Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zarządzenie nr 123/2020
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 295 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153               i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1398 z późniejszymi zmianami) .

§ 1

Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  w zakresie pielęgniarka/pielęgniarzw:

1)      Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,
2)      Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
3)      Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym,
4)      Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
5)      Oddziale Hematologii,
6)      Oddziale Neurochirurgicznym,
7)      Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
8)      Centralnym Blok Operacyjnym,

Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej.

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  wzakresie pielęgniarka/pielęgniarz anestezjologiczna/y– udział w znieczuleniach do zabiegów operacyjnych i praca w Odcinku Pooperacyjnym Centralnego Bloku Operacyjnego.

PAKIET 3

udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem przez lekarzy w zakresie anestezjologii – wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1.       Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)      dr n. med. Porębska Beata – Przewodniczący Komisji
2)      Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji
3)      Juraszek – Basa Alina – Członek Komisji
4)      Bachniak Marta – Członek Komisji

2.       Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4  do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2020 r., o godz. 13:00.

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Sabina Bigos - Jaworowska


 

Załączniki:
Pobierz plik (załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc)załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc51 kB2020-10-15 14:242020-10-15 14:24
Pobierz plik (załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc67 kB2020-10-15 14:242020-10-15 14:24
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc74 kB2020-10-15 14:242020-10-15 14:24
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc96 kB2020-10-15 14:242020-10-15 14:24