Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zarządzenie nr 166/2020
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 295 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153  i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1398 z późniejszymi zmianami) .

§ 1

Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

PAKIET 1

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji w dziedzinie neurologii dziecięcej w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej.

PAKIET 2

Udzielanie świadczeń zdrowotnych wzakresie diagnosty laboratoryjnego w Pracowni Serologicznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej.

W imieniu  pacjentów i personelu Oddziału Patologii Noworodka serdecznie dziękujemy Zuchom i Harcerzom z III Szczepu Harcerskiego ARGEMONIA Hufca Beskidzkiego ZHP za odwiedziny i podzielenie się Betlejemskim Światłem Pokoju, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami.
 Sympatyczni goście przynieśli również oliwki, kremy i chusteczki dla naszych małych pacjentów.
Dziękujemy za upominki i pamięć w tych trudnych czasach pandemii SARS -CoV-2.

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 12.01.2021r. o godzinie 12:30 przez komisję przetargową.

 1. Termin związania ofertą sprzedający określa na 30 dni od terminu otwarcia ofert.
 2. Rodzaj, typ, ilość pojazdu objętego postępowaniem oraz cena wywoławcza:

Samochód osobowy marki FORD model FT 100 2,5 TD o następujących parametrach:

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 155/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 17.12.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 1 złożoną na w/w konkurs ofertą.

 

W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

 

Oferent

zakres

miejsce / zakres

 

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA WYŁĄCZNIE W MIEJSCU WEZWANIA SPECJALISTA NEUROLOG LEK. Wojciech Rodak

 

ul. Gen. T. Kutrzeby 9

43-316 Bielsko Biała

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

 

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

 

Dyrektor Szpitala

Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Sabina Bigos - Jaworowska

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 153/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 14.12.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 4 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

 

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

 

Oferent

zakres

miejsce

Marek Korus

 

ul. Żwirki i Wigury 18

34-120 Andrychów

 

 

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortopedyczno - Urazowej Szpitala Wojewódzkiego                   w Bielsku – Białej

 

Poradnia Ortopedyczno - Urazowa

KAMIL GIBALEWICZ – INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

 

Al. Armii Krajowej 101

43-316 Bielsko Biała

 

 

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortopedyczno - Urazowej Szpitala Wojewódzkiego            w Bielsku – Białej

 

Poradnia Ortopedyczno - Urazowa

PRAKTYKA LEKARSKA – MONIKA PILARZ-MIROCHA

 

ul. Kazimierza Pułaskiego 9/11

43-300 Bielsko Biała

 

 

udzielanie konsultacji lekarskich                        w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego                w Bielsku Białej z zakresu chirurgii kręgosłupa, wykonywanie czynności polegających na kwalifikacji do leczenia chirurgicznego kręgosłupa, wykonywaniu zabiegów, niezbędnych konsultacji z tym związanych, opieki przed i pooperacyjnej jak również zaplanowanie dalszego postępowania po wypisaniu ze Szpitala.

 

 

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA TOMASZ WĄDEK

 

ul. Świerkowa 16

42-609 Tarnowskie Góry

 

 

udzielanie konsultacji lekarskich                       w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego              w Bielsku Białej z zakresu chirurgii kręgosłupa, wykonywanie czynności polegających na kwalifikacji do leczenia chirurgicznego kręgosłupa, wykonywaniu zabiegów, niezbędnych konsultacji z tym związanych, opieki przed i pooperacyjnej jak również zaplanowanie dalszego postępowania po wypisaniu ze Szpitala.

 

 

 

 

Dyrektor Szpitala

Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Sabina Bigos - Jaworowska

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 152/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 14.12.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 1 złożoną na w/w konkurs ofertą.

 

W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

 

 

Oferent

zakres

miejsce / zakres

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA GABINET PEDIATRYCZNO-NEONATOLOGICZNY WŁODARCZYK ALEKSANDRA

 

ul. Ak. Umiejętności 20

43-300 Bielsko Biała

 

 

zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziale Noworodkowym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej oraz pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Oddziału

 

Oddział Noworodkowy

 

Dyrektor Szpitala

Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Sabina Bigos - Jaworowska

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 151/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 14.12.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 8 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

 

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

 

Oferent

zakres

miejsce / zakres

Praktyka Lekarska Agata Grabowska-Sopniewska

 

ul. Jaroszowicka 149

43-100 Tychy

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

 

Oddział Patologii Noworodka

Marek Korus

 

ul. Żwirki i Wigury 18

34-120 Andrychów

 

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

OCHMAŃSKA-LAB ANNA OCHMAŃSKA

 

ul. Józefa Nojego 10/28

32-600 Oświęcim

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

diagnosta laboratoryjny                      w Pracowni Bakteriologicznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

PRACOWNIA HACCP I DOBRYCH PRAKTYK Wojciech Świstun

 

ul. Roztoki 3/66

43-316 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

 

diagnosta laboratoryjny do wykonywania badań z zakresu autoimmunologii w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

Barbara ELLMANN

 

ul. Żywiecka 117

34-312 Międzybrodzie Bialskie

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz w następujących Poradniach Szpitala Wojewódzkiego                w Bielsku -Białej

 

Poradnia Urologiczna

Jolanta Kłaptocz

 

Jasienica 262

43-385

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz w następujących Poradniach Szpitala Wojewódzkiego                w Bielsku -Białej

 

Poradnia Ortopedyczno - Urazowa

ELŻBIETA MAREK

 

ul. Stefanki 12

43-300 Bielsko Biała

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz w następujących Poradniach Szpitala Wojewódzkiego                w Bielsku -Białej

 

Poradnia Ortopedyczno - Urazowa

 

Jednocześnie informujemy, że m/w oferta została odrzucona gdyż nie spełniała warunków Udzielającego zamówienia.

 

Oferent

zakres

miejsce / zakres

Diagnosta Laboratoryjny Joanna Rzepiszczak

 

Lipnica Wielka 477

34-483

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

diagnosta laboratoryjny w Pracowni Serologicznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

 

Dyrektor Szpitala

Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Sabina Bigos - Jaworowska

Bielsko-Biała, dnia 22.12.2020r.

INFORMACJA         

         Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż używanego samochodu osobowego marki FORD model FT 100 2,5TD z 1999 roku, postanowiła:

przetarg zakończyć wynikiem negatywnym

(nie wpłynęła ani jedna oferta)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu "Zakup interfejsu integracyjnego TOPSOR-HIS"