• S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

Załącznik do uchwały
nr V/12/4/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 21 września 2015 roku

 

STATUT
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
W BIELSKU - BIAŁEJ

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.    Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, zwany dalej „Szpitalem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2.    Podmiotem tworzącym Szpital jest Województwo Śląskie.

3.    Siedzibą Szpitala jest miasto Bielsko-Biała.

 

§ 2

1.    Szpital wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, pod numerem 000000013794.

2.    Szpital posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000063066.

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania

 

§ 3

Celem działania Szpitala jest:

1)   udzielanie świadczeń zdrowotnych służącychzachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

2)   promocja zdrowia.

 

§ 4

Do zadań Szpitala należy:

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych;

2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

3) prowadzenie działalności diagnostycznej;

4) świadczenie usług farmaceutycznych;

5) prowadzenie banku krwi;

6) prowadzenie działań z zakresu zdrowia publicznego, w tym profilaktyka chorób, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;

7) uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

8) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób;

9) orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy;

10) realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną   cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności.

 

§ 5

Szpital może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność, w tym działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza, polegającą na:    

1)     najmie, dzierżawie, oddaniu w użytkowanie aktywów trwałych Szpitala;

2)     świadczeniu usług hotelarskich;

3)     świadczeniu usług parkingowych;

4)     świadczeniu usług transportowych;

5)     świadczeniu usług gastronomicznych;

6)     świadczeniu usług utylizacji odpadów medycznych;

7)     świadczeniu usług pralniczych;

8)     świadczeniu usług medycyny sądowej;

9)     świadczeniu usług dezynfekcji i sterylizacji sprzętu medycznego;

10)świadczeniu usług kserograficznych;

11)prowadzeniu działalności szkoleniowej na rzecz osób posiadających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych;

12)udostępnianiu zasobów Szpitala  innym podmiotom w celu prowadzenia przez nie działalności szkoleniowej na rzecz osób posiadających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych;

13)udostępnianiu zasobów Szpitala i wykonywaniu świadczeń w związku
z prowadzeniem badań klinicznych;

14)przechowywaniu zwłok.

 

Rozdział 3

Organy i struktura organizacyjna

 

§ 6

Organami Szpitala są:

1)   Dyrektor;

2)   Rada Społeczna.

 

§ 7

1.    Dyrektor kieruje Szpitalem, reprezentuje go na zewnątrz, podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania i ponosi za nie odpowiedzialność.

2.    Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala i pełni wobec nich funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

 

§ 8

1.    W Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem:

1)  inicjującym i opiniodawczym Województwa Śląskiego;

2)  doradczym Dyrektora Szpitala.

2.    Radę Społeczną powołuje oraz odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego.

3.    W skład Rady Społecznej wchodzi od 7 do 11 osób, w tym:

1)  jako przewodniczący Marszałek Województwa Śląskiego lub osoba przez niego wyznaczona;

2) jako członkowie:

a)    przedstawiciel Wojewody Śląskiego,

b)   od 5 do 9 członków wybranych przez Sejmik Województwa Śląskiego.

4.    Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

5.    Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w następujących przypadkach:

1)   rezygnacji;

2)   nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

3)   choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań;

4)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5)   podjęcia zatrudnienia w Szpitalu;

6)   na wniosek organu uprawnionego do wskazania swojego przedstawiciela.

6.    W przypadku odwołania albo śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, uzupełnienie składu Rady Społecznej następuje z inicjatywy organu, którego ten członek był przedstawicielem. 

7.    Po upływie kadencji Rada Społeczna działa do czasu powołania składu osobowego kolejnej kadencji.

8.    Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje Marszałek Województwa Śląskiego.

 

§ 9

1.    Zadania Rady Społecznej określają przepisy Ustawy.

2.    Do zadań Rady Społecznej należy również wydawanie opinii w sprawach dotyczących Szpitala, jeżeli wymóg taki wynika z uchwały organu Województwa Śląskiego.

3.    Rada Społeczna może wyrazić opinię w sprawach istotnych dla funkcjonowania Szpitala, innych niż wymienione w ust. 1 i 2.

 

§ 10

1.    W skład Szpitala wchodzą przedsiębiorstwa, w których jest wykonywana działalność lecznicza:

1)    Szpital;

2)    Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna.

2.    W skład przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 1, wchodzą jednostki i komórki organizacyjne o charakterze medycznym.

3.    W Szpitalu funkcjonują komórki organizacyjne działalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielne stanowiska pracy.

4.    Organizację wewnętrzną Szpitala, w tym strukturę przedsiębiorstw, komórek organizacyjnych działalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny Szpitala.

 

 

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

 

§ 11

1.    Szpital prowadzi gospodarkę finansową opartą na zasadach określonych w Ustawie.

2.    Szpital prowadzi rachunkowość w oparciu o powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy.

3.    Zbycie aktywów trwałych Szpitala, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie (w tym skutkujące uzyskaniem środków finansowych) oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w odrębnej uchwale Zarządu Województwa Śląskiego.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

 

§ 12

Statut nadaje oraz wprowadza w nim zmiany w drodze stosownej uchwały Sejmik Województwa Śląskiego.

       nss