Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Jako jeden z niewielu w Polsce Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

            

 

 

Bielsko-Biała, dnia 16.05.2016r.

INFORMACJA

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury medycznej:

- parownik środków wziewnych „Drager” Vapor 19,3 Halotan

- parownik środków wziewnych „Ohmeda” ( Halotan)

- parownik środków wziewnych „Drager” Desfluran, elektryczny

- parownik środków wziewnych „Drager” Vapor, 2000 Sevofluran

- parownik środków wziewnych „Drager” Vapor, 2000 Isofluran

postanowiła:

Zarządzenie nr 53/2016

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Bielsko-Biała, dnia 09.05.2016r.

INFORMACJA

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury medycznej:

1) miksera do odczynników „Chemix”

2) lampy ciemniowej sufitowej

3) lampy ciemniowej ściennej

4) negatoskopu

5) negatoskopu

6) stacji do uzdatniania wody “Prima Elga”

7) przepustu dwukomorowego

postanowiła: wybrać ofertę :

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych życzymy wszystkim Paniom i Panom,

wykonującym ten zaszczytny zawód, pomyślności w życiu osobistym, sukcesów zawodowych

oraz spełnienia marzeń.

Z wyrazami szacunku i podziękowaniem za trud opieki nad chorymi w naszym Szpitalu.

 

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
mgr Barbara Przybyła

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Wojciech Muchacki

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Łukasz Matlakiewicz

Dyrektor Naczelny
Ryszard Batycki

Bielsko - Biała, dnia 04.05.2016r.

OGŁOSZENIE

o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

Zapraszamy na organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Senioralia.

Szczegóły w załączniku.

OGŁOSZENIE

o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży

następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

Bielsko-Biała, dnia 15.04.2016r.

INFORMACJA

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury medycznej:

- aparatów do reutylizacji dializatorów typ Renatron II Station System

- ssaka stomatologiczny „ASPINA”

- unitu stomatologiczny „CART”

- aparatu RTG „ORTH Oralix CEPH”

postanowiła:

licytację unieważnić
(nie wpłynęła żadna oferta)

W nawiązaniu do Światowego Dnia Zdrowia 2016 przebiegającego pod hasłem "Pokonaj cukrzycę" informujemy, że na portalu facebook na kanale Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem https://www.facebook.com/GlownyInspektoratSanitarny został zamieszczony quiz dotyczący cukrzycy dzięki, któremu można oszacować ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101

zatrudni Głównego Księgowego

 

Wymagania:

−  Wykształcenie wyższe,

−  5 lat pracy w służbach finansowo- księgowych, w tym 3 lata na stanowisku kierownika działu, wymagania określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013 poz. 885 ze zm.)

− Wiedza z zakresu pełnej księgowości, analizy finansowej oraz rachunkowości zarządczej. Biegła znajomość zagadnień księgowych, zasad rachunkowości oraz przepisów prawa bilansowego i podatkowego. Praktyczne umiejętności obsługi oprogramowania księgowo- finansowego. Umiejętność sporządzania prognoz ekonomicznych, finansowych i statystycznych. Znajomość działalności podmiotów leczniczych. Dobra organizacja pracy, samodzielność i odpowiedzialność, dyspozycyjność i zaangażowanie.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

− Organizowanie ewidencji księgowej, podatkowej- dotyczącej wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych.

− Opracowywanie projektów wewnętrznej dokumentacji.

− Prowadzenie ksiąg rachunkowych.

− Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego.

− Sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych.

− Kierowanie pracą podległych pracowników.

− Współpraca prawna z innymi Komórkami Szpitala, w tym z Działem Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

 

Oferta powinna zawierać:

− CV i list motywacyjny,

−  kopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe,

− oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997(t.j.Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze zm.).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 30 kwietnia 2016r. (decyduje data wpływu) oferty spełniającej wymogi określone w powyższym ogłoszeniu, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Rekrutacja –Główny Księgowy”, na adres:

Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej, 43-300 Bielsko- Biała, ul. Al. Armii Krajowej 101.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną.