Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zarządzenie nr 6/2020
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 10 stycznia 2020 r.
 
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert
podstawa prawna
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2190 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153               i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1373 z późniejszymi zmianami) .
 
§ 1
Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:
 
PAKIET 1
udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.
 
PAKIET 2
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji 
w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik medyczny Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 
§ 2
Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym 
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1) lek. Krzysztof Pliszek– Przewodniczący Komisji
2) Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji
3) Białka Joanna – Członek Komisji
2. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 4
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2020 r., o godz. 11:00.
 
§ 5
Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.
 
 
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska
Załączniki:
Pobierz plik (załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc)załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc47 kB2020-01-10 13:032020-01-10 13:03
Pobierz plik (załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc58 kB2020-01-10 13:042020-01-10 13:04
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc74 kB2020-01-10 13:042020-01-10 13:04
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc91 kB2020-01-10 13:042020-01-10 13:04