Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 8/2016 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 22.01.2016r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 5 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

 

Nazwa oferenta

zakres

Oddział / zakres

INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA KRYSTYNA HANDEREK

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka / pielęgniarz

Pielęgniarka

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Krzysztof Rubys

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marcin Grzybowski

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA W MIEJSCU WEZWANIA lek. med. Danuta Zimmer

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Noworodkowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że n/w oferta została odrzucona gdyż nie spełniała warunków Udzielającego zamówienia:

 

ANNA OSOJCA Mgr Pielęgniarstwa

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka / pielęgniarz

Pielęgniarka

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szpitala

Wojewódzkiego w Bielsku Białej

Ryszard Batycki

OGŁOSZENIE

o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

Lp.

Nazwa urządzenia medycznego

 

 

Ilość

(szt.)

 

Rok

produkcji

 

Cena

wywoławcza

za 1 szt.

 

 

1.

aparat RTG „Bucky Trauma Diagnost Optimum 50

1

2000

4 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 aparat „Cobas Integra 800”

1

2005

3 662,00

 

 

 

 

 

 

3.

respirator PB 7200

1

 

1992

995,75

 

 

 

 

 

Szczegółowy wykaz urządzeń, zawierających nazwę, typ, rok produkcji, stopień zużycia
i oszacowana cenę wywoławczą, jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
Szpitala Wojewódzkiego.

Oferowany sprzęt można oglądać pod adresem: Bielsko - Biała Al. Armii Krajowej 101,
po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-20-61 lub wew. 2061 w godz.
od 9.00 - 11.00.

Oferty zakupu prosimy składać do dnia 12.02.2016r.do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala
w zamkniętych kopertach opisanych LICYTACJA APARATURY I SPRZĘTU
MEDYCZNEGO.

Regulamin przeprowadzenia licytacji.

Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed
terminem składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zarządzenie nr 8/2016
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 22 styczna 2016 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru  ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 618 t.j. z późn. zm.) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1              i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych            (Dz. U. z 2015r. poz.581 t.j. z późn. zm.)

 

1.       Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Oddział Neurologiczny,

2)      Oddział Noworodkowy,

3)      Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

4)      Szpitalny Oddział Ratunkowy.

 

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji wzakresie:

1)      pielęgniarka/pielęgniarz,

 

2. Ustalam treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1.       Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 

1)      lek. Wojciech Muchacki– Przewodniczący Komisji

2)      Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji

3)      Białka Joanna - Członek Komisji

4)      Sobańska Katarzyna - Członek Komisji

5)      Przybyła Barbara- Członek Komisji

 

2.       Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2016 r., o godz. 12:00.

§ 5

 

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
 w Bielsku-Białej
Ryszard Batycki

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc)Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc46 kB2016-01-22 14:502016-01-22 14:50
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc61 kB2016-01-22 14:502016-01-22 14:50
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc80 kB2016-01-22 14:502016-01-22 14:50
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc77 kB2016-01-22 14:502016-01-22 14:50

Bielsko-Biała, dnia 12.01.2016r.

INFORMACJA

     Informujemy, iż Komisja przetargowa, dotycząca sprzedaży:

1) aparatu RTG „Bucky Trauma Diagnost Optimum 50”

2) aparatu „Cobas Integra 800”

3) procesora video, typ CV-160 „Olympus”

4) respiratora PB 7200

postanowiła: wybrać ofertę :

1. w zakresie poz. 3 – procesor video, typ CV-160 „Olympus:

 

Przychodnia Weterynaryjna „Żyrafa”
Agnieszka Poździk
ul. Ofiar Grudnia 70 nr 40A
80-180 Gdańsk

za kwotę - 1 925,00 zł

2. w zakresie poz.:

1) aparat RTG „Bucky Trauma Diagnost Optimum 50”

2) aparat „Cobas Integra 800”

4) respirator PB 7200

licytację  unieważnić ( nie wpłynęła żadna oferta).

 

Bielsko - Biała, dnia 04.01.2016r.

O G Ł O S Z E N I E o licytacji
a
paratury isprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 95/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 08.12.2015 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 21 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

 

Nazwa oferenta

zakres

Oddział / zakres

Pindel Agnieszka

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka / pielęgniarz

Pielęgniarka

Pietras Mirosława

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka / pielęgniarz

Pielęgniarka

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA GABINET OKULISTYCZNY W MIEJSCU WEZWANIA           lek. med. Grażyna Tyszkiewicz

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

Poradnia okulistyczna

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA GABINET OKULISTYCZNY W MIEJSCU WEZWANIA           lek. med. Grażyna Tyszkiewicz

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Okulistyczny

 

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ANDRZEJ GRYBOŚ

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w zakresie anestezjologii- wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych wraz z konsultacją

Znieczulenie wraz z konsultacją

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ANDRZEJ GRYBOŚ

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA ANNA DEBUDAJ

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka / pielęgniarz

     Pielęgniarka

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska                     dr med. Robert Drabczyk

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ

STYRKOSZ PIOTR Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

KUBICA MATEUSZ MALANDRO

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

Mateusz Solich – prywatna praktyka pielęgniarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz

Pielęgniarz

MARGO SUCHOŃSKA JOLANTA

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz

Pielęgniarka

Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Magdalena Firlej- Pruś

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

PRAKTYKA LEKARSKA

lek. Maciej Skwarna

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Dorota Opozda

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Dorota Opozda

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w zakresie anestezjologii- wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych wraz z konsultacją

Znieczulenie wraz z konsultacją

EMMED Ewa Mikła

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz

 

Pielęgniarka

Marta Kostuś- Toruńska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Jednocześnie informujemy, że n/w oferty zostały odrzucone gdyż nie spełniały warunków Udzielającego zamówienie:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Bożena Jabłońska

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marcin Grzybowski

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marcin Grzybowski

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w zakresie anestezjologii- wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych wraz z konsultacją

Znieczulenie wraz z konsultacją

 

Dyrektor Szpitala

Wojewódzkiego w Bielsku Białej

Ryszard Batycki

Bielsko-Biała, dnia 10.12.2015r.

 

INFORMACJA

         Informujemy, iż Komisja przetargowa, dotycząca sprzedaży:

- aparatu RTG „Bucky Trauma Diagnost Optimum 50”
- aparatu „Cobas Integra 800”
- procesora video, typ CV-160 „Olympus”
- respiratora PB 7200

postanowiła:

licytację unieważnić
(nie wpłynęła żadna oferta)

Bielsko-Biała, dnia 09.12.2015r.

 

INFORMACJA

         Informujemy, iż Komisja przetargowa, dotycząca sprzedaży lasera okulistycznego VISULAS 532 postanowiła:

wybrać ofertę z następującą oferowaną ceną:

 

OKULISTYKA KLEPACKI
dr n med. Ryszard Klepacki
ul. Górska 66
43-318 Bielsko-Biała

za kwotę  - 14 500,00 zł

Zarządzenie nr   95/2015

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 08 grudnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

OGŁOSZENIE o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny: