Logowanie

  • S1
  • S2
  • S3
  • S4

     

 

 

Zarządzenie nr 53/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153               i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1398 z późniejszymi zmianami) .

Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Uchwały nr 2232/288/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie przyjęcia Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie z późniejszymi zmianami, Kodeksu cywilnego oraz Uchwały nr 13/2021 Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 30 marca 2021r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej dotyczącego zbycia poprzez sprzedaż składnika majątku trwałego.

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-300 Bielsko-Biała ogłasza przetarg na: zbycie poprzez sprzedaż lamp operacyjno-statywowych BHS-301 w liczbie 2 sztuk.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: sprzedaż Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, paliw ciekłych w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart flotowych na stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju, a w szczególności na terenie miasta Bielsko-Biała. Termin składania ofert: do dnia 20 maja 2021 r. do godz. 14.00.

Zmiany nr 1
do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu na
Sprzedaż Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku – Białej przy Al. Armii Krajowej 101, paliw ciekłych w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart flotowych na stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na trenie całego kraju, a w szczególności na terenie miasta Bielsko – Biała

znajdują się w załączonym poniżej pliku: zmiany nr 1 do zaproszenia do składania ofert sprzedaż paliw.pdf
 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101

poszukuje kandydata na stanowisko

diagnosta laboratoryjny w Pracowni Serologii

w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

Bielsko- Biała, dnia 27.04.2021r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 47/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 26.04.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 11 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

       nss