• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Załącznik do uchwały
nr V/12/4/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 21 września 2015 roku

 

STATUT
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
W BIELSKU - BIAŁEJ

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.    Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, zwany dalej „Szpitalem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2.    Podmiotem tworzącym Szpital jest Województwo Śląskie.

3.    Siedzibą Szpitala jest miasto Bielsko-Biała.

 

§ 2

1.    Szpital wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, pod numerem 000000013794.

2.    Szpital posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000063066.

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania

 

§ 3

Celem działania Szpitala jest:

1)   udzielanie świadczeń zdrowotnych służącychzachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

2)   promocja zdrowia.

 

§ 4

Do zadań Szpitala należy:

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych;

2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

3) prowadzenie działalności diagnostycznej;

4) świadczenie usług farmaceutycznych;

5) prowadzenie banku krwi;

6) prowadzenie działań z zakresu zdrowia publicznego, w tym profilaktyka chorób, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;

7) uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

8) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób;

9) orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy;

10) realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną   cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności.

 

§ 5

Szpital może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność, w tym działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza, polegającą na:    

1)     najmie, dzierżawie, oddaniu w użytkowanie aktywów trwałych Szpitala;

2)     świadczeniu usług hotelarskich;

3)     świadczeniu usług parkingowych;

4)     świadczeniu usług transportowych;

5)     świadczeniu usług gastronomicznych;

6)     świadczeniu usług utylizacji odpadów medycznych;

7)     świadczeniu usług pralniczych;

8)     świadczeniu usług medycyny sądowej;

9)     świadczeniu usług dezynfekcji i sterylizacji sprzętu medycznego;

10)świadczeniu usług kserograficznych;

11)prowadzeniu działalności szkoleniowej na rzecz osób posiadających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych;

12)udostępnianiu zasobów Szpitala  innym podmiotom w celu prowadzenia przez nie działalności szkoleniowej na rzecz osób posiadających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych;

13)udostępnianiu zasobów Szpitala i wykonywaniu świadczeń w związku
z prowadzeniem badań klinicznych;

14)przechowywaniu zwłok.

 

Rozdział 3

Organy i struktura organizacyjna

 

§ 6

Organami Szpitala są:

1)   Dyrektor;

2)   Rada Społeczna.

 

§ 7

1.    Dyrektor kieruje Szpitalem, reprezentuje go na zewnątrz, podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania i ponosi za nie odpowiedzialność.

2.    Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala i pełni wobec nich funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

 

§ 8

1.    W Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem:

1)  inicjującym i opiniodawczym Województwa Śląskiego;

2)  doradczym Dyrektora Szpitala.

2.    Radę Społeczną powołuje oraz odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego.

3.    W skład Rady Społecznej wchodzi od 7 do 11 osób, w tym:

1)  jako przewodniczący Marszałek Województwa Śląskiego lub osoba przez niego wyznaczona;

2) jako członkowie:

a)    przedstawiciel Wojewody Śląskiego,

b)   od 5 do 9 członków wybranych przez Sejmik Województwa Śląskiego.

4.    Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

5.    Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w następujących przypadkach:

1)   rezygnacji;

2)   nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

3)   choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań;

4)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5)   podjęcia zatrudnienia w Szpitalu;

6)   na wniosek organu uprawnionego do wskazania swojego przedstawiciela.

6.    W przypadku odwołania albo śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, uzupełnienie składu Rady Społecznej następuje z inicjatywy organu, którego ten członek był przedstawicielem. 

7.    Po upływie kadencji Rada Społeczna działa do czasu powołania składu osobowego kolejnej kadencji.

8.    Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje Marszałek Województwa Śląskiego.

 

§ 9

1.    Zadania Rady Społecznej określają przepisy Ustawy.

2.    Do zadań Rady Społecznej należy również wydawanie opinii w sprawach dotyczących Szpitala, jeżeli wymóg taki wynika z uchwały organu Województwa Śląskiego.

3.    Rada Społeczna może wyrazić opinię w sprawach istotnych dla funkcjonowania Szpitala, innych niż wymienione w ust. 1 i 2.

 

§ 10

1.    W skład Szpitala wchodzą przedsiębiorstwa, w których jest wykonywana działalność lecznicza:

1)    Szpital;

2)    Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna.

2.    W skład przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 1, wchodzą jednostki i komórki organizacyjne o charakterze medycznym.

3.    W Szpitalu funkcjonują komórki organizacyjne działalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielne stanowiska pracy.

4.    Organizację wewnętrzną Szpitala, w tym strukturę przedsiębiorstw, komórek organizacyjnych działalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny Szpitala.

 

 

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

 

§ 11

1.    Szpital prowadzi gospodarkę finansową opartą na zasadach określonych w Ustawie.

2.    Szpital prowadzi rachunkowość w oparciu o powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy.

3.    Zbycie aktywów trwałych Szpitala, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie (w tym skutkujące uzyskaniem środków finansowych) oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w odrębnej uchwale Zarządu Województwa Śląskiego.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

 

§ 12

Statut nadaje oraz wprowadza w nim zmiany w drodze stosownej uchwały Sejmik Województwa Śląskiego.