Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zarządzenie nr 7/2020
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 13.01.2020r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert dotyczącego wykonywania badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej  w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.

Podstawa prawna

art. 26 ust.1, 3 oraz 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art.148 ust.1, art.149, art.150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz.1373 z późn. zm.) 

 

§ 1

1. Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

2. Ustalam treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym w § 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)      Krzysztof Pliszek– Przewodniczący Komisji
2)      Katarzyna Sobańska  - Sekretarz Komisji
4)      Anna Bajorska - Członek Komisji


2. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu ofert, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2020r. o godz. 11:00

 

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

   

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska

Załączniki:
Pobierz plik (umowa.docx)umowa.docx26 kB2020-01-14 08:562020-01-14 08:56
Pobierz plik (załacznik nr 1.docx)załacznik nr 1.docx24 kB2020-01-14 08:572020-01-14 08:57
Pobierz plik (załacznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.docx)załacznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.docx30 kB2020-01-14 08:572020-01-14 08:57
Pobierz plik (załacznik nr 4 SWKO.docx)załacznik nr 4 SWKO.docx40 kB2020-01-14 08:572020-01-14 08:57
Pobierz plik (załącznik nr 1 do Umowy.docx)załącznik nr 1 do Umowy.docx39 kB2020-01-14 08:572020-01-14 08:57
Pobierz plik (załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx)załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx33 kB2020-01-14 08:572020-01-14 08:57
Pobierz plik (załącznik nr 3 do Umowy .docx)załącznik nr 3 do Umowy .docx23 kB2020-01-14 08:572020-01-14 08:57