Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

OGŁOSZENIE
o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 16/2016 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 25.02.2016 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 3 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

 

Nazwa oferenta

zakres

Oddział / zakres

Anna Siemińska

43-502 Czechowice- Dziedzice, ul. Lipowska 36A

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka / pielęgniarz

Pielęgniarka

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że n/w oferty zostały odrzucone gdyż nie spełniały warunków Udzielającego zamówienia:

 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Izabela Noworyta

32-065 Krzeszowice,

Miękinia 138

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka / pielęgniarz

Pielęgniarka

INDYWIDULANA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. Michał Strączkowski

43-300 Bielsko- Biała,

ul. Jeżynowa 68a

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji internistycznych w Oddziale Neurologii

Oddział Neurologiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szpitala
Wojewódzkiego w Bielsku Białej
Ryszard Batycki

 

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury medycznej:

- aparatów do reutylizacji dializatorów typ Renatron II Station System

- ssaka stomatologiczny „ASPINA”

- unitu stomatologiczny „CART”

- aparatu RTG „ORTH Oralix CEPH”

postanowiła:

 

licytację unieważnić

(nie wpłynęła żadna oferta)

OGŁOSZENIE

o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

Lp.

Nazwa urządzenia medycznego

Ilość

Rok

Cena

 

 

(szt.)

produkcji

wywoławcza

 

 

 

 

za 1 szt.

1.

 Aparat do reutylizacji dializatorów,  typ Renatron II Station System

4

1999

1 738 ,00

2.

 Ssak stomatologiczny ASPINA

1

1999

167,00

3.

 Unit stomatologiczny CART

1 2008 517,00

4.

 Aparat RTG „ORTH Oralix CEPH”

1

1998

5 097,00

Szczegółowy wykaz urządzeń, zawierających nazwę, typ, rok produkcji, stopień zużycia

i oszacowana cenę wywoławczą, jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
Szpitala Wojewódzkiego.

Oferowany sprzęt można oglądać pod adresem: Bielsko - Biała Al. Armii Krajowej 101,
po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-20-61 lub wew. 2061 w godz.
od 9.00 - 11.00.

Oferty zakupu prosimy składać do dnia 10.03.2016r.do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala
w zamkniętych kopertach opisanych LICYTACJA APARATURY I SPRZĘTU
MEDYCZNEGO.

Regulamin przeprowadzenia licytacji w załączeniu.

Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed
terminem składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf)regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf1467 kB2016-02-29 14:072016-02-29 14:07
Pobierz plik (Aneks nr 1.pdf)Aneks nr 1.pdf355 kB2016-02-29 14:072016-02-29 14:07

Zarządzenie nr 16/2016
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 618 t.j. z późn. zm.) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 581 t.j. z późn. zm.)

 

§ 1

1.       Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Oddział Neurologiczny,

2)      Oddział Noworodkowy,

3)      Oddział Neurochirurgiczny,

4)      Szpitalny Oddział Ratunkowy,

5)      Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

PAKIET 2

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w następujących Poradniach/Zakładach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Poradnia Neurologiczna,

2)      Zakład Rehabilitacji.

 

PAKIET 3

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji internistycznych w Oddziale Neurologii.

 

PAKIET 4

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji wzakresie:

1)      pielęgniarka/pielęgniarz,

2)      położna.

 

2. Ustalam treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

1.       Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 

1)      lek. Wojciech Muchacki– Przewodniczący Komisji

2)      Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji

3)      Białka Joanna - Członek Komisji

4)      Sobańska Katarzyna - Członek Komisji

5)      Przybyła Barbara- Członek Komisji

 

2.       Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2016 r., o godz. 12:00.

 

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
Ryszard Batycki

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc)Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc49 kB2016-02-25 14:392016-02-25 14:39
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc64 kB2016-02-25 14:402016-02-25 14:40
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc81 kB2016-02-25 14:402016-02-25 14:40
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc77 kB2016-02-25 14:402016-02-25 14:40

INFORMACJA

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury medycznej:

1) aparatu RTG „Bucky Trauma Diagnost Optimus 50”
2) aparatu „Cobas Integra 800”
3) respiratora PB 7200

postanowiła wybrać ofertę :

I. w zakresie poz. 1) aparatu RTG „Bucky Trauma Diagnost Optimus 50”

 

Centrum Rozwoju Edukacji EDICON Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 57
61-891 Poznań

za kwotę – 4 500,00 zł

II. w zakresie poz.:

2) aparat „Cobas Integra 800”

3) respirator PB 7200

licytację  unieważnić ( nie wpłynęła żadna oferta).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 8/2016 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 22.01.2016r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 5 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

 

Nazwa oferenta

zakres

Oddział / zakres

INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA KRYSTYNA HANDEREK

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka / pielęgniarz

Pielęgniarka

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Krzysztof Rubys

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marcin Grzybowski

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA W MIEJSCU WEZWANIA lek. med. Danuta Zimmer

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Noworodkowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że n/w oferta została odrzucona gdyż nie spełniała warunków Udzielającego zamówienia:

 

ANNA OSOJCA Mgr Pielęgniarstwa

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka / pielęgniarz

Pielęgniarka

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szpitala

Wojewódzkiego w Bielsku Białej

Ryszard Batycki

OGŁOSZENIE

o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

Lp.

Nazwa urządzenia medycznego

 

 

Ilość

(szt.)

 

Rok

produkcji

 

Cena

wywoławcza

za 1 szt.

 

 

1.

aparat RTG „Bucky Trauma Diagnost Optimum 50

1

2000

4 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 aparat „Cobas Integra 800”

1

2005

3 662,00

 

 

 

 

 

 

3.

respirator PB 7200

1

 

1992

995,75

 

 

 

 

 

Szczegółowy wykaz urządzeń, zawierających nazwę, typ, rok produkcji, stopień zużycia
i oszacowana cenę wywoławczą, jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
Szpitala Wojewódzkiego.

Oferowany sprzęt można oglądać pod adresem: Bielsko - Biała Al. Armii Krajowej 101,
po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-20-61 lub wew. 2061 w godz.
od 9.00 - 11.00.

Oferty zakupu prosimy składać do dnia 12.02.2016r.do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala
w zamkniętych kopertach opisanych LICYTACJA APARATURY I SPRZĘTU
MEDYCZNEGO.

Regulamin przeprowadzenia licytacji.

Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed
terminem składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zarządzenie nr 8/2016
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 22 styczna 2016 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru  ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 618 t.j. z późn. zm.) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1              i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych            (Dz. U. z 2015r. poz.581 t.j. z późn. zm.)

 

1.       Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Oddział Neurologiczny,

2)      Oddział Noworodkowy,

3)      Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

4)      Szpitalny Oddział Ratunkowy.

 

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji wzakresie:

1)      pielęgniarka/pielęgniarz,

 

2. Ustalam treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1.       Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 

1)      lek. Wojciech Muchacki– Przewodniczący Komisji

2)      Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji

3)      Białka Joanna - Członek Komisji

4)      Sobańska Katarzyna - Członek Komisji

5)      Przybyła Barbara- Członek Komisji

 

2.       Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2016 r., o godz. 12:00.

§ 5

 

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
 w Bielsku-Białej
Ryszard Batycki

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc)Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc46 kB2016-01-22 14:502016-01-22 14:50
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc61 kB2016-01-22 14:502016-01-22 14:50
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc80 kB2016-01-22 14:502016-01-22 14:50
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc77 kB2016-01-22 14:502016-01-22 14:50

Bielsko-Biała, dnia 12.01.2016r.

INFORMACJA

     Informujemy, iż Komisja przetargowa, dotycząca sprzedaży:

1) aparatu RTG „Bucky Trauma Diagnost Optimum 50”

2) aparatu „Cobas Integra 800”

3) procesora video, typ CV-160 „Olympus”

4) respiratora PB 7200

postanowiła: wybrać ofertę :

1. w zakresie poz. 3 – procesor video, typ CV-160 „Olympus:

 

Przychodnia Weterynaryjna „Żyrafa”
Agnieszka Poździk
ul. Ofiar Grudnia 70 nr 40A
80-180 Gdańsk

za kwotę - 1 925,00 zł

2. w zakresie poz.:

1) aparat RTG „Bucky Trauma Diagnost Optimum 50”

2) aparat „Cobas Integra 800”

4) respirator PB 7200

licytację  unieważnić ( nie wpłynęła żadna oferta).