Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

           Bielsko - Biała, dnia 26.10.2016r.

OGŁOSZENIE
o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

 

Lp.

Nazwa urządzenia medycznego

Ilość

Rok

Cena

 

 

(szt.)

produkcji

wywoławcza

 

 

 

 

za 1 szt.

1.

Respirator transportowy „Medumat Basic”

1

2000

765,00

2.

Negatoskop 8-sekcyjny „Delux”

1

1998

134,50

3.

Sterylizator parowy MC-10

1

2001

1 500,00

4.

Destylator “DEM 20”

1

1999

73,50

5.

Redystylator “REL-5”

1

1999

114,00

6.

Waga lekarska WPL-150 LFW, mechaniczna

3

1998

66,50

Szczegółowy wykaz urządzeń, zawierających nazwę, typ, rok produkcji, stopień zużycia
i oszacowana cenę wywoławczą, jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
Szpitala Wojewódzkiego.

Oferowany sprzęt można oglądać pod adresem: Bielsko - Biała Al. Armii Krajowej 101,
po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-20-61 lub wew. 2061 w godz.
od 9.00 - 11.00.

Oferty zakupu prosimy składać do dnia 09.11.2016r.do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala
w zamkniętych kopertach opisanych LICYTACJA APARATURY I SPRZĘTU
MEDYCZNEGO.

Regulamin przeprowadzenia licytacji w załączeniu.

Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed
terminem składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Aneks nr 1.pdf)Aneks nr 1.pdf355 kB2016-10-31 11:372016-10-31 11:37
Pobierz plik (regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf)regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf1467 kB2016-10-31 11:372016-10-31 11:37

 

Bielsko-Biała, dnia 20.10.2016r.

INFORMACJA


           Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury medycznej:

 - respiratora transportowego „Medumat Basic”

- negatoskopu 8-sekcyjnego „Delux”

- sterylizatora parowego MC-10

- destylatora „DEM 20”

- redestylatora „REL-5”

- wagi lekarskiej WPL-150 LFW

postanowiła:

 

licytację unieważnić
(nie wpłynęła żadna oferta)

OGŁOSZENIE

o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

Bielsko- Biała, dnia 22.09.2016r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 86/2016 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 13.09.2016 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 1 złożoną na w/w konkurs ofertą.

W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

 

 

Indywidualna Praktyka Lekarska Sergiusz Chmielniak

 

ul. Urodzajna 1/22a

43-300 Bielsko Biała

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

            Dyrektor

               Szpitala Wojewódzkiego

     w Bielsku-Białej

        lek. med. Ryszard Batycki

Zarządzenie nr 86/2016
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 13 września 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 618 t.j. z późn. zm.) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 581 t.j. z późn. zm.)

 

§ 1

1.      Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ,
2)      Oddział Noworodkowy,
3)      Oddział Neurologii,
4)      Szpitalny Oddział Ratunkowy,
5)      Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,


PAKIET 2

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w następujących Poradniach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Poradnia Nefrologiczna,
2)      Poradnia Neurologiczna.

 

PAKIET 3

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji wzakresie:

1)      pielęgniarka/pielęgniarz,
2)      położna.

 

PAKIET 4

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji internistycznych w Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

2. Ustalam treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.§ 3

1.      Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 

1)      Dr n. med. Andrzej Krawczyk – Przewodniczący Komisji
2)      Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji
3)      Białka Joanna - Członek Komisji
4)      Sobańska Katarzyna - Członek Komisji
5)      Wykręt Barbara – Członek Komisji


2.      Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.


§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2016 r., o godz. 12:00.


§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.


Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
z up. Wojciech Muchacki

 

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc)Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc51 kB2016-09-13 13:172016-09-13 13:17
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc68 kB2016-09-13 13:182016-09-13 13:18
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc76 kB2016-09-13 13:182016-09-13 13:18
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc83 kB2016-09-13 13:182016-09-13 13:18

Bielsko-Biała, dnia 04.08.2016r.

INFORMACJA

         Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż unitu stomatologicznego postanowiła:

wybrać ofertę z następującą oferowaną ceną:

Joanna Kołodziejska - Lesisz
ul. Wyszogrodzka 8/178

03-337 Warszawa

za kwotę- 130,00 zł

 

 

Bielsko- Biała, dnia 04.08.2016r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 73/2016 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 19.07.2016 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 5 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

 

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Bożena Jabłońska

ul. Ruciana 57

43-316 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chorób Wewnętrznych i Hematologii

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maciej Bugajski

ul. Sosnowa 21

34-300 Żywiec

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chorób Wewnętrznych i Hematologii

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK.MED. KATARZYNA KIECAK

ul. Obfita 22

43-300 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Jednocześnie informujemy, że n/w oferty zostały odrzucone gdyż nie spełniała warunków Udzielającego zamówienia:

 

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. AGNIESZKA KUBALA

ul. Olszówka 149c

43-300 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chorób Wewnętrznych i Hematologii

JOLANTA CHROMIK INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

ul. Słoneczna 32

43-340 Kozy

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chorób Wewnętrznych i Hematologii

    Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej

Z UPOWAŻNIENIA
lek. med. Wojciech Muchacki
ZASTĘPCA DYREKTORA D/S LECZNICTWA

Bielsko - Biała, dnia 26.07.2016r.

OGŁOSZENIE
o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży następującą aparaturę i sprzęt medyczny:
 

Lp.

Nazwa urządzenia medycznego

Ilość

Rok

Cena

 

 

(szt.)

produkcji

wywoławcza

 

 

 

 

za 1 szt.

1.

Unit stomatologiczny

1

2008

129,25

Szczegółowy wykaz urządzeń, zawierających nazwę, typ, rok produkcji, stopień zużycia i oszacowana cenę wywoławczą, jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala Wojewódzkiego.

Oferowany sprzęt można oglądać pod adresem: Bielsko - Biała Al. Armii Krajowej 101, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-20-61 lub wew. 2061 w godz. od 9.00 - 11.00.

Oferty zakupu prosimy składać do dnia 04.08.2016r.do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala w zamkniętych kopertach opisanych LICYTACJA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

Regulamin przeprowadzenia licytacji w załączeniu.

Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed terminem składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.