Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zarządzenie nr 81/2014

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 8 lipca 2014 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                       w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) w związku z art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art., art.147-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz.1027 z późn.zm.) oraz na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białejzarządzam, co następuje:

§ 1

1.      Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert:

I. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i
w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Szpitalny Oddział Ratunkowy,

2)      Oddział Neurologiczny,

3)      Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych z Pracownią Endoskopii,

4)      Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ,

5)      Oddział Okulistyczny,

6)      Oddział Ginekologiczno – Położniczy,

7)      Oddział Neurochirurgiczny,

8)      Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

 

II. konsultacji lekarskich w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
z zakresu:

1)      chirurgii szczękowo - twarzowej,

 

III. na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Poradniach/Zakładach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Poradnia Diabetologii Dziecięcej,

2)      Poradnia Okulistyczna,

3)      Zakład Rehabilitacji,

 

IV. na udzielanie świadczeń zdrowotnychprzez osobylegitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie:

1)      pielęgniarki i położnej

2)      ratownika medycznego z uprawnieniami kierowcy

3)      technika elektroradiologii

2. Ustalam treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1.      Powołuję  Komisję Konkursową w składzie:

1)      lek. Wojciech Muchacki - Przewodniczący Komisji

2)      Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji

3)      Białka Joanna - Członek Komisji

2.      Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2014 r., o godz. 12:00.

 

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

w Bielsku-Białej

                                                                                               Ryszard Batycki

Załączniki:

 

Download this file (Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc)Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc

Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc