017-12-14 10:14
Pobierz plik (załącznik nr 2 do umowy.docx)załącznik nr 2 do umowy.docx15 kB2017-12-14 10:142017-12-14 10:14
Pobierz plik (załącznik nr 3 do umowy.doc)załącznik nr 3 do umowy.doc33 kB2017-12-14 10:142017-12-14 10:14
Pobierz plik (załącznik nr 5 do umowy.docx)załącznik nr 5 do umowy.docx14 kB2017-12-14 10:142017-12-14 10:14
Pobierz plik (zarządzenie zalacznik_nr_3_.doc)zarządzenie zalacznik_nr_3_.doc73 kB2017-12-14 10:142017-12-14 10:14
Pobierz plik (zalacznik_nr_4_-_szczegolowe_warunki_konkursu_ofert.doc)zalacznik_nr_4_-_szczegolowe_warunki_konkursu_ofert.doc73 kB2017-12-14 11:472017-12-14 11:47
Pobierz plik (załącznik nr 4 do umow.doc)załącznik nr 4 do umow.doc33 kB2017-12-14 11:472017-12-14 11:47