• S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej kończy realizację projektu pt. "Zdrowy Śląsk! Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej poprzez doposażenie i wymianę sprzętu medycznego"

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa X. „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” Działanie 10.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia”

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 15 543 153,00 zł. Planowane dofinansowanie ze środków UE wynosi 13 211  678,71 zł. Planowany wkład własny Szpitala wynosi 2 331 474,29 zł

W ramach projektu zakupiony został nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna w celu podniesienia jakości i dostępność świadczeń medycznych w placówce.

 


Sprzęt i aparatura medyczna zakupiona w projekcie:

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ


Rezonans magnetyczny – GE Signa Artist

 


ODDZIAŁ PATOLOGII NOWORODKA:

Inkubator otwarto – zamknięty – 8 szt.
Inkubator zamknięty – 2 szt.
Inkubator otwarty z lampą do fototerapii – 2 szt.
Respirator noworodkowy – 5 szt.
Mobilny nieinwazyjny system wspomagania oddechu z aparatem do nieinwazyjnego   
wspomagania oddechu metodą wysokich przepływów w skład którego wchodzą 3 szt. aparat……ów
System nieinwazyjnego wspomagania oddechu wyposażony w automatyczne 
 sterowanie podaży tlenku – 2 szt.
Lampa do fototerapii ze światłem LED – 2 szt.
Pompy infuzyjne strzykawkowe – 50 szt.
Pompy infuzyjne objętościowe 10 szt.
Stacja dokująca na 4 i 6  pomp 12 szt.
Bezinwazyjny miernik bilirubiny – 2 szt.
Odciągacz pokarmu – 2 szt.
Lampa zabiegowa – 1 szt.
Podwójna kolumna dla intensywnej terapii noworodka z podziałem na suchą i mokrą z wyposażeniem – 12 szt.
Zestaw 16 szt. kardiomonitorów intensywnej terapii wraz z centralą monitorującą oraz stacjami monitorującymi zintegrowany z HIS-em Szpitala

Oddział Patologii Noworodka – kolumny, zestaw monitorujący

Oddział Patologii Noworodka – kolumny, zestaw monitorujący, inkubatory


ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZY

Aparat KTG 6 szt. wraz z centralą – 1 kpl.
Aparat USG wysokiej klasy – 2 szt.
Aparat EKg – 1 szt.
Kardiomonitor 3 szt.
Diatermia – 1 szt.
Zestaw do laparoskopii i histeroskopii (do zabiegów ginekologicznych – 1 kpl.)
Łóżko porodowe – 5 szt.
Wanna do porodów i immersji wodnej – 1 szt.
Pompa infuzyjna – 10 szt.
Ssak – 2 szt.
Kolposkop – 1 szt.
Fotel zabiegowy – ginekologiczny – 2 szt.

Łóżko porodowe                                                              Aparat KTG
 

 

Wanna porodowa                                                            Analizator
 


ODDZIAŁ NOWORODKOWY:

Pulsoksymer  - 1 szt.
Inkubator otwarty z modułem resuscytacyjnym – 1 szt.
Inkubator otwarty jako stanowisko w Sali obserwacyjnej – 2 szt.
Lampa do fototerapii – 2 szt.
Kardiomonitor dla noworodków– 1 szt.
Miernik bilirubiny – 1 szt.
Aparat do gazometrii – 1 szt.


Inkubator otwarty                                                             Odciągacz pokarmu
  


ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY:

System wysiłkowy z bieżnią – 1 kpl
Aparat EKG – 1 szt.
Kardiomonitor niższej klasy – 2 szt.
Defibrylator – 2 szt.
Ssaki – 1 szt.
Zestaw 6 szt. kardiomonitorów dla odcinka intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z centralą monitorującą– 1 kpl.
Aparat USG z Dopplerem i głowicą przezprzełykową

Zestaw monitorujący                                                         Echo serca
  

Defibrylator

System wysiłkowy

 


ODDZIAŁ ORTOPEDYCZNO-URAZOWY:

Aparat RTG przewoźny śródoperacyjny z ramieniem C użytkowany na Centralnym Bloku Operacyjnym – 2 szt.
Łózko elektryczne – ortopedyczne – 30 szt.
Wiertarka do zabiegów mikrochirurgii ręki i stopy – 1 szt.
Wózek anestezjologiczny – 2 szt.
Aparat do znieczulania użytkowany na Bloku Operacyjnym – 1 szt.

Łózko ortopedyczne                                                          Aparat RTG Ramię C
  

Aparat do znieczulenia

 


ODDZIAŁ UROLOGII I ONKOLOGII UROLOGICZNEJ:

Zestaw do diagnostyki i leczenia powierzchniowych nowotworów pęcherza moczowego – 1 szt.
Zestaw do biopsji fuzyjnej prostaty – 1 kpl.

Zestaw do biopsji fuzyjnej prostaty


 

 

       nss