Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zarządzenie nr 25/2018

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1638 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1938 z późniejszymi zmianami) .

§ 1

1.      Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału                        i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Oddział Neurochirurgiczny,

2)      Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ,

3)      Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,

4)      Szpitalny Oddział Ratunkowy,

5)      Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych z Pracownią Endoskopii,

6)      Oddział Neurologiczny,

7)      Oddział Ginekologiczno – Położniczy,

8)      Oddział Patologii Noworodka i Niemowląt,

9)      Oddział Noworodkowy,

10)  Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,

11)  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

12)  Oddział Chorób Wewnętrznych – dyżury lekarskie łączone wraz z Oddziałem Hematologii,

13)  Oddział Hematologii – dyżury lekarskie łączone wraz z Oddziałem Chorób Wewnętrznych,

14)  Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.

 

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej                       w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę i święta od godziny 8.00 do 8.00, a w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie z harmonogramem.

PAKIET 3

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji pielęgniarki w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę i święta od godziny 8.00 do 8.00, a w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie z harmonogramem.

PAKIET 4

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortopedyczno - Urazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

PAKIET 5

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji        wzakresie:

1)      pielęgniarka/pielęgniarz

2)      położna,

3)      pielęgniarka epidemiologiczna - koordynator,

4)      technik elektroradiologii,

5)      ratownictwa medycznego - ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1.       Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 

1)      dr n. med. Krawczyk Andrzej – Przewodniczący Komisji

2)      Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji

3)      Wykręt Barbara - Członek Komisji

4)      Białka Joanna - Członek Komisji

2.       Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4                     do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2018 r., o godz. 11:00.

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

 Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

               w Bielsku-Białej

                Ryszard Batycki

Załączniki:
Pobierz plik (załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc)załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc59 kB2018-03-15 13:272018-03-15 13:27
Pobierz plik (załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc90 kB2018-03-15 13:272018-03-15 13:27
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc72 kB2018-03-15 13:272018-03-15 13:27
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc105 kB2018-03-15 13:272018-03-15 13:27