Logowanie

  • S1
  • S2
  • S3
  • S4

     

 

 

Zarządzenie nr 8/2019

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 160 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153               i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1510 z późniejszymi zmianami) .

§ 1

1.      Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie                           z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Oddział Neurochirurgiczny,

2)      Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ,

3)      Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych z Pracownią Endoskopii,

4)      Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pracownią Audiologiczną i Pracownią Endoskopii,

5)      Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,

6)      Oddział Neurologiczny,

7)      Oddział Patologii Noworodka i Niemowląt,

8)      Oddział Noworodkowy,

9)      Oddział Hematologii,

10)   Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,

11)   Oddział Ginekologiczno – Położniczy,

12)   Szpitalny Oddział Ratunkowy,

13)   Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji                      wzakresie:

1)pielęgniarka/pielęgniarz,

2)położna,

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1.       Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)      lek. Maciej Skwarna – Przewodniczący Komisji

2)      Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji

3)      Wykręt Barbara - Członek Komisji

4)      Białka Joanna - Członek Komisji

2.       Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4                     do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2019 r., o godz. 11:00.

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Bielsku-Białej

         

lek. Ryszard Batycki

Załączniki:
Pobierz plik (załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc)załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc60 kB2019-01-14 14:222019-01-14 14:22
Pobierz plik (załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc77 kB2019-01-14 14:252019-01-14 14:25
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc78 kB2019-01-14 14:252019-01-14 14:25
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc104 kB2019-01-14 14:252019-01-14 14:25

       nss