Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

PACJENCI ZAKŁADU REHABILITACJI

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej informuje, że w związku z ogólnopolską akcją protestacyjną fizjoterapeutów w dniu 07.05.2019 r. Zakład Rehabilitacji będzie czynny od 6.45 do 14.35.

Za zaistniałe trudności w uzyskaniu świadczenia zdrowotnego przepraszamy.

Po dwóch latach realizacji w kwietniu 2019 r. została ukończona inwestycja Szpitala pn. „Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielska-Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowi i życia”.

Celem inwestycji było zwiększenie przestrzeni użytkowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, utworzenie obszaru segregacji  oraz poprawa układu funkcjonalno-użytkowego pomieszczeń oddziału w celu poprawy warunków oraz usprawnienia obsługi pacjentów w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Ponadto zakupiono również nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną wykorzystywany w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Łącznie wartość inwestycji ponad – 8 300 000 zł
Dofinasowanie zewnętrzne łącznie -  5 940 062,45 zł
Środki własne – 2 359 937,55 zł

W ramach inwestycji Szpital realizował dwa projekty, które uzyskały dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej w dwóch kolejnych edycjach konkursu: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  9.1. Infrastruktura Ratownictwa Medycznego w latach 2016 i 2017 r.

Pierwszy projekt - „Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielska-Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia” został zakwalifikowany do dofinasowania w październiku 2016 r. W ramach tego projektu zrealizowano przede wszystkim roboty związane z przebudową  pomieszczeń oddziału oraz zakupiono zabudowę meblową i w niewielkim zakresie sprzęt.
Wartość projektu wyniosła – 5 532 449,79 zł.
Dofinasowanie z POIŚ – 3 399 457,28 zł
Dotacja Województwa Śląskiego – 339 944,00 zł
Środki własne Szpitala – 1 793 048,51 zł

Drugi projekt – „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych w stanach zagrożenia zdrowia i życia”  uzyskał dofinasowanie w grudniu 2017 r. W ramach projektu zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną używane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Wartość projektu wyniosła – 2 591 180,34 zł
Dofinansowanie z POIŚ – 2 200 661,20 zł
Środki własne – 390 519,14 zł
Ponadto poza pokryciem wkładu własnego w wymienionych projektach Szpital z własnych środków sfinansował zakup wyposażenia dodatkowego oraz konieczne naprawy i remonty na łączną kwotę ponad 180 000zł.

Dzięki zrealizowanej inwestycji Szpital zyskał nowoczesny, przestronny Szpitalny Oddział Ratunkowy, spełniający wszystkie współczesne standardy związane z udzielaniem świadczeń medycznych pacjentom w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Oddane do użytkowania pomieszczenia są klimatyzowane, wyposażone w wentylację mechaniczną , węzły sanitarne. Mieszkańcy regionu mogą korzystać z nowoczesnego oddziału ratunkowego wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę medyczną.

 

 

UWAGA PACJENCI!

 

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na infekcje grypowe, w tym grypę AH1N1, od dnia 30 kwietnia 2019 r. zakaz odwiedzin pacjentów obowiązuje w Oddziale  Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,

 

Ryszard Batycki

    Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Bielsku-Białej

 

 

Bielsko- Biała, dnia 19.04.2019r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 41/2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 11.04.2019r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert  o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 5 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

Zarządzenie nr 41/2019

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2190 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1510 z późniejszymi zmianami) .

Bielsko-Biała, dnia 22.03.2019r

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 29/2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 18.03.2019r.,
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia,
że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 5 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Oferent Zakres Miejsce
PRAKTYKA LEKARSKA ANNA GRYSZKA ul. Powstańców Śląskich 69 44-178 Przyszowice udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej Szpitalny Oddział Ratunkowy
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA GABINET PEDIATRYCZNO-NEONATOLOGICZNY WŁODARCZYK ALEKSANDRA ul. Akademii Umiejętności 20 43-300 Bielsko Biała udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej Oddział Noworodkowy
INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNICZA JUSTYNA KOWALCZYK ul. Garbarska 4 43-430 Skoczów  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji położna
INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNICZA – GABRIELA STRACH ul. Szpotawicka 90 43-436 Górki Wielkie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji położna
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA Danuta Hulbój Koszarawa 219a 34-332 Koszarawa udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji pielęgniarka epidemiologiczna - koordynator

Dyrektor Szpitala
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
Ryszard Batycki

Zarządzenie nr 29/2019

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 18 marca 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

W związku z wygaszeniem ostatniego ogniska grypy informujemy, że z dniem 21 lutego 2019 r. została przywrócona możliwość odwiedzin pacjentów wszystkich Oddziałów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Bielsko- Biała, dnia 20.02.2019r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 19/2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego             w Bielsku – Białej  z dnia 13.02.2019r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 3 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

Zarządzenie nr 19/2019
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 13 lutego 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert