Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zarządzenie nr 73/2019

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 1 lipca 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

 

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2190 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1510 z późniejszymi zmianami) .

 

§ 1

 1. Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie                           z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

 1. Oddział Neurochirurgiczny,
 2. Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ,
 3. Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych z Pracownią Endoskopii,
 4. Oddział Neurologiczny,
 5. Oddział Patologii Noworodka,
 6. Oddział Noworodkowy,
 7. Oddział Hematologii,
 8. Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,
 9. Oddział Ginekologiczno – Położniczy,
 10. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 11. Szpitalny Oddział Ratunkowy.

 

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pracownią Audiologiczną i Pracownią Endoskopii oraz Poradni Otolaryngologicznej wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Oddziału Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pracownią Audiologiczną  i Pracownią Endoskopii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

PAKIET 3

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku – Białej

 

PAKIET 4

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań ECHO serca u pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

PAKIET 5

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji                      wzakresie:

 1. pielęgniarka/pielęgniarz,
 2. położna,
 3. pielęgniarka anestezjologiczna do znieczuleń,
 4. diagnosta laboratoryjny,
 5. technik analityki medycznej

 

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 3

 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
  1. lek. Maciej Skwarna – Przewodniczący Komisji
  2. Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji
  3. Wykręt Barbara - Członek Komisji

 

 1. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4                     do niniejszego Zarządzenia.

 

 

 

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2019 r., o godz. 11:00.

 

 

 

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

 

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

 

 

 

 

 Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

lek. Ryszard Batycki

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (zarządzenie.doc)zarządzenie.doc55 kB2019-07-01 15:442019-07-01 15:44
Pobierz plik (załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc)załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc65 kB2019-07-01 15:452019-07-01 15:45
Pobierz plik (załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc84 kB2019-07-01 15:452019-07-01 15:45
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc76 kB2019-07-01 15:452019-07-01 15:45
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc107 kB2019-07-01 15:452019-07-01 15:45