Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Jako jeden z niewielu w Polsce Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

            

 

 

Zarządzenie nr 49/2018
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1638 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1938 z późniejszymi zmianami) .

 

§ 1

1.      Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Oddział Neurochirurgiczny,
2)      Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ,
3)      Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych z Pracownią Endoskopii,
4)      Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pracownią Audiologiczną i Pracownią Endoskopii,
5)      Oddział Neurologiczny,
6)      Oddział Patologii Noworodka i Niemowląt,
7)      Oddział Noworodkowy,
8)      Oddział Chorób Wewnętrznych,
9)      Oddział Hematologii,
10)  Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,
11)  Szpitalny Oddział Ratunkowy.

 

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie                      z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Oddziału:

1)      Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej,
2)      Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

PAKIET 3

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji internistycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej.

 

PAKIET 4

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy – obowiązki lekarza zakładowego.

PAKIET 5

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Otolaryngologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

 

PAKIET 6

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Patomorfologii w zakresie: diagnostyki patomorfologicznej preparatów:

- wykonywanie biopsji cienkoigłowej – podanie ceny za jedną zmianę ogniskową
- ocena mikroskopowa biopsji cienkoigłowej – cena za jedną zmianę,
- wykonanie i ocena badania śródoperacyjnego,
- diagnozowania preparatów histopatologicznych – cena za jeden preparat / bloczek
- ocena cytologii ginekologicznej,
- pobranie wycinków z materiału tkankowego – cena za 1 wycinek

PAKIET 7

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie:

1)      pielęgniarka/pielęgniarz,
2)      położna.

 

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

1.       Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)      lek. Maciej Skwarna – Przewodniczący Komisji
2)      Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji
3)      Wykręt Barbara - Członek Komisji
4)      Białka Joanna - Członek Komisji

 

2.       Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2018 r., o godz. 11:00.

 

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

 Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej

Ryszard Batycki

Załączniki:
Pobierz plik (załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc)załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc62 kB2018-06-14 08:582018-06-14 08:58
Pobierz plik (załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc92 kB2018-06-14 08:582018-06-14 08:58
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc76 kB2018-06-14 08:582018-06-14 08:58
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc107 kB2018-06-14 08:582018-06-14 08:58