Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zarządzenie nr 111/2018
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej
oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofertz dnia 06 grudnia 2018 r.

 


podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 160 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1510 z późniejszymi zmianami).

§ 1
1. Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

PAKIET 1
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:
1) Oddział Neurochirurgiczny,
2) Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ,
3) Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych z Pracownią Endoskopii,
4) Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pracownią Audiologiczną i Pracownią Endoskopii,
5) Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
6) Oddział Neurologiczny,
7) Oddział Patologii Noworodka i Niemowląt,
8) Oddział Noworodkowy,
9) Oddział Hematologii,
10) Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,
11) Oddział Ginekologiczno – Położniczy,
12) Szpitalny Oddział Ratunkowy,
13) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

PAKIET 2
udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

PAKIET 3
udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Z-cy Kierownika Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

PAKIET 4
udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

PAKIET 5
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy – obowiązki lekarza zakładowego.

PAKIET 6
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji internistycznych w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

PAKIET 7
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę i święta od godziny 8.00 do 8.00, a w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie z harmonogramem.

PAKIET 8
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji pielęgniarki w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę i święta od godziny 8.00 do 8.00, a w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie z harmonogramem.

PAKIET 9
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie monitorowania zakażeń szpitalnych

PAKIET 10
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie:
1) pielęgniarka/pielęgniarz,
2) położna,
3) diagnosta laboratoryjny Zakładu Patomorfologii,
4) technik analityki medycznej Zakładu Patomorfologii,
5) psycholog kliniczny,
6) psycholog,
7) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,
8) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny do pracy w obszarze segregacji /triage/,
9) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1) lek. Maciej Skwarna – Przewodniczący Komisji
2) Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji
3) Wykręt Barbara - Członek Komisji
4) Białka Joanna - Członek Komisji

2. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2018 r., o godz. 11:00.
 

§ 5


Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
lek. Ryszard Batycki

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie .pdf)Zarządzenie .pdf95 kB2018-12-06 16:282018-12-06 16:28
Pobierz plik (załacznik_nr _1_-_ogłoszenie.pdf)załacznik_nr _1_-_ogłoszenie.pdf88 kB2018-12-06 16:392018-12-06 16:39
Pobierz plik (Załącznik_nr_4_-_szczegółowe warunki konkursu ofert.pdf)Załącznik_nr_4_-_szczegółowe warunki konkursu ofert.pdf146 kB2018-12-06 16:422018-12-06 16:42
Pobierz plik (Załącznik_nr_3_-_regulamin konkursu ofert.pdf)Załącznik_nr_3_-_regulamin konkursu ofert.pdf117 kB2018-12-06 16:432018-12-06 16:43
Pobierz plik (załącznik_nr_2_-_formularz_ofertowy.pdf)załącznik_nr_2_-_formularz_ofertowy.pdf97 kB2018-12-06 16:442018-12-06 16:44