Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zarządzenie nr 73/2016

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 19 lipca 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                       w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Bielsko-Biała, dnia 12.07.2016r.

INFORMACJA

           Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury medycznej:
1) naświetlarki „Curix ID Kamera”
2) myjni ETD 2 Plus

postanowiła:

licytację unieważnić
(nie wpłynęła żadna oferta)

Bielsko-Biała, dnia 27.06.2016r.

INFORMACJA

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury medycznej:

1) naświetlarki „Curix ID Kamera”

2) myjni ETD 2 Plus

postanowiła:

licytację unieważnić
(nie wpłynęła żadna oferta)

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 66/2016 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 14.06.2016 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 2 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Indywidualna Praktyka Lekarska Dorota Opozda
43-300 Bielsko Biała
ul. Urodzajna 1/22a

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Bartłomiej Strzała Indywidualna Praktyka Lekarska
43-316 Bielsko Biała
Aleja Armii Krajowej 101

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Dyrektor Szpitala
Wojewódzkiego w Bielsku Białej
Ryszard Batycki

Bielsko - Biała, dnia 17.06.2016r.

OGŁOSZENIE
o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

Lp.

Nazwa urządzenia medycznego

Ilość

(sztuk)

Rok produkcji

Cena wywoławcza za 1 sztukę

1.

Naświetlarka „Curix ID Kamera”

1

2002

476,00

2.

Myjnia ETD 2 Plus

1

2001

3 384,00

Szczegółowy wykaz aparatury i sprzętu medycznego zawierających nazwę, typ, rok produkcji, stopień zużycia i oszacowaną cenę wywoławczą, jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala Wojewódzkiego. Oferowany sprzęt można oglądać pod adresem: Bielsko - Biała Al. Armii Krajowej 101, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-20-61 lub wew. 2061 w godz. od 9.00 - 11.00.

Oferty zakupu prosimy składać do dnia 27.06.2016r.do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala w zamkniętych kopertach opisanych LICYTACJA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

Regulamin przeprowadzenia licytacji w załączeniu.

Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed terminem składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Aneks nr 1.pdf)Aneks nr 1.pdf355 kB2016-06-22 10:562016-06-22 10:56
Pobierz plik (regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf)regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf1467 kB2016-06-22 10:562016-06-22 10:56

Bielsko-Biała, dnia 17.06.2016r.

INFORMACJA

 Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury medycznej:

1) miksera do odczynników „Chemix”

2) lampy ciemniowej sufitowej

3) lampy ciemniowej ściennej

4) negatoskopów

5) przepustu dwukomorowego

postanowiła:

licytację unieważnić
(nie wpłynęła żadna oferta)

INFORMACJA

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury medycznej:

- parownik środków wziewnych „Drager” Vapor 19,3 Halotan

- parownik środków wziewnych „Ohmeda” ( Halotan)

- parownik środków wziewnych „Drager” Desfluran, elektryczny

- parownik środków wziewnych „Drager” Vapor, 2000 Sevofluran

- parownik środków wziewnych „Drager” Vapor, 2000 Isofluran

 

postanowiła:

licytację unieważnić
(nie wpłynęła żadna oferta)

Zarządzenie nr 66/2016
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 618 t.j. z późn. zm.) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 581 t.j. z późn. zm.)

§ 1


1.    Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

Przedmiot zamówienia

PAKIET 1
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:
1)    Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ,
2)    Oddział Noworodkowy,
3)    Oddział Neurologii,
4)    Szpitalny Oddział Ratunkowy,
5)    Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

PAKIET 2
udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w następujących Poradniach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:
1)    Poradnia Nefrologiczna,
2)    Poradnia Neurologiczna.

PAKIET 3
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie:
1)    pielęgniarka/pielęgniarz,
2)    położna.

PAKIET 4
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji internistycznych w Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.


2. Ustalam treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym w § 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 § 3

 


1.    Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)    lek. Wojciech Muchacki– Przewodniczący Komisji
2)    Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji
3)    Białka Joanna - Członek Komisji
4)    Sobańska Katarzyna - Członek Komisji
5)    Wykręt Barbara – Członek Komisji

2.    Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.


§ 4Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2016 r., o godz. 12:00.
 


§ 5Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 


§ 6Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.


 Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
               w Bielsku-Białej
            Ryszard Batycki

Załączniki:
Pobierz plik (zarządzenie.doc)zarządzenie.doc48 kB2016-06-15 07:012016-06-15 07:01
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc)Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc49 kB2016-06-15 07:012016-06-15 07:01
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc68 kB2016-06-15 07:052016-06-15 07:05
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc72 kB2016-06-15 07:052016-06-15 07:05
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc83 kB2016-06-15 07:062016-06-15 07:06

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101

poszukuje kandydata na stanowisko

Referenta Działu Organizacji i Nadzoru

Opis stanowiska:

 • w zakresie zadań Kancelarii - prowadzenie dziennika korespondencyjnego   korespondencji  wychodzącej,
 • pełnienie zastępstwa w Sekretariacie Dyrektora,
 • wykonywanie czynności administracyjno - biurowych związanych z obsługą prawną Szpitala.

OGŁOSZENIE
o licytacji aparatury i sprzętu medycznego


Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży następującą aparaturę i sprzęt medyczny:
 

Lp.

Nazwa urządzenia medycznego

Ilość

(szt.)

 

Rok

produkcji

 

Cena

wywoławcza

za 1 szt.

 

 

 

 

1.

 Mikser do odczynników „Chemix”

1

2011

459,70

2.

 Lampa ciemniowa sufitowa

1

1998

12,00

3.

 Lampa ciemniowa ścienna

2

1998

7,00

4.

Negatoskop

1

1998

11,75

5.

Negatoskop

1

2000

11,75

6.

Przepust dwukomorowy

1

1999

71,25


Szczegółowy wykaz urządzeń, zawierających nazwę, typ, rok produkcji, stopień zużycia i oszacowana cenę wywoławczą, jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala Wojewódzkiego.
Oferowany sprzęt można oglądać pod adresem: Bielsko - Biała Al. Armii Krajowej 101, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-20-61 lub wew. 2061 w godz. od 9.00 - 11.00. Oferty zakupu prosimy składać do dnia 17.06.2016r. do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala w zamkniętych kopertach opisanych LICYTACJA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

Regulamin przeprowadzenia licytacji w załączeniu.

Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed terminem składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Załączniki:
Pobierz plik (Aneks nr 1.pdf)Aneks nr 1.pdf355 kB2016-06-10 14:142016-06-10 14:14
Pobierz plik (regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf)regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf1467 kB2016-06-10 14:142016-06-10 14:14