Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zarządzenie nr 59/2019

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2190 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1510 z późniejszymi zmianami) .

 § 1

 1. Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

 • Oddział Neurochirurgiczny,
 • Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ,
 • Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych z Pracownią Endoskopii,
 • Oddział Neurologiczny,
 • Oddział Patologii Noworodka i Niemowląt,
 • Oddział Noworodkowy,
 • Oddział Hematologii,
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,
 • Oddział Ginekologiczno – Położniczy,
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy.

 

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii – wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia w zakresie:

─ Oddział Ginekologiczno – Położniczy,

─ Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej,

─ Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,

─ Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,

─ Oddział Otolaryngologii,

─ Oddział Okulistyki.

PAKIET 3

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Patomorfologii w zakresie: diagnostyki patomorfologicznej preparatów:

- wykonywanie biopsji cienkoigłowej – podanie ceny za jedną zmianę ogniskową,

- ocena mikroskopowa biopsji cienkoigłowej – cena za jedną zmianę,

- wykonanie i ocena badania śródoperacyjnego – cena za jedno badanie,

- diagnozowania preparatów histopatologicznych – cena za jeden preparat / bloczek,

- ocena cytologii ginekologicznej – cena za jedno badanie,

- pobranie wycinków z materiału tkankowego – cena za 1 wycinek.

PAKIET 4

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  w zakresie:

 • pielęgniarka/pielęgniarz,
 • położna.

 § 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
  • lek. Maciej Skwarna – Przewodniczący Komisji
  • Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji
  • Wykręt Barbara - Członek Komisji
  • Białka Joanna - Członek Komisji
 1. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4  do niniejszego Zarządzenia.

 § 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2019 r., o godz. 11:00.

 § 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

 Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Bielsku-Białej

 

 Z UPOWAŻNIENIA

 lek. med. Wojciech Muchacki

 Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa

Załączniki:
Pobierz plik (załacznik nr 1.pdf)załacznik nr 1.pdf334 kB2019-05-31 13:242019-05-31 13:24
Pobierz plik (załacznik nr 2.pdf)załacznik nr 2.pdf286 kB2019-05-31 13:242019-05-31 13:24
Pobierz plik (załacznik nr 3.pdf)załacznik nr 3.pdf522 kB2019-05-31 13:242019-05-31 13:24
Pobierz plik (załacznik nr 4.pdf)załacznik nr 4.pdf572 kB2019-05-31 13:242019-05-31 13:24